ลำดับขีดอักษร:华【huá】

หมวดอักษร: 十

ความหมายปัจจุบัน :

华 (華) [huá]* จีน –> 华山 [huáshān] เขาหัวซาน, 华人 [huárén] คนจีน, 华裔 [huáyì] คนเชื้อเสายจีน(เกิดอยู่ต่างประเทศ), 华侨 [huáqiáo] ชาวจีนอพยพ, 华丽 [huálì] สวยงาม, 繁华 [fánhuá] เจริญรุ่งเรือง, 华文 [huáwén] ภาษาจีน 华侨 [huáqiáo] กลุ่มคนเชื้อสายจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่ภายนอกประเทศจีน, 华裔 [huáyì] ลูกหลานชาวจีนรุ่นต่อๆ มาที่เกิดในต่างแดน

พัฒนาการตัวอักษร :(華)
huá
美丽而有光彩的:华丽。华艳。华彩。华贵。华章。华表(亦称“桓表”)。华盖。
精英:精华。含英咀(j?)华。
开花:华而不实。春华秋实。
繁盛:繁华。荣华富贵。
奢侈:浮华。奢华。
指中国或汉族:华夏。中华。华裔。华胄(a.华夏的后裔;b.贵族的后裔)。华工。
敬辞,用于跟对方有关的事物:华翰(称人书信)。华诞(称人生日)。华居(称人住宅)。
头发花白:华发(f?)。华颠(指年老)。
指时光:年华。韶华。
Chinaflashygreyprosperoussplendid

(華)
huà
ㄏㄨㄚˋ
〔华山〕山名,在中国陕西省。
姓。
Chinaflashygreyprosperoussplendid

(華)
huā
ㄏㄨㄚˉ
古同“花”,花朵。
Chinaflashygreyprosperoussplendid
笔画数:6;
部首:十;
笔顺编号:323512
笔顺:撇竖撇折横竖


huā
【名】
(会意。从芔,从芌(xū)。“華”的本字,上面是“垂”字,象花叶下垂形。本义:花)
通“花”,花朵〖flower〗
华,荣也。——《说文》
木谓之华,草谓之荣。——《尔雅·释草》
桃之夭夭,灼灼其华。——《诗·周南·桃夭》
焜黄华叶衰。——《乐府诗集·长歌行》
今言华如华实之华者。——宋·王安石《游褒禅山记》
又如:华英(指花);华叶(花与叶);华胜(花胜。古代妇女的一种花形首饰);华实(花和果实;亦指开花结果)
轻浮柔弱如花的脉象〖flowerpulse〗
脉至如华者,令人善恐。——《素问》。王冰注:“谓似华虚弱,不可正取也。”


huā
【动】
开花〖flower〗
桃李始华。——《淮南子·时则训》
又如:华而不实(只开花不结果。比喻外表好看,内容空虚)
昏花〖dazzle〗
僧问:“拨尘见佛时如何?”师曰:“莫眼华。”——《五灯会元》
当中剖开〖dissect〗
瓜曰华之。——《尔雅》
为国君者华之。——《礼记·曲礼》。注:“中裂之。”
另见huá;huà


huá
【形】
华丽;光彩美丽〖magnificent;gorgeous〗
金银华美之服。——宋·司马光《训俭示康》
华堂之上。——明·刘基《诚意伯刘文成公文集》
华衣乘马。——明·高启《书博鸡者事》
又如:华扁(华丽的匾额);华彩(华美;光彩);华服(华丽的服装);华舆(华美的车辆或轿子);华筵(华美的筵席);华观(华丽的观阙,即宫门前的望楼);华毂(华丽的车)
豪华〖luxurious;sumptuous〗
况我大魏天王,个为华侈。——杨衒之《洛阳伽蓝记》
称美之词。通常用于跟对方有关的事物〖your〗。如:华名(美名);华宗(对同族或同姓者的美称);华笺(对他人来信的敬称);华缄(对他书信的美称或敬称)
灰白〖grey〗
多情应笑我,早生华发。——苏轼《赤壁怀古》
又如:华首(头发花白。指老人);华颠(白发);华鬓(鬓发花白);华发(花白头发)
年轻;年少〖young〗。如:华年
浮华〖flashy;extravagant〗
处其实,不居其华。——《老子》
又如:华辞(虚浮巧饰的言辞);华誉(不实的声誉);华风(浮华的文风)
汉语〖Chinese〗。如:华言(指中原地区的语言。后泛指汉语)
荣华;光耀〖glory〗。如:华伍(指达官贵人);华序(显要的官阶);华使(显贵的官吏);华秩(显位;高阶)
显耀〖splendor〗。如:华近(显贵而亲近君上的官职);华要(显要尊贵的官职);华省(显贵而职务上能亲近君主的官署);华重(显贵而重要的官职)
繁盛〖luxuriant〗
其街市之繁华,人烟之阜盛,自与别处不同。——《红楼梦》
又如:华滋(草木茂盛的样子)
鲜美〖delicious〗
其民华食而脂肥。——《素问》。王冰注:华谓鲜美,酥酪骨肉之类也。
彩色。特指雕绘或装饰〖color〗。如:华轩(饰有文采的曲栏);华衮(古代王公贵族的多采的礼服。常用以表示极高的荣宠);华纳(有雕饰的台阶。纳,即纳陛);华幄(帝王所居的华丽的帷帐)


huá
【名】
中国〖China〗。如:来华访问;华中;华北
我国古称华夏,今称中华。省称“华”〖theHannationality〗。如:华夷(华是汉族,夷指非汉族的其他少数名族);华风(指汉族或中原的风俗)
光辉;光彩〖brilliant〗
日月光华,旦复旦兮。——王勃《卿云歌》
又如:华景(明亮的阳光);华月(皎洁的月亮);华焕(光彩绚丽);华魄(光彩;亦指皎洁的月光)
泉中的矿物由于沉积而形成的物质〖sinter〗。如:钙华;硅华
借升华而得的化学品〖flowers〗。如:硫华;锌华
车盖〖coverofacarriage〗。如:华芝(车盖。因车盖的外形象芝而得名)
时光〖time〗。如:年华,岁华,韶华
声望〖prestige〗
客游梁朝,则声华籍甚。——《文选·任彦升·宣德皇后令》
精华〖essence〗
物华天宝。——王勃《滕王阁序》
又如:华甸(精华荟聚之区。常以指京都、中原、中国);华英(精华);华髓(精髓)
文才〖talentforliterature〗
昔庚无规才华清英。——刘勰《文心雕龙》
瓜类植物的果实〖fruit〗
天子树瓜华,不敛藏之种也。——《礼记》
光环〖corona〗
薄云敝日时,由于无数水滴的衍射,在太阳、月亮或其他发光体四周形成的一组或几组小半径的同心彩色光环
矿脉或煤层已发生氧化或分解的露头〖blossom;bloom〗
另见huā;huà
华北
Huáběi
〖northChina〗指中国北部河北、山西、内蒙、北京市、天津市一带地区
华北平原
HuáběiPíngyuán
〖NorthChinaPlain〗中国北部大平原,由黄河、海河、淮河等冲积而成,故又名黄淮海平原,面积31万平方公里。土质肥沃,地势平坦,夏季高温多雨,历来为重要的农业区
华表
huábiǎo
〖ornamentalcolumnserectedinfrontofpalaces,tombs,etc.〗也称“华表柱”。古代设在宫殿、陵墓等大建筑物前面做装饰用的大石柱,柱身多雕刻龙凤等图案,上部横插着雕花的石板
华彩
huácǎi
〖richcolors〗华美亮丽的色彩
妙笔着华彩
华彩的衣料
华达呢
huádání
〖gabardine;whipcord〗用羊毛、粘胶、涤纶或其他纱线织成的紧密急斜纹织物
华诞
huádàn
〖(termofrespect)yourbirthday〗称对方生日的敬辞
华灯
huádēng
〖light〗∶灯光
华灯初上
〖colorfullydecoratedlantern〗∶雕饰华美而光辉灿烂的灯
华尔街
Huá’ěrJiē
〖WallStreetinNewYork〗
美国纽约市下曼哈顿的一条街,有许多垄断组织和金融机构的总管理处设在这里
美国经济中有权势的金融界;美国财阀的代称
华发
huáfà
〖greyhair〗斑白的头发
故国神游,多情应笑我,早生华发。——宋·苏轼《念奴娇·赤壁怀古》
华府
Huáfǔ
〖WashingtonD.C.〗美国首都华盛顿的简称,不属于州而成一特区,为联邦政府直辖的哥伦比亚特区,濒波多马克河
华盖
huágài
〖canopyoveranimperialcarriage〗
帝王车驾的伞形顶盖
一种用柱支承或由墙壁伸出的阳台或屋盖
〖aureole〗∶光通过比其波长大的粒子或小小滴介质时,出现围绕大气光源(如太阳)的明亮区域,呈淡蓝色圆盘,外缘栗色,就像太阳或月亮被雾包围了一样
〖Huakai——anacupuncturepointinbreastbone〗∶经穴名。属任脉。位于胸骨中线上,平第一肋间隙处
华毂
huágǔ
〖resplendentdecorativecarriage〗华美的车子。毂,车轮中穿轴安辐部件
朱轮华毂。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
华贵
huáguì
〖luxurious;costly〗∶以富裕、豪华和极丰富为特征的
华贵之家
〖sumptuous〗∶华丽珍贵的
华贵的地毯
华里
huálǐ
〖li,aunitofdistance(=1/2killometre)〗中国的长度单位,等于500米
华丽
huálì
〖magnificent;gorgeous;flowery〗豪华美丽
华丽的白色房子
华丽的衣着
华林
huálín
〖Hualinbu——atheatricalcompanyinMingdynasty〗即华林部。明代南京一戏班名
华林于西肆。——清·侯方域《壮悔堂文集》
华美
huáměi
〖magnificent;resplendent〗豪华富丽
华靡
huámí
〖luxuriousandgorgeous〗豪华奢侈
吾性不喜华靡。——宋·司马光《训俭示康》
华南
Huánán
〖southChina〗一般指中国珠江流域,包括广东和广西
华侨
huáqiáo
〖overseasChinese〗华人侨居外国者
华人
Huárén
〖Chinese〗
中国人
外国国籍的中国血统公民
华屋
huáwū
〖beautifulhouse;magnificenthouse〗华美的屋宇,指朝会、议事的地方
歃血于华屋之下。——《史记·平原君虞卿列传》
华屋丘墟
huáwū-qiūxū
〖magnificenthousehasbecomeamoundofearthupsanddowns〗雄伟的建筑变为一片废墟。比喻遭到巨大灾祸
大至胡元杀掠,满清焚屠之际,也还会有人单单捧出什么烈女绝命、难妇题壁的诗词来,这个艳传,那个步韵,比对于华屋丘墟、生民涂炭之惨的大事情还起劲。——鲁迅《且介亭杂文·病后杂谈》
华西
Huáxī
〖SichuanProvince;westChina〗指中国长江上游附近的地区
华夏
Huáxià
〖HuaXia;anancientnameforChina〗中国的古称;古代汉族的自称
华裔
Huáyì
〖Chinesedescent;foreigncitizenofChineseorigin〗古指我国和我国的边远地区,今指华侨在侨居国所生并取得侨居国国籍的中国人的子女
华裔之夷,流荒之貊。——张协《七命》。注:“华,中国也;裔,远也。”
华语
Huáyǔ
〖Chinese〗指汉语
华章
huázhāng
〖yourbeautifulwriting;brilliantwork〗称颂他人诗文华丽的赞美之词
华中
Huázhōng
〖centralchina〗一般指中国长江中游的两湖一带
华胄
huázhòu
〖thedescendantsofnobles〗∶旧指贵族的后裔
〖theHans〗∶华夏族的后裔,指汉族


Huà
【名】
山名,华山〖MountHuashan〗。在陕西省东部,北临渭河平原,属秦岭东段。华山又称太华山,古称“西岳”,海拔1997米,有壁立千仞之势。如:华嵩(华崧。华山与嵩山的并称。常用以比喻崇高或高大)
姓。如:华佗;华扁(古代名医华陀、扁鹊的并称)
另见huā,huá

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TMTJ 并(廿)横(一)并(廿)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄚˋ

– ㄏㄨㄚˊ

– ㄏㄨㄚ

拼音 พินอิน:

– huà

– huá

– huā

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 花=[体]花朵。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]草花也,光彩也,精粹;中国的简称。

体:

铅华: 铅制的化妆品。

精华: 精粹。

荣华: 荣光。

光华: 光彩。

中华: 中国。

年华: 时光。

韶华: 美好的光彩。

华辞: 光彩的言辞。

华灯: 光彩的灯。

华誉: 光彩的名誉。

华翰: 光彩的信函。

华胄: 中国血统。

华夏: 光彩的夏代,中国。

华侨: 中国侨民。

华年: 光彩的年龄。

华发: 光彩的头发,指白发。

华屋: 光彩之屋。

华文: 光彩之文,中国文字。

华诞: 光彩之生日。

用:

奢华: 奢侈的光彩。

华丽: 光彩美丽。

华侈: 光彩奢侈。

华美: 光彩美丽。

因:

果:

组合字: “”晔𦠜铧桦澕烨撶哗嬅瞱韡璍骅鞾哗””

越南音 เสียงเวียดนาม : hoaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!