ลำดับขีดอักษร:典【diǎn】

หมวดอักษร: 八

ความหมายปัจจุบัน :

典 [diǎn] –> 词典 [cídiǎn] พจนานุกรม เช่น 汉泰词典 [hàntài cídiǎn] พจนานุกรมจีนไทย, 典礼 [diǎnlǐ] พิธีการ/พิธีเฉลิมฉลอง , 古典 [gǔdiǎn] คลาสสิก, 典型 [diǎnxíng] แบบอย่าง/ลักษณะพิเศษ

พัฒนาการตัวอักษร :diǎn
可以作为标准的书籍:典籍。字典。词典。经典。引经据典。
标准,法则:典章。典制。典故(a.典制和掌故;b.诗文里引用的古书中的故事或词句)。典范。典雅。典礼。典型。
指典礼:盛典。大典。
主持,主管:典试(主持科举考试之事)。典狱。
活买活卖,到期可以赎:典卖。典押。典契。
姓。
笔画数:8;
部首:八;
笔顺编号:25122134
笔顺:竖折横竖竖横撇捺

diǎn
【名】
(会意。甲骨文字形,上面是“册”字,下面是大。本义:重要的文献、典籍)
同本义〖workofstandardscholarship;classics〗
典,五帝之书也…庄都说,典,大册也。——《说文》。按,谓从册,从大,古文从古文册。
典,经也。——《尔雅·释言》
不可为典要。——《易·系辞》
是能读三坟、五典、八索、九丘。——《左传·昭公十二年》
司晋之典籍。——《左传·昭公十五年》
不远而复,先典攸高(重贵)。——丘迟《与陈伯之书》
自书典所记,未之有也。——《后汉书·张衡传》
又如:药典;字典;释典(佛经);法典;佛典;引经据典;典志(记载政典的文籍);典坟(《三坟》和《五典》的省称。都是上古的典籍)
常道,准则〖norm〗。如:典型(常刑;常规);常典(常法);典要(不变的标准);典式(典范,法式)
法律;法规〖canon;law〗
掌建邦之三典,轻典、中典、重典也。——《周礼·大司寇》
又如:典例(可依为准则的成例);典常(常法,常规);典诰(古代文体名。典指常法;诰指诏令)
典礼,仪节〖ceremony〗。如:盛典;开国大典;庆典(庆祝典礼);典重涂山(比喻典礼重要,规模宏大。相传涂山是夏禹娶涂山氏及会见诸侯的地方)
典故。诗文等作品中引用的古代故事和有来历出处的词语〖literaryquotation〗。如:语出何典;典实(典故,史实);典证(出典和依据)
典章,法令制度。又称“典度”〖decreesandregulations〗。如:典则(典章法则);典册(记载典章制度等的重要册籍);典律(典章律令)

diǎn
【动】
主持;主管〖beinchargeof〗
命汝典乐。——《书·尧典》
或时下愚而千金,顽鲁而典城。——《论衡·命禄》
专典机密。——《三国志·吴仪传》
又如:典御(掌管统治);典诠(主持选拔);典守(主管、保管;看守);典历(掌管;经历)
抵押,旧时一方把土地或房屋等押给另一方使用,换取一笔钱,不付利息,议定年限,到期还款,收回原物〖mortgage〗
朝回日日典春衣。——杜甫《曲江二首》
民间质典,利息重者至五、七分。——《金史·百官志》
又如:典东西;典地,典田(典当田地);典衣(典押衣服);典身钱(卖身钱)

diǎn
【形】
庄重高雅。指文章、言辞有典据,高雅而不浅俗〖refined;terse〗。如:典畅(典雅通畅);典则俊雅(典雅庄重);典辞(典雅的文辞);典藻(典丽华藻)
典当
diǎndàng
〖mortgage;pawn〗典和当,以财产作低押借钱
〖pawnshop〗

当铺
典范
diǎnfàn
〖model;example;paragon〗被认为是值得仿效的人或物在某方面的表现和基本特征是最正规,合乎规范的
他的书面发言在语言条理性、逻辑层次以及文风上都堪称典范
典坟
diǎnfén
〖books〗三坟五典的略语。泛指各种书籍
伫中区以立览,颐情志于典坟。——陆机《文赋》
典故
diǎngù
〖literaryquotation;classicalallusion〗诗文等作品中引用的古书中的故事或有出处的词句
引用典故
典籍
diǎnjí
〖ancientbooksandrecords〗指法典、图籍等重要文献;亦泛指古今图书
司晋之典籍。——《左传·昭公十五年》
五代时始印五经,已后典籍皆为板本。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
典借
diǎnjiè
〖pawn;mortgage〗以财产作抵押借钱
典礼
diǎnlǐ
〖ceremony;celebration〗隆重地举行的仪式
开学典礼
典丽
diǎnlì
〖culturedandbeautiful〗典雅华丽
典卖
diǎnmài
〖pawn〗俗称活卖。旧时指把房屋、田地等在限期内典押给他人使用,期满后再赎回,愈期不能赎回,即被视为出卖
典铺
diǎnpù
〖pawnshop〗[方言]∶当铺
典身钱
diǎnshēnqián
〖moneybywhichonesellsoneselforamemberofafamily〗卖身钱
典宪
diǎnxiàn
〖institution;decreesandregulations〗典章制度
时国王骄奢,不遵典宪。——《后汉书·张衡传》
典刑
diǎnxíng
〖normalpunishment〗∶常刑
〖controlpunishment;wieldpenalty〗∶掌管刑罚
释之典型,国宪以平。——《汉书·叙传下》
〖bepunishedwithdeath〗∶受死刑
屈招药死了公公,今日赴法场典刑。——元·关汉卿《窦娥冤》
典型
diǎnxíng
〖model;type〗∶具有代表性的人或事物
抓典型
〖quintessence〗∶最典型的例子或代表
骄傲的典型
〖model〗指文学艺术作品中创造出来的既有鲜明的个性又能表现出人的某种社会特征的艺术形象
典型
diǎnxíng
〖typical〗充分显现出其个性特征的
典型的身体损伤
典型化
diānxínghuà
〖moldtypicalfigure〗作家、艺术家对生活素材加工提炼,塑造典型形象的过程
典型环境
diǎnxínghuánjìng
〖specificcircumstance〗文学艺术作品中典型人物所生活的,形成性格并驱使其行动的特定环境
典型性
diǎnxíngxìng
〖representativeness;typicalness〗代表性、个性反映共性的程度
典型性格
diǎnxíngxìnggé
〖modelindividuality〗文艺作品中的典型形象所具备的既反映出一定历史时期社会的某些本质方面又具有鲜明生动的特点的个性
典押
diǎnyā
〖mortgageandpawn〗典当
典雅
diǎnyǎ
〖cultured;refined;elegant〗∶文章有根柢,高雅不浅俗
深覆典雅,指意难睹,唯赋颂耳。——《论衡·自纪》
辞义典雅。——曹丕《与吴质书》
晋祠在古木的荫护下,显得分外幽静、典雅。——《晋祠》
〖ancientbooksandrecords〗∶典籍
博览典雅,精核数术。——马融《长笛赋》
典狱
diǎnyù
〖prisonwarden〗掌管监狱
典则
diǎnzé
〖rule〗典章法则
典章
diǎnzhāng
〖decreesandregulations;institution〗典制,法令制度
典章条例
典章制度
diǎnzhāngzhìdù
〖ancientlawsandregulations〗古代的法令规范
典质
diǎnzhì
〖mortgage〗典押。以物为抵押换钱,可在限期内赎回
典制
diǎnzhì
〖decreesandregulations〗典章制度
典制条例
典租
diǎnzū
〖pawnlandrent〗承佃他人的田地

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TBC 并(廿)月金

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄢˇ

拼音 พินอิน:

– diǎn

前缀: 册=[名]用竹片串连的书。

字身: 丌=[体]下基,托物的架。

字源: 会意-甲骨文

字意: [体]书册在架上,尊之贵之。|[用]有架之书,有根据的。

体:

法典: 法的根据。

经典: 经的根据。

祭典: 祭的根据。

典礼: 有根据之礼。

典故: 有根据之故事。

典当: 有根据之抵押。

典制: 有根据之制度。

典狱: 有根据治狱。

典雅: 有根据且雅。

典型: 有根据之型。

典章: 有根据之章程。

用:

因:

果:

组合字: 晪腆錪淟贲痶倎捵婰賟睓琠碘

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tvvnx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tenx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : diän3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : din

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : diang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tian2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ten

韩音 เสียงเกาหลี : jen

越南音 เสียงเวียดนาม : ddieenr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!