• การอ่านข่าวระดับต้น
  • การอ่านข่าวระดับกลาง
  • การอ่านข่าวระดับสูง
  • การอ่านข่าวเศรษฐกิจ
  • การใช้ภาษาในการเขียนข่าว