ลำดับขีดอักษร:介【jiè】

หมวดอักษร: 人

ความหมายปัจจุบัน :

介 [jiè] 评介 (píng jiè)วิจารณ์และแนะนำ(หนังสือ) 耿介 (gěng jiè)ตรงไปตรงมา, ซื่อตรง 简介 (jiǎn jiè)คำแนะนำโดยสังเขป 狷介 (juàn jiè )นิสัยตรงไปตรงมา 推介 (tuījiè)แนะนำ 媒介 (méi jiè)สื่อนำ (méijiè)สื่อ (méijiè)สื่อกลางที่ทำให้คนมีการเชื่อมถึงกัน (méijiè)สื่อกลางที่ทำให้สิ่งของมีการเชื่อมถึงกัน (méijiè)สื่อที่ทำให้คนมีการเชื่อมถึงกัน (méijiè)สื่อที่ทำให้สิ่งของมีการเชื่อมถึงกัน 婚介 (hūn jiè)แนะนำการแต่งงาน 卡介苗 (kǎ jiè miáo)วัคซีนบีซีจี (kǎjièmiáo)วัคซีนบีซีจี 像煞有介事 (xiàng shà yǒu jiè shì)ทำกับเป็นเรื่องใหญ่, คล้ายกับมีเรื่องใหญ่โตอะไรทำนองนั้น 介音 (jiè yīn)ตัวสระสื่อนำ, หมายถึงสระที่อยู่หน้าตัวสระสำคัญในการสะกดเสียงของภาษาจีนกลาง 介质 (jiè zhì )ธาตุสื่อกลาง, ตัวสื่อกลาง (jièzhì)สื่อกลาง 介词 (jiè cí )คำบุพบท 介绍人 (jièshàorén)พ่อสื่อหรือแม่สื่อ 介绍 (jiè shào )แนะนำ, ชักนำ, นำ, ทำให้เข้าใจหรือรู้ (jièshào)แนะนำ 介意 (jiè yì )ถือสา 介子 (jiè zǐ )เมสัน(meson), เมโซทรอน(mesontron) 介壳 (jiè qiào)เปลือกหอย, กระดอง 介入 (jiè rù )เข้าไปยุ่งด้วย, เข้าไปพัวพันด้วย, เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 介 (jiè )1 .อยู่ในระหว่างทั้งสองฝ่าย 2 . เกราะ 中介 (zhōng jiè)สื่อกลาง

พัฒนาการตัวอักษร :jiè
在两者中间:介于两者之间。介词(用在名词、代词之前,合起来表示地点、时间、方向、方式等关系的词,如“从”、“向”、“在”、“以”、“对于”等)。介入。
这样,这么:像煞有介事(好像真有这么回事似的,多指大模大样,好像有什么了不起)。
放在心里:介意。介怀。
耿直:耿介。
甲:介胄。介壳。
个(用于人):一介书生。
大:介圭(大玉)。
传统戏曲脚本里表示情态动作的词:笑介。饮酒介。
助:介寿。
姓。
古同“芥”,芥菜。
笔画数:4;
部首:人;
笔顺编号:3432
笔顺:撇捺撇竖

jiè
【名】
(象形。甲骨文字形,象人身上穿着铠甲形。中间是人,两边的四点象联在一起的铠甲片。本义:铠甲。一种用来防身的武器)
同本义〖armor〗
驷介旁旁。——《诗·郑风·清人》
舍尔介狄。——《诗·大雅·瞻卬》
其虫介。——《淮南子·脩务》
急则用介胄之士。——《史记·老庄甲韩列传》
又如:介士(穿着甲胄的兵士);介卒(甲兵);介胄(铠甲与头盔、披甲戴盔);介人(武士,甲士);介马(披甲的战马)
疆界;界限。后作“界”〖bound〗
介,画也。——《说文》。按,八者分也。从人者,取人身之左右以见意。
无此疆尔界。——《诗·周颂·思文》。陆德明释文:“界”作“介。”
所得神书百七十卷,皆缥白素朱介青首朱目。——《后汉书》
传宾主之言的人。古时主有傧相迎宾,宾有随从通传叫介〖usherer〗
诸侯相见,卿为介。——《荀子·大略》
又如:介绍;介宾(宾客,贵宾;古代行乡饮酒礼时辅佐宾客的人)
指有甲壳的虫类或水族〖shell;scale〗。如:介潭(传说中的介甲虫。为介类的先祖);介鳞(传说中的海生动物。夏食而冬蛰,为鱼鳖类的祖先)
节操;独特之行〖virgin〗
柳下惠不以三公易其介。——《孟子》
戏曲术语。南戏、传奇剧本里关于动作、表情、效果等的舞台指示。如坐、笑、见面以及鸡鸣、犬吠等〖jie〗。如:笑介;见介;鸡鸣介;犬吠介
〖语〗∶介词的省称〖preposition〗


jiè
【动】
披甲〖armor〗
不介马而驰之。——《左传·成公二年》
季氏介其鸡。——《左传·昭公二十五年》
介者不释。——《史记》
又如:介胄(披甲戴盔);介马(给战马披甲)
介入;居中〖liebetween;interpose〗
介居二大国之间。——《左传·襄公九年》
又如:介和(调解,说合)
介绍〖introduce〗
其所以相亲也,不介而自亲。——李康《命运论》
又如:介函(介绍信)
介意;留存〖shelve〗
不以介怀。——李延寿《南史》
又如:介怀(耿耿于怀);介介然(形容心事重重);介心(介意,把不快的事记在心里);介虑(介意忧虑)
间隔,隔开〖separate〗
前乡崧高,后介大河。——《汉书·翼奉传》
又引申为挑拨离间。如:介言(间言,离间的话);介然(间隔;隔开);介绝(隔绝)
佐助〖assist〗
介尔景福。——《左传》
又如:介眉(祝寿之词);介贰(辅佐);介寿(祝寿之词)
因;凭借;依靠〖dependon〗
介人之宠,非勇也。——《左传·文公六年》
又如:介持(依凭;仗持)

jiè
【形】
独;特异〖alone〗
夫介异于人臣。——《韩非子·外储说左下》
孑不群而介立。——张衡《思玄赋》
介,独也。——《广雅》
如有一介臣。——《书·秦誓》
亦不使一介行李。——《左传·襄公八年》
一介嫡女。——《国语·吴语》
援纳断断之介。——《汉书·孔光传》
副;次一等〖vice-〗
且冢卿无路,介卿以葬,不亦左乎?——《左传·昭公四年》
又如:介卿(次一等的卿,位于冢卿之下);介弟(对别人弟弟的尊称);介次(位于市井的小亭);介使(副使);介倅(副手;辅佐者)
大〖great〗。如:介福(大福;洪福);介圭(一尺二寸长的大圭);介寿(长寿。祝寿之辞);介母(大型贝类);介祉(大福)
善〖good〗。如:介人(善人)
耿介;耿直特异〖upright;honestandfrank〗。如:介廉(正直廉洁);介正(耿直纯正);介白(耿介清白);介决(耿直善断)
孤傲〖aloofandarrogant〗。如:介立(独立清高而不迎合流俗);介僻(高傲孤僻);介异(孤高特异);介吝(孤高自爱);介特(孤高,不随流俗)
这,这么;那,那么〖such〗。如:介事(这事;此事)
坚定〖firm〗。如:介石(谓操守坚贞);介峙(形容耿介,坚定,不可动摇)
通“芥”。细微〖slight〗
忧悔吝者存乎介。——《易·系辞上》
一介不以与人,一介不以取诸人。——《孟子·万章上》
无纤介之祸者。——《战国策·齐策四》
不以往事为纤介。——《汉书·元后传》
又如:介丘(介邱。微小的土山);介狭(心胸狭隘);介焉(细微的样子)

jiè
【量】
通“个”。如:一介书生;一介武夫
介虫
jièchóng
〖cyprid〗介虫属或腺介虫科(Cypridida)的一员
介词
jiècí
〖preposition〗用在名词、代词或名词性词组前边,合起来表示方向、对象等的词。如:从、往、在、当、把、对、同、为、以、比、跟、被等
介怀
jièhuái
〖mind;careabout〗介意;在意
生资皆尽,不以介怀。——《南史·张盾传》
介介
jièjiè
〖restless〗∶有所感触而不能忘记;耿耿
介介于胸
〖sunder〗∶分隔;阻隔
介立
jièlì
〖independent〗独立,形容孤傲
介然
jièrán
〖unshakable〗∶形容坚定执着的样子
介然不动
〖restless〗∶形容有心事
介然于怀
介入
jièrù
〖interpose;intervene;getinvolved〗进入事件之中进行干预
介入无原则的争论
介绍
jièshào
〖introduce〗∶沟通使双方相识或发生联系
用详细描述来介绍他的研究
〖recommend〗∶引入;推荐
介绍新的工作方法
〖brief〗∶使了解
介绍试点的经验
介绍人
jièshàorén
〖onewhointroducesorrecommendssb.〗∶推荐或引入别人的人
〖sponsor〗∶保证人
〖matchmaker〗∶媒人
〖reference〗∶一个可以被查询有关另一人的品质或能力的人
介绍信
jièshàoxìn
〖recommendation;letterofintroduction〗表示推荐的书信
介意
jièyì
〖mind;careabout〗在意;把令人不高兴的事存留于心中
不必介意
介于
jièyú
〖intervene〗发生或处于两事之间
介于一条河两岸的巴黎
介质
jièzhì
〖medium〗
一种物质存在于另一种物质之中,后者就是前者的介质
某些波状运动(如声、光、波等)借以传播的物质
介子
jièzǐ
〖meson〗一种首先在宇宙射线中观察到的性质不稳定的基本粒子,其典型的质量在电子质量与质子质量之间,可带正电,也可带负电,或者不带电,并可以多种形式出现

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OLL 人緃(中)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˋ

拼音 พินอิน:

– jiè

前缀: 八=[用]象分开之形。

字身: 人=[体]有灵性的高等动物。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]人在两者间,界面、甲壳也。|[用]坚毅也;大小也。

体:

虫介: 有甲壳的虫类。

一介: 一夫。

鳞介: 有鳞甲的水族类。

媒介: 居于两者之间运作,使其产生关联。

介类: 有甲壳的水族。

介壳: 软件动物的硬壳。

介胄: 甲胄。

介词: 居于其他词类之间,显示其关系者。

用:

介介: 耿直貌。

介隔: 分隔。

介丘: 小山。

介众: 大众。

介异: 行为特异。

介意: 在意。

耿介: 坚毅不拔。

纤介: 细小。

因:

介绍: 因有界面而接续,引荐认识。

果:

组合字: 炌圿疥价扴吤芥妎界骱魀祄尬蚧玠砎䯰紒齘

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kreeds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kraih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ka

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gai3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kai3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : gai

越南音 เสียงเวียดนาม : giowis

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!