ลำดับขีดอักษร:保【bǎo】

หมวดอักษร: 亻

ความหมายปัจจุบัน :

保 [bǎo] รักษา, ปกป้อง, รับประกัน –> 保留 [bǎoliú] รักษาไว้, 保证 [bǎozhèng] รับประกัน, 保养 [bǎoyǎng] บำรุงรักษา, 保持 [bǎochí] รักษาไว้/ติดต่อกัน เช่น 保持联系! ติดต่อมาบ้างนะ,保修 [bǎoxiū] รับประกันซ่อมฟรี, 保修期 [bǎoxiūqī] ระยะเวลารับประกัน เช่น 电脑硬盘的保修期一般是多久? ฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ปกติระยะเวลารับประกันนานเท่าไหร่ครับ, 保镖 [bǎobiāo] บอดี้การ์ด/ผู้คุ้มกัน(เปาเปียว), 保卫 [bǎowèi] ปกป้องพิทักษ์, 保守 [bǎoshǒu] รักษาไว้ เช่น 保守思想 ความคิดอนุรักษ์, 保险 [bǎoxiǎn] ประกันภัย เช่น 保险公司 บริษัทประกันภัย, 保龄球 [bǎolingqiú] โบว์ลิ่ง เช่น 你经常打保龄球吗? คุณโยนโบว์ลิ่งบ่อยไหม, 保佑 [bǎoyòu] (สิ่งศักดิ์สิทธิ์)คุ้มครอง, 保存 [bǎocún] เก็บรักษา เช่น 长期保存 เก็บรักษาไว้ได้นาน

พัฒนาการตัวอักษร :bǎo
看守住,护着不让受损害或丧失:保卫。保管。保健。保障。保密。明哲保身。朝不保夕(早晨保不住晚上会发生什么情况。形容形势危急)。
维持原状,使不消失或减弱:保持。保洁。保质。保墒。
负责:保证。保荐。保修。保险。确保。担保。
旧时户口的一种编制,若干甲为一保。
旧称佣工:酒保(酒店服务人员)。佣保。
姓。
笔画数:9;
部首:亻;
笔顺编号:322511234
笔顺:撇竖竖折横横竖撇捺

bǎo
【动】
(会意。甲骨文字形,象用手抱孩子形。金文写作从“人”从“子”。后来为了结构的对称,小篆变成“保”,使人不能因形见义了。本义:背子于背)
同本义〖carryonone’sback〗
负子于背谓之保,引申之,则负之者为保;更引申之,则有保养之义。然则保本象负子于背之义,许君误以为形声,遂取养之义当之耳。——唐兰《殷墟文字记》
护养;育〖bringup〗
保,养也。——《说文》
若保赤子。——《书·康诰》
保抱携持厥妇子。——《书·召诰》
长之养之,如保赤子。——《荀子·议兵》
儒者之道,古之人若保赤子。——《孟子·藤文公上》
又如:保艾(安养;养育);保赤(抚育幼孩)
保佑〖blessandprotect〗
天地格保。——《书·召诰》
又如:保佐(保佑;佐助);保禳(祈祷消除灾祸)
保护;保全;守住〖protect;defend;guard〗
父子相保全。——《淮南子·人间训》
少有强者不可保。——唐·韩愈《祭十二郎文》
有朕位几不保。——清·梁启超《谭嗣同传》
又如:保銮(保护天子的亲近卫士);保固(保卫固守);保身(保全身体)
保持〖keep;preserve;maintain〗
至今保藏。——沈括《梦溪笔谈》
又如:保值(保持价值);保光(保持并发扬光大)
保证;担保〖guarantee;ensure〗
保为将军破之。——《资治通鉴》
又如:保修(保养修理);旱涝保收;保官(担任保护职能的官员)
占有;拥有〖possess〗
虽慈父不能保其子。——晁错《论贵粟疏》
又如:保据(占据);保宁(保有并使之安宁)
保举;保荐〖recommend〗
都保你二位做大官。——《水浒传》
又如:保题议叙(写奏本保荐有功人员);保题(向上推荐);保案(保举下属的文件)
依靠;仗持〖dependon〗
保君父之命而享其生禄,于是乎得人。——《左传·僖公二十年》
又如:保山(依山固守);保栖(据山以守)

bǎo
【名】
保育幼儿的妇女〖nurse〗
国君世子生,…保受,乃负之。——《礼记·内则》
通“緥”。保护婴儿的包裹衣〖swaddlingclothes〗
夫知保抱携持厥妇子。——《书·召诰》
措之于参保介之御间。——《礼记·月令》
昔成王幼小,越在襁保。——《后汉书·桓郁传》
作保证的人〖guarantor〗
然后导以取保。——清·方苞《狱中杂记》
又如:作保;觅保;保山(媒人;保人);保中(在债务关系中居中担保的人)
服务人员〖owner〗。如:酒保
宋以后地方实行保甲制,若干甲作一保〖bao〗。如:保正甲长(一保之头叫“保正”;一甲之长叫“甲长”)
小城(此义后来写作“堡”)〖smallcity〗
南山是保。——《诗·大雅·崧高》
焚我郊保。——《左传·襄公八年》
战于郎。公叔禺人遇负杖入保者息。——《礼记·檀弓下》
所过之邑(城市),大国守城,小国入保。——《庄子·盗跖》
通“宝”。珍贵之物〖treasure〗
展九鼎保玉。——《史记·周本纪》
其形虽有所小用哉然未可以保于周室之九鼎也。——《淮南子·俶真》

保安
bǎo’ān
〖ensurepublicsecurity〗∶保护地方的安宁
〖ensuresafety〗∶保障工人安全,使不发生工伤事故
保安团
bǎo’āntuán
〖peacepreservationcorps〗∶旧中国地方上建的保安武装
〖Heimwehr〗∶奥地利在第一次世界大战后建立的地方组织
保本
bǎoběn
〖breakeven〗不赚不亏。竞赛或交易中使收益和损失或其他有利性和不利性两抵
该商店期望下个月保本
保镖
bǎobiāo
〖bodyguard〗古代镖局接受客商委托,派遣有武艺的镖师,保护行旅安全,称为保镖。今称受雇为别人保护财物或人身安全的武艺人。现多用于比喻
保不定,保不齐
bǎobudìng,bǎobuqí
〖morelikelythannot〗很可能
保不住
bǎobuzhù
〖mostlikely〗∶很可能
保不住会下雨
〖cannotkeep〗∶不能保持
这面生产红旗他们保不住
保残守缺
bǎocán-shǒuquē
〖conservative〗保存收藏残缺不全的文物。形容思想保守,不肯接受新事物。亦作“抱残守缺”、“补残守缺”
保呈
bǎochéng
〖documentsubmittedtoasuperior〗旧时对别人的言行承担保证一类的呈文
令他们报个“暴病身亡”,合族中及地方上共递一张保呈。——《红楼梦》
保持
bǎochí
〖keep〗∶维持某种状态使不消失或减弱
保持安静
〖remain〗∶维持
保持中立
保存
bǎocún
〖conserve;keep;preserve〗
继续存在,不受损失
保存有生力量
保管收存
保单
bǎodān
〖warranty〗∶保证书,通常是一种书面保证,保证产品的完善和制造商提供买主的诚信,并且一般地特别声明,制造商在一定的期间内,负责修理或更换有缺陷的零件,有时还提供定期的检查服务
电视机保用一年的保单
〖insurancepolicy;guaranteeslip〗∶保险单的俗称
保得住
bǎodezhù
〖maintain〗可继续维持
只有不断采用先进技术,才能保得住领先地位
保底
bǎodǐ
〖breakeven〗
保住原有基础
保证不低于最低额
奖金不保底,营业额过低不能发奖金
保宫
bǎogōng
〖Baogong〗
汉少府的属官,原名居室
指宝宫下属的官署,是拘禁犯罪官吏的监狱
加以老母系宝宫。——《汉书·李广苏建传》
保管
bǎoguǎn
〖assure;guarantee;keep;protect;safeguard〗∶准保;保证
保管他吃得胖胖的
〖takecareof〗∶收藏和管理,照管
保管图书
〖storekeeper;custodian〗∶做保管工作的人
保管
bǎoguǎn
〖certainly〗有把握地,肯定地
至多来一次,第二次保管厌倦
保管员
bǎoguǎnyuán
〖storekeeper〗∶仓库的管理员
〖storeman〗∶保管货物的人(如在仓库内)
保护
bǎohù
〖protect;safeguard;defend;keepunderone’swing〗爱护使免受可能遇到的伤害、破坏或有害的影响
保护视力
保护圣主。——清·梁启超《谭嗣同传》
保护人
bǎohùrén
〖guardian;protector〗受托对人或物保护、保安或维护的人
保护伞
bǎohùsǎn
〖umbrella〗比喻赖以不受伤害的资本
保护神
bǎohùshén
〖patronsaint〗保护个人、团体、教会或地方并为他们代祷的圣徒
保皇
bǎohuáng
〖royalist;royalism〗指保卫皇帝,比喻效忠保守势力
保皇党
保皇派
保皇党
bǎohuángdǎng
〖royalist〗
国王或君主专制政府的热诚拥护者
比喻效忠保守势力的人
保甲
bǎojiǎ
〖neighbourhoodadministrativesystem〗古代(宋王安石始创)的一种户籍编制制度。若干家编作一甲,设甲长;若干甲编作一保,设保长(沿用至解放前)
保驾
bǎojià
〖escorttheEmperor〗保卫帝王
保驾
bǎojià
〖escort〗护卫,护送——现多作谑语用
你去,我保驾!——老舍《龙须沟》
保荐
bǎojiàn
〖recommendandguarantee〗负责推荐;保举
保健
bǎojiàn
〖healthcare;healthprotection〗保护健康。亦指为保护和增进人体健康、防治疾病,医疗机构所采取的综合性措施
妇幼保健
保举
bǎojǔ
〖recommend〗大臣向朝廷推荐人才,并提保有才能或有功绩。后多指大臣荐举下属
保龄球
bǎolíngqiú
〖bowling;indoorbowing〗滚球戏的音译。以滚动的球击倒排列的木瓶柱的一种游戏。保龄球滚道长19米,宽1.7米,木瓶柱高38厘米,比赛中以球击倒木瓶柱数目计分
保留
bǎoliú
〖continuetohave;retain〗∶保存不改变
他还保留着当年的朝气
〖holdback;keepback;reserve〗∶暂时留着不处理
保留剧目
保留剧目
bǎoliújùmù
〖repertoire;repertory〗剧团或名演员最拿手的,可留下以备经常演出的戏剧
保媒
bǎoméi
〖actasamatchmaker〗说合婚姻,做媒
保密
bǎomì
〖keepsth.secret〗∶保守事物的秘密,不使泄漏
这事绝对保密
〖hugger-mugger〗∶密而不宣
保苗
bǎomiáo
〖keepafullstandofseedlings;protectyoungplants〗保证地里有足够株数的幼苗,并保证其生长茁壮,是丰产的重要措施
保姆
bǎomǔ
〖baby-sister;nurse〗
也作“保母”。被雇照管儿童或从事家务劳动的妇女
保育员的旧称
保暖
bǎonuǎn
〖warm〗提供一种取暖的手段
保票
bǎopiào
〖guaranty;certificateofguarantee〗包票
保全
bǎoquán
〖preserve〗∶保护安全,使免受损害、伤害和毁坏
保全领土
〖save〗∶保持完整无损
保全面子
〖maintain〗∶保养;维修
保全工
保人
bǎorén
〖guarantor〗同“保证人”
保山
bǎoshān
〖guarantor〗∶保人,担保人
现有刘大爷做保山
〖go-between〗∶媒人
求你作个保山如何
保身
bǎoshēn
〖saveone’sskin;makelifesecure〗保全自己
明哲保身
保释
bǎoshì
〖bail〗犯人取保释放
因为那次是保释出狱的,判刑以后还得进去。——《母亲》
保守
bǎoshǒu
〖keep〗∶保存守护
保守国家机密
〖protect;keepinstore〗∶保护;保藏
保守胎根
保守
bǎoshǒu
〖conservative〗守旧;维持原状,不想改进
惟留恋也故保守。——清·梁启超《饮冰室合集·文集》
也指思想跟不上形势的发展
保守派
bǎoshǒupài
〖conservative〗
信奉或支持政治上保守主义的人
遵循传统的、经过时间考验的、陈旧的方法、程序或观点的人;温和的、小心翼翼的或谨慎的人
保税
bǎoshuì
〖protectivetariff;protectivetrade〗凡由国外进口的物品再行加工出口,避免日后出口退税的手续,在进口时暂时记账,先免缴关税,称为保税
保胎
bǎotāi
〖preventmiscarriage〗设法保护人、畜母体内的胚胎
保卫
bǎowèi
〖defend;safeguard;secur;indefenceof〗保护使不受侵犯
保卫团
bǎowèituán
〖securitybody〗反动地主武装
保温
bǎowēn
〖preserveheat;heatpreservation〗保持温度使热不散出去或传进来
积雪可以保温保墒
保温瓶
bǎowēnpíng
〖vacuumbottle,thermos〗为了保持液体或固体(如冰)热或冷几个小时而根据杜瓦保真瓶的原理制造的圆柱形容器,通常有玻璃衬里
保鲜
bǎoxiān
〖keepfresh〗使蔬菜、水果、鱼肉等保持新鲜
保险
bǎoxiǎn
〖assure〗∶担保;保证
谁敢保险他今天一定会来
〖takeadvantageofanaturalbarriertoputupastrongdefense〗∶凭险要之地以固守
其余党往往保险为盗。——《隋书》
保险
bǎoxiǎn
〖safe〗∶稳当;可靠,不会发生意外
保险仓库
〖besure〗∶肯定,一定
当父亲的保险知道
保险
bǎoxiǎn
〖insurance〗∶按约定的条件或按给定的费率,通常对由可能发生的事件(如死亡、火灾、水灾、事故或疾病)所引起的损失或破坏提供补偿的一种业务,或者被这样担保的状态
医疗保险
〖safety〗
安全可靠
保险刀
保险带
军事装置(如地雷、导弹、武器)上的一个防止走火的锁紧器件或中断器件
火器处于上了保险的状态
携带上保险的轻武器
保险公司
bǎoxiǎngōngsī
〖insurancecompany〗承担保险业务的机关。公司定期向投保者收取一定的费用,投保者若在保险范围内受到意外损失,由保险公司负责赔偿
保险柜
bǎoxiǎnguì
〖safe;strongbox〗保存贵重物品或机密文件的有可靠的保险装置的铁柜,可防火、防盗
保险盒
bǎoxiǎnhé
〖fuseblock〗支承电熔丝装置的一块由瓷器、石板或其他难熔材料做的盒
保险丝
bǎoxiǎnsī
〖fuse〗一种熔点很低的金属丝、条或带,当通过的电流超过指定安培时熔化并断开电路,以保证安全
保险锁
bǎoxiǎnsuǒ
〖safetylock〗为防偷盗而特装的锁
保险装置
bǎoxiǎnzhuāngzhì
〖safetydevice〗可以使设备不出危险和免受损失的装置
保修
bǎoxiū
〖guaranteetokeepsth.ingoodrepair〗∶商店或工厂售出的某些商品,在规定期限内免费修理
保修一年
〖maintenance〗∶保养修理;维修
超额完成车辆保修任务
保养
bǎoyǎng
〖conserveone’shealth;takecareof〗∶保护调养
好好保养你的身体
〖maintain〗∶保护修理,使保持正常状态
保养机械
〖protectandcultivate〗∶保护培养;保护养育
保养曾孙
保佑
bǎoyòu
〖blessandprotect〗指神力的护卫帮助
祈求上帝保佑和帮助他的家人
保育
bǎoyù
〖nursing〗∶照管幼儿
〖childcare〗∶对儿童的养育
保育员
bǎoyùyuán
〖nurse〗托儿所或幼儿园里负责照管幼儿生活的人员
保育院
bǎoyùyuàn
〖nurseryschool〗为养育失去父母的儿童设立的机构,内有托儿所、幼儿园、小学等
保障
bǎozhàng
〖assure〗∶保护(权利、生命、财产等),使不受侵害
保障国家安全
为国重镇,不能保障江淮。——清·邵长蘅《青门剩稿》
〖ensure;guarantee〗∶确保;保证做到
保障供给
保障人民言论自由
〖safeguard〗∶起保障作用的事物
保证
bǎozhèng
〖assure;pledge;guarantee〗担保负责做到
保证到期归还
保证
bǎozhèng
〖guarantee〗作为担保的事物
合同保证
保值
bǎozhí
〖inflationproofsavingsdeposits〗保持储蓄金的原有价值,不随市场上波动而改变
保质
bǎozhì
〖guaranteethequality〗保证质量
保质保量完成任务
保重
bǎozhòng
〖takecareofoneself〗注意保护身体健康
多多保重
保准,保准儿
bǎozhǔn,bǎozhǔnr
〖reliable〗∶保险;可靠
他说话不保准
〖guarantee〗∶保证
保准办到

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ORD 人口木

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠˇ

拼音 พินอิน:

– bǎo

前缀: 人=[体]有灵性的高等动物。

字身: 呆=[体]幼儿。

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [用]象人背负幼儿,需要养育护持也。

体:

保镳: 保护他人安全的武士。

用:

保护: 守护。

保卫: 护持守卫。

保佑: 护佑。

因:

保举: 护持推举,古代由地方官上奏推举人才的一种方式。

保留: 护持存留。

保重: 护持珍重。

保险: 守护使免于危险。

保证: 护持证明。

果:

作保: 作护持之事。

组合字: 堢楶褓楶葆緥

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : puux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : paux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bao2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : po2

日音 เสียงญี่ปุ่น : hau

韩音 เสียงเกาหลี : bo

越南音 เสียงเวียดนาม : baor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!