ลำดับขีดอักษร:凡【fán】

หมวดอักษร: 几

ความหมายปัจจุบัน :

凡 [fán] ธรรมดา –> 平凡 [píngfán] ธรรมดา, 凡事 [fánshì] ทุกเรื่อง เช่น 凡事专心去做,才会成功。 ทุกเรื่องต้องตั้งใจทำ จึงสามารถประสบความสำเร็จ

พัฒนาการตัวอักษร :fán
平常的,不出奇的:平凡。凡庸。凡夫俗子。
指人世间(宗教或迷信的说法):凡尘。凡心。
所有的:凡年满十八岁的公民,都有选举权与被选举权。凡是。
总共:全书凡二十八卷。
大概,要略:大凡。凡例。发凡(陈述全书或某一学科的要旨)。
中国古代乐谱的记音符号,相当于简谱“4”。
凡是大凡
笔画数:3;
部首:几;
笔顺编号:354
笔顺:撇折捺

fán
【副】
(象形。金文字形,象造器之模范形。①本义:铸造器物的模子。②引申义:凡是,表示概括)
凡是,一切〖all〗
凡,皆也。——《广雅》
凡,数之总名也。——《三苍》
深察名号,凡者,独举其大事也。号凡而略,名目而详。——《春秋繁露》
凡有辜罪。——《书·微子》。郑注:“犹皆也。”
凡内女之有爵者。——《周礼·春官序》
凡所应有。——《虞初新志·秋声诗自序》
凡四方之士无有不过而拜且泣者。——明·张溥《五人墓碑记》
凡永嘉山水,游历殆遍。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:凡有(一切;所有);凡此(所有这些)
总共〖altogether〗
计凡付终。——《管子·版法》
凡如是十许字。——宋·洪迈《容斋续笔》
轩凡四遭火。——明·归有光《项脊轩志》
凡六百一十六言。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
又如:全书凡六卷,五十章;孙中山先生致力国民革命凡四十年;凡几(共计多少)

fán
【形】
平常;普通〖ordinary〗
他近日所见的这几个三等的仆妇,吃穿用度,已是不凡了。——《红楼梦》
尽众人凡士。——《三国志·诸葛亮传》
又如:平凡(平常;不稀奇);凡材(普通材料);凡常(普通,一般);凡费(平常的费用);凡等(普通人);凡浅(平凡浅陋)
平庸〖mediocre〗
巨是凡人。——《资治通鉴》
又如:凡固(平庸鄙陋);凡品(平庸的人);凡曹(平庸之辈);凡恶(平庸低劣);凡短(才能平庸,见识短浅)

fán
【名】
纲要,概括之辞〖outline〗
请略举凡,而客自鉴其切焉。——扬雄《长杨赋》
又如:凡目(大纲与细目);凡最(总目;名目);凡要(簿书的纲要);凡号(总括的名称)
人世间,尘世〖thismortalworld〗
仙凡路阻两难留。——司空图《携仙箓》
又如:尼姑思凡;神仙下凡;凡界(人世间);凡底(人间)
古国名〖Fanstate〗。姬姓。始封之君为周公之子。在今河南省辉县西南
凡人,普通人〖mortal〗。如:凡情(凡人的情感欲望);凡身(凡人之身);凡胎浊骨(凡人的重浊躯体);凡胎(凡人)
凡百
fánbǎi
〖thewhole;all〗[方言]∶总括;概括
老张把老王当做知己,凡百事情都向他说
〖inanycase;atanyrate;anyhow〗∶好歹,无论如何
你凡百的快着搭救,再别似那一日倚儿不当的,叫他打个不数。——《醒世姻缘传》
凡尔赛
Fán’ěrsài
〖Versailles〗法国巴黎大区伊夫林省省会。是欧洲游人最多的历史名胜之一。在巴黎西南18公里处,原为法王路易十三打猎之地,路易十四建为城市,后来作为法王的行宫,第一次世界大战结束后,1919年1—6月协约国在此举行和会,签订对德和约
凡夫
fánfū
〖ordinaryperson〗平常的人;平庸的人
凡夫俗子
凡夫俗子
fánfū-súzǐ
〖thecommonplace〗∶普通人
他的兴趣和理想缩小到凡夫俗子的平凡小事
〖recusant〗∶不信奉英国国教的人
偏爱他称之为希腊自由之神的不信奉英国国教的凡夫俗子
凡间
fánjiān
〖thesecularworld〗人世间
凡近
fánjìn
〖littlelearned〗才识平庸浅薄
凡例
fánlì
〖notesontheuseofabook,etc.〗书前说明本书内容、体例的文字
凡人
fánrén
〖ordinaryperson〗∶平常的人;平庸的人
〖mortal〗∶俗人
凡人的麻烦永无终止
凡士林
fánshìlín
〖vaseline;pertrolatum〗石蜡与重油的混合物,可做防锈剂和润滑剂。也叫“矿脂”
凡事
fánshì
〖everything〗不论什么事;所有的事
凡是
fánshì
〖every;any;all〗总括所指范围内的一切
凡是新生的事物总是在同旧事物的斗争中成长起来的
凡俗
fánsú
〖middlebrow〗平凡庸俗;平常
不同凡俗
凡响
fánxiǎng
〖ordinarymusic〗平凡的音响,借指平庸的作品
不同凡响
凡庸
fányōng
〖commonplace;ordinary〗平凡,普普通通的
他不过是凡庸之辈

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HNI 斜(竹)钩(弓)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˊ

拼音 พินอิน:

– fán

前缀:

字身:

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]象大拇指之形,一切,平常,轻微的。

体:

凡尘: 平常的尘土,指人间。

凡人: 平常的人。

凡例: 平常的例子。

用:

大凡: 一概的一切。

但凡: 但是,所有的一切。

凡事: 一切的事。

因:

果:

组合字: 泛竼芃梵軓帆钒杋

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bom

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byam

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan5

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : bem

越南音 เสียงเวียดนาม : phamf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!