ลำดับขีดอักษร:出【chū】

หมวดอักษร: 凵

ความหมายปัจจุบัน :

出 (齣) [chū] ออก, เกิดเหตุ –>出事 [chūshì] เกิดเหตุ เช่น 出什么事了? เกิดอะไรขึ้น , 出租车司机 [chūzūchē sījī] คนขับแท็กซี่, 出院 [chūyuàn] ออกจากโรงพยาบาล, 出发 [chūfā] ออกเดินทาง เช่น 我们什么时候出发? พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่, 出家 [chūjiā] ออกบวช, 出家人 [chūjiārén] นักบวช, 出门 [chūmén] ออกจากบ้าน, 演出 [yǎnchū] แสดง, 出生 [chūshēng] เกิด –> 我是 1969年出生的 。 ฉันเกิดปี 1969, 出版 [chūbǎn] สำนักพิมพ์(publish), 出品人 [chūpǐnrén] โปรดิวเซอร์(制片 [zhìpiàn] )

พัฒนาการตัวอักษร :(??齣)
chū
从里面到外面:出访。初出茅庐。出笼。
往外拿,支付:出力。出钱。出谋画策。入不敷出。
离开:出发。出轨。出嫁。
产生,生长:出产。出品。出人才。
发生:出事。
显露:出现。出名。
超过:出色。出类拔萃(超出同类之上)。
来到:出席。出勤。
引文、典故来源于某处:出处(ch?)。语出《孟子》。
显得量多:这米出饭。
放在动词后,表示趋向或效果:提出问题。
传(chu俷 )奇中的一回,戏曲的一个独立剧目。
入没进纳落
笔画数:5;
部首:凵;
笔顺编号:52252
笔顺:折竖竖折竖

chū
【动】
(象形。象草木益滋上出达之形。本义:长出)
同本义〖growup〗
出,进也。象草木益滋,上出达也。——《说文》。按,《说文》讲的“出”,其实是茁。
句者毕出,萌者尽达。——《礼记·月令·季春》
万物出乎震。——《易·说卦》
引申为出入的“出”。出去,出来,与“入”相对〖goout〗
诸侯出庙门俟。——《书·顾命》
出自北门。——《诗·邶风·北门》
我出我车。——《诗·小雅·出车》
出车彭彭。
群众既皆承命,相揖趋出。——《书·康王之诰》
我以日始出时去人近。——《列子·汤问》
月出惊山鸟,时鸣春涧中。——王维《鸟鸣涧》
又如:出关;出塞;出城;出东门
出现;显露〖appear;show〗
出自东方。——《诗·邶风·日月》
月出之光。——《诗·齐风·鸡鸣》
风霜高洁,水落而石出。——欧阳修《醉翁亭记》
又如:出化(显现);出落(透露,显示;弄得,只落得);出日(日出之处);出出(连续出现的样子)
生产;产生〖produce〗
殚其地之出。——柳宗元《捕蛇者说》
又如:出产(生产)
高出;超出〖exceed;gobeyond;surpass〗
古之圣人,其出人也远矣。——韩愈《师说》
又如:出人(超越别人);出服(出了五服。指出了规定的服丧范围);出尖(拔尖;强出头);出景(突出);出月(出了本月;下个月)
使出;拿出;取出〖bringout;takeout〗
余人各复延至其家,皆出酒食。——陶渊明《桃花源记》
贫者出力
又如:出费(拿出费用);出分子(拿出若干钱来送礼);出捐(拿出)
发出,发布〖issue〗
出言有章。——《诗·小雅·都人士》
又如:出案(张榜);出布告
出版;张贴出〖publish;putup〗。如:出书;出期刊
出仕〖becomeanofficial〗。如:出充(出任);出佐(出任地方辅佐之官)
逃亡〖escape〗
不能改而出圜土者。——《周礼·大司寇》。注:“谓逃亡也。”
又如:出彀(逃出樊笼);出甲(指逃兵)
出嫁〖marry〗。如:出入(女子嫁人为出,未嫁为入);出门子(出嫁);出室(出嫁);出女(已嫁之女)
发泄;发散〖giveventto;diffuse〗。如:出火(发泄欲火);出宝(赌博的一种)
出生;生育〖bear〗。如:出胎(降生);出腹(出生);出幼(发育长大成人)
驱逐〖driveout〗。如:出夫(被逐出的赘婿)
遗弃;休弃〖divorce〗。如:出母(被父休弃的生母);出妻(休弃妻子);出妇(被丈夫休弃的妇女)
清除;清扫〖clearaway〗。如:出粪(清除粪秽以肥田)
舍弃;除去;去掉〖throwaway;abandon〗。如:出命(献出生命);出洁(清除)
脱离;释放;开脱〖separateoneselffrom;release〗。如:出山(指经过深山修行后重返人世;比喻出来干事);出籍(脱离所属的名籍)
卖出〖sell〗。如:出笏(卖掉,出手);出著(出着。出手)
指军队出动〖setout;turnout〗。如:出卒(出兵,派出军队);出陈(出阵。出兵列阵应战);出旅(出兵,出军)
杀,处决〖kill〗。如:出人(杀人;处决犯人);出公事(处决犯人)
开脱罪名〖absolvesb.fromguiltorblame〗。如:出脱(从轻发落或免予处理);出活(开脱)
经过,穿过〖pass〗。如:出边(渡越边境)
发生〖happen〗。如:出事(发生事故);出岔(发生意外,出差错)
用在动词后表示向外,显露或完成。如:想出;看出;打出;跑出;走出;冒出


chū
【量】
一个独立的剧目或节目〖adramaticpiece〗。如:一出《白蛇传》
出版
chūbǎn
〖publish〗把书刊、图画等编印出来
日报没有出版
泛指书刊、图画等的编辑、印刷、发行等工作
出版社不打算出版新版本
出版社
chūbǎnshè
〖publishinghouse〗出版图书的机构
大学出版社
出版物
chūbǎnwù
〖publications〗已出版的成品(如图书、报纸、刊物)
出版者
chūbǎnzhě
〖publisher〗从事出版工作的人或生产出版物的企业
出榜
chūbǎng
〖publishalistofsuccessfulcandidatesorexaminees〗∶公布中试者或入选者姓名
出榜定在明天
〖putupanotice〗∶张贴告示
出榜招贤
出奔
chūbēn
〖leaveone’scountryasapoliticalrefugee〗逃走,出走
出殡
chūbìn
〖carryacoffintothecemetery;holdafuneralprocession〗移棺至墓葬地或殡仪馆舍
出兵
chūbīng
〖dispatchtroops〗派出兵力参战
出操
chūcāo
〖(gooutto)drillordoexercises〗参加操练
出岔子
chūchàzi
〖gowrong〗出现意外讹错或变故
说得好好的,半路又出岔子了
出差
chūchāi
〖evection〗由于太阳引力引起的月球轨道运动的摄动
出差
chūchāi
〖beonabusinesstrip〗受派遣暂时到外地办公事或负担临时任务
出产
chūchǎn
〖produce〗∶天然生长或人工生产
〖product〗∶天然生长或人工生产的物品
出产丰富
出厂
chūchǎng
〖(ofproducts)leavethefactory〗合格品离厂,标志产品成为商品
出厂价
出场
chūchǎng
〖comeonthestage〗∶演员上场;出面;露面
〖enterthearena〗∶运动员入场参赛
出超
chūchāo
〖favourablebalanceoftrade〗贸易出口额大于进口额,也叫贸易顺差
出车
chūchē
〖dispatchavehicle〗驾车出外
出丑
chūchǒu
〖makeafoolofoneself;bringshameononeself〗丧失体面;丢人
当众出丑
出处
chūchǔ
〖takeuptheposeandgointoretirement〗〖古〗出任及退隐
出处
chūchù
〖source〗∶典故、成语、资料、引语或说法的原始作品
今人解杜诗,但寻出处。——陆游《老学庵笔记》
画卷的年代和出处
〖authorship〗∶指文学作品素材的来源
出错
chūcuò
〖makemistakes〗发生错误
出点子
chūdiǎnzi
〖offeradvice〗拿出对策
这就得出点子才行。——刘白羽《早晨六点钟》
出动
chūdòng
〖setout〗∶开始行动
小分队提前出动了
待命出动
〖dispatch〗∶派出
出动军舰
出尔反尔
chū’ěr-fǎn’ěr
〖gobackonone’swords;contradictoneself〗原指你怎么对人行事,人也怎么还报你。现多指反复无常,言行前后自相矛盾
出发
chūfā
〖setout;setoff;startoff〗∶离开原地到别处去
我们在天亮以前出发
火车准时出发
〖proceedfrom;startfrom〗∶从某一方面着眼
一切从人民的利益出发
出发点
chūfādiǎn
〖startingpoint;springboard〗∶起点
〖focusofattention;objectinmind〗∶最主要的动机或着眼点
出饭
chūfàn
〖(ofrice)risewell(withcooking)〗〖口〗∶米煮出的饭
出饭率高不见得好吃
出访
chūfǎng
〖visitaforeigncountry〗外出访问;到外国访问
出访日本
出份子
chūfènzi
〖clubtogether(topresentagifttosb.)〗一群人中每人各出一个份额用于集体活动
出风头
chūfēngtou
〖publicity〗表现自己,自鸣得意地显示自己比别人行
他好出风头,喜欢别人奉承他
出伏
chūfú
〖endingofthedogdays〗过了伏天。伏天结束
出官
chūguān
〖betransferredtoholdalocalpostfromcentralpost〗古代称由京官调任地方官为出官
予出官二年,恬然自安。——白居易《琵琶行(并序)》
出港
chūgǎng
〖leaveport〗〖船只〗离开港口
出阁
chūgé
〖(ofawoman)getmarried;marry〗古时指公主出嫁,后泛指女子出嫁
出阁未期。——元稹《七女封公主制》
出格
chūgé
〖exceedwhatisproper〗
指越出常规;超出范围
那种激烈的言词,未免太出格了
与众不同;超出一般
祥林嫂真出格,听说那时实在闹得厉害。
出工
chūgōng
〖gotowork〗上班;去工作
谁都必须出工
出恭
chūgōng
〖gotothelavatory(forabowelmovement)〗解大便。因古时士子离开座席上厕所需要领取“出恭入敬”牌而得名
行至陈留地方,偶然去坑厕出恭。——《警世通言》
出轨
chūguǐ
〖bederailed〗∶脱轨
〖overstepthebounds〗∶语言和行为脱离了原则、超出界限
做事不可出轨
出国
chūguó
〖goabroad〗到外国去
出国作一次短期的访问
出海
chūhǎi
〖gotosea〗∶船只离开停泊地点驶往海上
出海捕鲸
〖beout〗∶到海上活动、工作
当他们出海三天之后,天气转晴了
出汗
chūhàn
〖perspire〗分泌并流出汗液
出航
chūháng
〖setoutonavoyage〗∶船离开港口行驶
〖setoutonaflight〗∶飞机离开机场航行
出乎意料
chūhū-yìliào
〖unexpectedly;outoftheblue〗料想不到地
出乎意料,他没有被提名
这职位出乎意料地给了我
出活
chūhuó
〖yieldresultsinwork〗指单位时间内干出的活儿
出击
chūjī
〖sally〗向敌人发起攻击
出继
chūjì
〖beadoptedaschild〗过继给别人作儿子
武陵威王晞字道叔,出继武陵王喆后,太兴元年受封。——《晋书·元四王传》
出家
chūjiā
〖leavehomeandbecomeamonkornun〗弃舍俗家去做僧尼或道士
出家人
chūjiārén
〖amonkoranun〗∶指和尚或尼姑
出价
chūjià
〖bid〗提出一个价格;尤指买方购买商品时提出一个价格或一个主要购买条件
出嫁
chūjià
〖marry〗女子结婚嫁到男方家里去;嫁人
出尖,出尖儿
chūjiān,chūjiānr
〖beoutoftheordinary〗∶出乎众人之上;卖弄乖巧
这是两个出尖的光棍。——《醒世姻缘传》
那厮做好汉出尖,把五两银子赏他。——《水浒传》
〖piledhighabovethebrim〗[方言]∶盛物冒尖儿
出尖儿也不够二斤,别约了,还是秤吧
〖lead〗∶挑头
咱不出尖谁出尖
出借
chūjiè
〖lend;loan〗可供借用;把东西借出去
图书出借
出界
chūjiè
〖out-of-bounds〗超出界外
出界犯规
出境
chūjìng
〖leavethecountry〗∶越出边境
〖leavesomearea〗∶走出一地,进入另一地
出境
chūjìng
〖exit〗离开国境或边境的
出境手续
出局
chūjú
〖out〗棒球比赛中,进攻的球员因被三振、封杀或刺杀而失去继续进攻的权利
这次比赛的最后一次出局
出圈
chūquān
〖removemanurefromapigsty,sheepfold,etc.〗[方言]∶把畜类的圈肥清除出来
出口
chūkǒu
〖export〗∶运货出国
〖speakout〗∶话说出来
出口
chūkǒu
〖exit〗∶围起或封闭的地方或空间通向外面的通道、门或口儿
〖outlet〗∶某些东西通过它可出去的地方或开口
〖issue〗∶一条水流流入另一条(通常为更大的)水流的地点
一条源头和出口都不为人们知悉的河流
〖mouth〗∶地下竖井或通道的地面的口
〖vent〗∶逃逸或通过的道路
气体通过岩石裂缝找到出口
出口成章
chūkǒu-chéngzhāng
〖wordsflowfromthemouthasfromthepenofamaster〗说话像做文章那样有板有眼,形容口才好,水平高或文思敏捷
出来
chūlái
〖comeout;turnout〗∶从里面到外面,表示动作朝着说话人所在地
从林子里面出来了几个人
〖appearinpublic;showup〗∶公开露面
晚会很精彩,不少名演员都出来了
〖emerge;happen;occur;arise;takeplace〗∶产生,发生,出现
旧的问题解决,新的问题又出来了
出来
chūlái
用在动词后,表示动作朝着说话人所在地
表示人或事物随动作从里向外
小伙子,拿点干劲出来
表示人或事物随动作由隐蔽到显露
群众的积极性都焕发出来了
我认出他来了
表示动作完成,兼有使一种新的事物产生或从无到有的意思
办法已经研究出来了
一定想得出好主意来
也可以表示动作使人或物在某一方面获得了某种好的能力或性能
他的嗓子练出来了
出类拔萃
chūlèi-bácuì
〖outstanding;beoutofthecommonrun〗品行、才干大大高出同类而拔尖
出力
chūlì
〖putforthone’sstrength〗使出气力;竭尽其能
这个小伙子干活很出力
出列
chūliè
〖outofranks〗从队列中跨步向前走出并立正站着
出猎
chūliè
〖gohunting〗外出打猎
出溜
chūliu
[方言]
〖slide;slip〗∶溜
〖coastdownward〗∶向下滑,也指走下坡路
出笼
chūlóng
〖comeoutofthesteamer〗∶刚出蒸笼
〖comeforth,appear〗〖贬〗∶出现,出来,比喻某些东西大量出售、发行
禁止低劣作品出笼
出漏子
chūlòuzi
〖gowrong〗出岔子又作“出漏子”
我早知道要出漏子。——老舍《龙须沟》
出路
chūlù
〖exit〗∶关闭的地方或空间向外的通道
〖escape〗∶能够向前发展的途径;摆脱逆境的门路,前途
当他把所有的钱都输掉时,他没有其他的出路,只好去做工
〖marketcondition〗∶商品的销路
出乱子
chūluànzi
〖gowrong〗“出岔子”又作“出乱子”
你们这样搞下去,非出乱子不可!
出落
chūluo
〖grow(prettier,etc.)〗出挑;青年人(多指女性)的体态容貌(向美好的方面)变化
小姑娘出落得更漂亮
出马
chūmǎ
〖gointoaction;takethefield〗出阵杀敌;出面参与
这么点儿事你就不必出马了
出卖
chūmài
〖sell〗∶卖东西
〖betray〗∶为了寻求自己的利益,背叛自己的亲人或朋友等
谈判者们出卖了他
出毛病
chūmáobìng
〖beorgooutoforder〗出岔子;出问题
哪儿出毛病了
出门
chūmén
〖goonajourney;beawayfromhome〗∶离家外出或远行
〖whenagirlgetsmarried〗[方言]∶出嫁
出面
chūmiàn
〖actinone’sowncapacityoronbehalfofanorganization〗牵头;以…为主;挺身而出
支部出面干预
出苗
chūmiáo
〖(ofseedlings)comeout〗播的种子长出幼苗
出名
chūmíng
〖famous;well-known〗∶有名气
他以语言敏捷而出名
在一家出名的饭店里就餐
〖usethenameof〗∶出面;以个人或集体的名义(做某事)
考虑一位合适的人选出名去联络
出没
chūmò
〖appearanddisappear;haunt;dip〗显现或隐没
大鲸悠然出没于浪涛中
船头在浪中缓缓出没
出谋划策
chūmóu-huàcè
〖givecounsel〗即出主意,但有贬义
在电话里替对方出谋划策
出纳
chūnà
〖receiveandpayoutmoney〗∶财务上指现金或票据的付出和收进;收钱或付款
〖receiveandlendbooks,etc.〗∶泛指发出和吸进的管理工作,如图书馆办理借书还书手续的工作
出纳
chūnà
〖cashier〗出纳员的简称
出品
chūpǐn
〖produce;manufacture;make〗生产制造;出产
珠江电影制片厂出品
出品
chūpǐn
〖product〗生产的成品
这批出品是一家公司定做的
出奇
chūqí
〖unusually〗不同寻常
热得出奇
出奇制胜
chūqí-zhìshèng
〖defeatone’sopponentbyasurprisemove〗用奇兵奇计战胜敌人,比喻用出人意料的办法取胜
出其不意
chūqíbùyì
〖dostb.whenpeopleareoffguard〗趁对方没有意料到突然采取行动
攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。——《孙子·计篇》
出气
chūqì
〖giveventtocne’sanger〗∶把怨恨发泄出来
谁欺负了你,我帮你出气
〖airout〗∶排气;放气
出气筒
chūqìtǒng
〖apersonagainstwhomsb.’sangeriswronglyvented〗没有恰当的由头而被人当作发泄怨恨的对象
出勤
chūqín
〖turnoutforwork〗∶按时到岗位工作
〖beoutonduty〗∶出外执行任务
出去
chūqù
〖goout〗
走出某一范围
我决定出去,到体育场称体重并在那里买张票
出门。离开某人通常工作、生活的地方
每天傍晚出去
〖turnout〗∶应召或应邀而去
出去练足球
出去
chūqu
〖out〗——放在动词后面,表远离说话者
走出去
赶出去
出圈儿
chūquānr
〖overstepthebounds;gotoofar〗[方言]∶比喻超出界限或适当范围
可别太出圈了
出缺
chūquē
〖(ofahighpost)fallvacant〗职位空缺;官吏在任病故而职位空出来
出让
chūràng
〖transfer〗不为谋利而卖出(个人自用的东西)
出人命
chūrénmìng
〖adeath-causingaccident〗出现人员死亡
快来人哪,要出人命了
出人头地
chūréntóudì
〖pinnacle〗才学或地位高出众人,显于当世,高人一等
他不想出人头地,只想藏匿在群众之中
出人意外
chūrényìwài
〖upset;comeassurprise〗完全没有想到的
第二次竞选市长…结果取得了出人意外的胜利
出任
chūrèn
〖takeupthepostof〗应聘或受命充任
出任理事
出入
chūrù
〖comeinandgoout〗∶出门与进门;进去
如姬最幸,出入王卧内。——《史记·魏公子列传》
备他盗之出入与非常也。——《史记·项羽本纪》
出入请下车
〖beout〗∶相差
试算表出入十元
出入
chūrù
〖discrepancy;discrepance〗不符之处,差距
有出入
出丧
chūsāng
〖holdfuneralprocession〗运送灵柩到安葬或寄放的地点
出赛
chūsài
〖attendthecompetition〗参赛
这次比赛吸引了很多好手出赛
出塞
chūsài
〖comeouttoborderarea〗〖古〗远出边塞
出色
chūsè
〖distinguished〗∶卓越
在这位将军的出色的领导之下
〖outstanding〗∶杰出;出类拔萃
出色的外交家
〖fine〗∶在结构、制作、设计或表现方式上高人一等的
一件出色的艺术作品
一件出色的裙子
出山
chūshān
〖comeoutfromthemountains〗∶到山外去
〖comeouttobeanofficial〗∶旧指隐士出任官职。借指出来主持某种事务或担任某种职务
出身
chūshēn
〖one’spreviousexperienceoroccupation〗∶一个人最初从事的职业和履历造成的身分
〖familybackground〗∶家庭经济基础所奠定的身分
〖anofficial’spreviousexperienceinfeudaltime〗∶指入仕之途
武举出身
出神
chūshén
〖bespellbound〗神情专注而发愣
出神入化
chūshénrùhuà
〖reachtheacmeofperfection;attaintoperfection;besuperb〗形容技艺高超达到了绝妙的境界
出声
chūshēng
〖utter〗发出声响
这孩子真乖,坐在那里一点不出声
出生
chūshēng
〖birth〗胎儿生下来
出生率
chūshēnglǜ
〖birthrate〗∶一定数量的居民中婴儿出生的频率。通常以每年每1000名居民中出生的婴儿数来计算
〖natality〗∶在特定地区和特定时间内出生数与总数之比,通常以出生数占总数的百分之几或千分之几来表示
出生入死
chūshēng-rùsǐ
〖gothroughfireandwater〗原指从出生到老死的人生过程。后借以形容冒着极大危险,随时有死的可能。多用以赞扬不顾个人安危的献身精神。
出师
chūshī
〖finishone’sapprenticeship〗∶完成从师学艺
〖dispatchtroopstofight;sendoutanarmy〗∶率兵征讨
出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。——杜甫《蜀相》
出使
chūshǐ
〖serveasanenvoyabroad;besentonadiplomaticmission〗带着使命出访外国或长驻国外
出示
chūshì
〖show〗把证件等拿出来给人看
一切外国人在进入中国48小时之内,必须出示其护照,以证明其国籍
出世
chūshì
〖vouchsafe;comeintobeing;beborn〗∶人的出生
偶有真正伟大的诗人出世
〖comeout;bepublished〗∶问世;产生
《何典》的出世,至少也该有四十七年了。——鲁迅《【何典】题记》
〖beaboveworldlyconsiderations;benotinvolvedinthematerialworld〗∶超脱人世束缚。佛教用语,佛教徒以人世为俗世,故称脱离人世束缚为出世
出世思想
其气浩然,常留天地之间,何必出世入世之面目?——全祖望《梅花岭记》
〖riseabovethisworld〗∶高出人世
横空出世,莽昆仑,阅尽人间春色。——毛泽东《念奴娇·昆仑》
出仕
chūshì
〖becomeanofficial〗成为仕宦
出事
chūshì
〖wreck;meetwithamishap〗遇险失事,蒙受灾难
当汽车早晨3时30分出事时
出手
chūshǒu
〖(ofhoardedgoods)bedisposedof〗∶卖出;货物抛售完毕
〖takeout〗∶付出
出手大方
出手
chūshǒu
〖lengthofsleeve〗∶袖长程度
〖openingmovestodemonstrateone’sskills〗∶初涉某事的才干
出手不凡
出售
chūshòu
〖offerforsale;sell〗卖出去
出水
chūshuǐ
〖outofthewatersurface〗
出现于水面
海狮顶球出水
有水流出
三眼泉都出水了
妓女脱籍从良
出水芙蓉
chūshuǐ-fúróng
〖alotusflowerwhenfullyopen;indicatingaverybeautifulfemaleorpoem,calligraphy〗初放的荷花。比喻女子容貌艳美或文字清新可爱
诗句优雅如出水芙蓉
出台
chūtái
〖appearonthestage〗∶演员登台演出
〖appearpublicly〗∶方针政策等公布实施
今年不再出台调价指令
出逃
chūtáo
〖runaway〗出走,外逃
仓惶出逃
出题
chūtí
〖drawouttheme〗拟定或公布题目
出庭
chūtíng
〖appearincourt〗和诉讼案件有关的人,如原告、被告辩护人、证人、代理人或律师等到法庭
接到通知要在第二天上午出庭
出头
chūtóu
〖putforward〗∶出人头地
由于合格人士的缺乏,这使他有了出头的机会
〖freeoneself〗∶从悲惨境地、胁迫或困境中解脱出来
农民有了出头之日
出头
chūtóu
〖odd;alittleover〗多一点的
年纪四十出头
出头露面
chūtóu-lòumiàn
〖appearinpublic;comeforward;showup〗∶原指在人多的场合露面,含有想出风头,表现自己的意思
〖bethefirsttodosth.〗∶出面做事;领头去做某事
出头鸟
chūtóuniǎo
〖bedistinguishedamongagroup;standoutamongone’sfellows〗飞在鸟群前面或把头先从窝里伸出来的鸟,比喻表现突出或领头的人
枪打出头鸟
出土
chūtǔ
〖beunearthed〗∶从土里挖出来
出土文物
〖comeupoutoftheground〗∶小苗从土里长出来
出土文物
chūtǔwénwù
〖unearthedrelics〗从地下发掘出来的古代文物。也用作落伍、过时的人物或事物的谑语。
出脱
chūtuō
〖sell;disposeof;getoffone’shands〗∶货物卖出去;脱手
〖absolvesb.of;extricatesb.from〗∶开脱罪名
知县却和宋江最好,有心要出脱他,只把唐牛儿来再三推问。——《水浒》
〖growprettier〗∶出落
隔了七八年,虽模样儿出脱的齐整,然大段未改,所以认得。——《红楼梦》
出外
chūwài
〖goout〗∶离家外出
妻子也出外当打杂女工
〖beyond;outside〗∶超出某一数量;以外
年纪有五十出外
出亡
chūwáng
〖leaveone’scountryasapoliticalrefugee〗出走,逃亡
果以富得罪出亡。——司马光《训俭示康》
出席
chūxí
〖attend;putinanappearance〗到会
出席会议
候选人在一个晚上出席了五个集会
出息
chūxi
[方言]
〖promise〗∶前景或志向
这孩子可能没出息
〖prospects〗∶进步,出脱
二头如今也出息了
〖harvest〗∶收成
种小米出息不大
出险
chūxiǎn
〖getoutofdanger;escapefromdisaster〗∶脱离险境
几经周折,终于出险,平安返回
〖beindanger;haveanaccident;bethreatened〗∶出现险情
大堤长久浸泡,很容易出险,千万不能疏忽
出现
chūxiàn
〖appear;arise;emerge;turnup〗显露出来
小孩出现在他父亲面前
出线
chūxiàn
〖outside;out-of-bound〗∶球类比赛中球超出了边线或底线
〖getqualificationtoplaynextgame〗∶运动员、运动队在初赛、预赛等比赛中取得好成绩,获得参加下一阶段比赛资格
〖achievepreeminentachivementintheappraisalandcomparisonofthework〗∶借指在评比中取得了超出水平线的成绩
出新
chūxīn
〖makenewadvances〗文学艺术上指旧有的事物得到新发展
写反面人物,如何才能出新,是个值得研究的问题
出行
chūxíng
〖goonalongjourney〗去外地
出血
chūxuè
〖hemorrhage〗∶血液自血管或心脏外流。外出的血液进入组织间隙或体腔内,称内出血,流出体表外,称外出血
〖bleedoff〗∶印刷后的书页或印张在裁切后印刷部分超越一边或数边
出巡
chūxún
〖tourofinspection〗出外巡视
出牙
chūyá
〖teething〗首次生长出牙齿
出芽
chūyá
〖bud〗发芽,长出芽
出言
chūyán
〖speak〗开口发言;说话
出言不快
出言不逊
chūyán-bùxùn
〖speakinsolently〗说话鲁莽没礼貌、不顺他人心愿
八岁纵笔成文,本郡举他神童,起送至京。因出言不逊,冲突了试官,打落下去。——《喻世明言》
出演
chūyǎn
〖play(thepartof)〗担任角色;出场表演
出洋
chūyáng
〖goabroad〗出国
出洋留学
出洋相
chūyángxiàng
〖makeanexhibitionofoneself〗露出令人作笑的丑相;略带幽默的失态
他试图使他的上司出洋相来让听众开心
出迎
chūyíng
〖goorcomeouttomeet〗出去迎接
出游
chūyóu
〖goona(sightseeing)tour〗外出游玩
出狱
chūyù
〖out〗走出监狱或不再受监禁
他出狱才一个星期,可是他已经又出了麻烦
出院
chūyuàn
〖leavehospital〗病人痊愈结束住院
出战
chūzhàn
〖goouttofighttheenemy〗派兵作战;与敌手对阵
出账
chūzhàng
〖enteranitemofexpenditureintheaccounts〗钱款支出后入账
出账
chūzhàng
〖itemofexpenditure〗[方言]∶出项;花消
出诊
chūzhěn
〖(ofadoctor)visitapatientathome;makeahousecall〗医生去病人家里给病人看病
出阵
chūzhèn
〖goout〗∶上战场作战
〖enterthearena〗∶运动员出场参加比赛。也比喻参加某项活动
出征
chūzhēng
〖goonanexpedition〗外出征战
奉命出征
出证
chūzhèng
〖cometotestify〗出来作证
知情者踊跃出证
出众
chūzhòng
〖outstanding;eminent;prominent〗高出一般人
才华出众
出资
chūzī
〖providethefund〗出钱
出资办学
出走
chūzǒu
〖leave;flee〗出逃;暗中离去
毅然出走
出租
chūzū
〖rent;hire;let〗收取一定的租金,供别人定时使用某物
铺面出租
出租汽车
chūzūqìchē
〖taxi,taxicab〗有偿地供人们临时雇用的小型汽车。其英文名称音译作“的士”,按行车里程计价的又叫计程车

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– UU 仰(山)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨ

拼音 พินอิน:

– chū

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [用]象由凹处走出状,自内部系统到外部系统,产生。

体:

用:

出门: 离门。

出阁: 离阁,女子嫁人。

出没: 对比词,见到又见不到。

出土: 离土。

出超: 卖离多于买入。

出卖: 卖。

出境: 离境。

出征: 离家而征。

出息: 产生气息,指有希望。

出身: 离过去到现在。

出笼: 离笼。

出神: 离神。

出庭: 自家中到法庭。

出席: 自家中到席位。

出轨: 离轨。

出事: 生事。

出家: 离家。

出奇: 离奇。

出力: 自己身到用力量。

出版: 自编排到发行。

出殡: 自发丧到安葬。

出头: 自无名到有头面。

出丑: 自正常到我丑。

出面: 自隐荿到现面。

出色: 自普通到彩色。

出发: 自静止到发动。

出仕: 自平民到任官。

出入: 对比词,离开与进入。

出缺: 自无缺到有缺。

出手: 离手。

出口: 离口。

出差: 自在家到赴差。

出纳: 离支与纳入。

出众: 越众。

出产: 生产。

出处: 离处。

出诊: 离诊。

因:

果:

组合字: 朏鈯柮泏嵆拙咄屈茁貀趉窋绌黜昢诎

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khljuds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjyih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsheq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cut

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chu5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceot

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cug4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshut4

日音 เสียงญี่ปุ่น : syutu

韩音 เสียงเกาหลี : cur

越南音 เสียงเวียดนาม : xuaats

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!