ลำดับขีดอักษร:叉【chā】

หมวดอักษร: 又

ความหมายปัจจุบัน :

叉 [chā] ง่าม –> 叉烧 [chāshāo] หมูแดง, 叉烧饭 ข้าวหมูแดง, 头发分叉 [tóufafēnchā] ผมแตกปลาย, 叉烧包 [chāshāobāo] ซาลาเปา, 交叉 [jiāochā] ตัดกัน เช่น 1.Y形交叉路口 ถนนตัดกันเป็นรูปตัวY 2.交叉铁路 ทางรถไฟตัดกัน

พัฒนาการตัวอักษร :chā
交错:叉腰。
一头分歧便于扎取的器具:叉子。

chá
挡住,堵塞住,互相卡住:一辆车叉在路口。

chǎ
分开张开:叉开两腿。
笔画数:3;
部首:又;
笔顺编号:544
笔顺:折捺捺


chā
【动】
(指事。小篆为“又”(即手)上加一点,指出叉手的动向。本义:交错,交叉)
手指相交错。也泛指一般的交错、交叉〖cross〗
叉,手指相错也。——《说文》。段注:“谓手指与物相错也。凡布指错物间而取之曰叉,因之凡岐头皆曰叉。”
凡八叉手而八韵成。——《全唐诗话》
又如:叉手
刺;扎取〖stick;workwithafork;fork〗。如:叉了一槽干草;叉鱼

chā
【名】
古代的一种兵器,头有分杈〖cha,aweaponinanciantChina,whichtheendisforked〗
红漆了叉。——元·睢景臣《〖般涉调〗哨遍·高祖还乡》
叉子〖fork〗
挺叉来往。——《文选·潘岳·西征赋》。注:“叉,取鱼叉也。”
又如:鱼叉;粪叉;叉竿(带叉头的竿)
两短直线相交所成的图形〖cross〗。如:打个叉
另见chá;chǎ;chà
叉车
chāchē
〖forklift;forklifttruck〗搬运货物的铲车
叉锄
chāchú
〖pronghoe〗有两个或更多叉齿,用于园中锄土或耕种的手持工具
叉手
chāshǒu
〖cuponehandintheotherbeforethechest〗∶一种礼节。两手交叉齐胸,俯首到手,犹如后世之作揖。又作“抄手”
叉手施礼
〖putthepalmstogether〗∶合十
叉腰
chāyāo
〖akimbo〗大指与其余四指分开,按在腰旁
叉鱼
chāyú
〖spearfish〗用叉子捕鱼

chá
【动】
挡住,卡住〖blockup;jam〗
那大师傅就叉着门,不叫我们走。——《儿女英雄传》
另见chā;chǎ,chà

chǎ
【动】
分开,成叉形〖fork〗。如:叉着腿站着;拇指和食指叉成个“八”字
另见chā;chá;chà

chà
【动】
用同“岔”。分岔〖fork〗。如:劈叉;叉路(岔道);叉港(与大河相通的小河)
使前进、谈话的方向偏向另一边〖parry〗。如:急忙叉开说;路没选中,一下叉到别地方去了
另见chā;chá;chǎ

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EI 水点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄚˇ

– ㄔㄚˊ

– ㄔㄚ

拼音 พินอิน:

– chǎ

– chá

– chā

前缀:

字身:

字源: 象形,指事-甲骨文

字意: [用]象交错之形;手指物,错,再示一指状。

体:

用:

三叉口: 三条交错的路口。

叉腰: 手放在腰上如交错形。

叉车: 车交错如交错形。

叉开: 如交错形张开。

因:

果:

组合字: 钗杈汊衩扠

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shraal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chra

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsho

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ca

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cha1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caa

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cee1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsha1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sa

韩音 เสียงเกาหลี : ca

越南音 เสียงเวียดนาม : xoaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!