ลำดับขีดอักษร:剑【jiàn】

หมวดอักษร: 刂

ความหมายปัจจุบัน :

剑 (劍) [jiàn] กระบี่ –> 击剑 [jījiàn] ฟันกระบี่, 宝剑 [bǎojiàn] กระบี่วิเศษ, 剑身 ตัวกระบี่ ,剑刃 คมกระบี่, 剑尖 ปลายกระบี่ ,剑背 สันกระบี่ , 剑柄 ด้ามกระบี่,剑袍 พู่กระบี่

พัฒนาการตัวอักษร :(劍)
jiàn
古代的一种兵器:宝剑。长剑。剑鞘。剑术。剑拔弩张(形容形势紧张,一触即发,后亦喻书法雄健)。刻舟求剑。
笔画数:9;
部首:刂;
笔顺编号:341443122
笔顺:撇捺横捺捺撇横竖竖

劍、劒
jiàn
【名】
(形声。从刀,佥(qiān)声。本义:古代兵器。长刃两面,中间有脊,短柄)
同本义〖sword;dagger;sabre〗
劒,人所带兵也。——《说文》。注:“今之匕首。”
昔葛卢之山发而出金,蚩尤受而制之为剑。——《管子》
负剑辟咡诏之。——《礼记·曲礼》
剑寒花不落,弓晓月逾明。——虞世南《从军行》
又如:剑锷(剑的锋刃);剑首(剑环。用玉或金属制成,上面镂刻有花纹);剑气(剑的光芒;比喻人的声望)
剑术〖swordplay〗。如:剑士(剑术高明的人);剑仙(精于剑术的仙人)


jiàn
【动】
以剑杀人〖killwithsword〗
剑斩虞常。——东汉·班固《汉书·李广苏建传》
有司马叔持者,白日于都市手剑父仇。——潘岳《马穫督诔序》
挟在胁下〖placeinunderaxilla〗
回顾乳者剑汝而立于旁。——宋·欧阳修《泷冈阡表》
剑拔弩张
jiànbá-nǔzhāng
〖atswords’points;beattodaggersdrawn;beatdaggers’points;beinablusteringandaggressivemanner〗∶表現出彼此的敌意或敌对的行动;准备交手
在双方争吵最激烈而均在剑拔弩张的时候
〖withswordsdrawnandbowsbent〗∶比喻形势紧张,一触即发
剑号
jiànhào
〖dagger〗符号+,象征性地用来标志一个死者的姓名和作为一组参照符号中的第二个符号
剑客
jiànkè
〖swordsman〗∶对剑术精通精习的人
〖assassin〗∶死士,刺客
剑麻
jiànmá
〖sisalhemp〗常绿多年生草本植物(Agavesisalana),叶子形状像剑。纤维供纺织、造纸用
剑眉
jiànméi
〖dashingeyebrows;straighteyebrowsslantingupwardsandoutwards〗直而末尾翘起略呈剑形的眉毛
剑术
jiànshù
〖swordplay〗∶舞剑或用剑刺杀的技艺或技能
〖kendo〗∶日本用木棒对刺的一种体育运动——亦称“剑道”
剑侠
jiànxiá
〖knight-errant;swordsmanwhochampionsthecauseofthedown-trodden〗精通剑术的侠客

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OOLN 人人緃(中)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 刀=[体]兵器,一侧有刃的工具。

字身: 佥=[用]同也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]与刀同,双刃的兵器,长匕首也,古人用以防身。

体:

宝剑: 宝贵的长形匕首。

剑客: 善用剑器之人。

剑鞘: 剑室。

用:

因:

铸剑: 铸造长形匕首。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : kieems

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!