ลำดับขีดอักษร:反【fǎn】

หมวดอักษร: 又

ความหมายปัจจุบัน :

反 [fǎn] กลับกัน –> 反对 [fǎnduì] คัดค้าน(ไม่เห็นด้วย) 反对派 [fǎnduìpài] ฝ่ายค้าน, 反面 [fǎnmiàn] ตรงข้าม, 反之 [fǎnzhī] ตรงกันข้าม, 反倒 [fǎndào] แทนที่…กลับ, 反光 [fǎnguāng] สะท้อนแสง, 反光镜 [fǎnguāngjìng] กระจกสะท้อนแสง, 反射角 [fǎnshèjiǎo] มุมสะท้อนกลับ, 反常 [fǎncháng] ผิดปกติ, 反应堆 [fǎnyìngduī] ปฎิกรณ์(reactor), 反应 [fǎnyìng] ปฎิกิริยา, 反手 [fǎnshǒu] แบคแฮนด์(backhand), 反抗 [fǎnkàng] ต่อต้าน, 反映 [fǎnyìng] สะท้อน(reflect), 反义词 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม, 反复 [fǎnfù] ซ้ำไปซ้ำมา/ซ้ำๆ, 反正 [fǎnzhèng] ไม่ว่าอย่างไร (anyway)

พัฒนาการตัวอักษร :fǎn
翻转,颠倒:反手(a.翻过手,手到背后;b.反掌)。反复。反侧。
翻转的,颠倒的,与“正”相对:正反两方面的经验。反间(利用敌人的间谍,使敌人内部自相矛盾)。反诉。反馈。适得其反。物极必反。
抵制,背叛,抗拒:反霸。
和原来的不同,和预感的不同:反常。
回击,回过头来:反驳。反攻。反诘。反思。反躬自问。
类推:举一反三。

笔画数:4;
部首:又;
笔顺编号:3354
笔顺:撇撇折捺

fǎn
【动】
(象形。甲骨文字形,从又从厂。“厂”音hǎn。本义:手心翻转)
同本义。通“翻”。覆,倾倒〖turnover〗
反,覆也。——《说文》
以齐王,由反手也。——《孟子·公孙丑上》
何以知其不反水浆邪?——《汉书·张安世传》
反覆〖overandoveragain;againandagain〗
安反侧于万物。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
不思其反。——《诗·卫风·氓》
成反复自念。——《聊斋志异·促织》
又如:辗转反侧;反易(颠倒);反风(风向倒转)
通“返”。返回;回归〖goback〗
使子路反见之。——《论语·微子》
夫迷途知反,往哲是与。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
至竟而反。——《战国策·卫策》
三年而反。——《墨子·鲁问》
旬有五日而后反。——《庄子·逍遥游》
经纶世务者,窥谷忘反。——吴均《与朱元思书》
今日往而不反者,竖子也!”——《战国策·燕策》
则盍反其本矣。——《孟子·梁惠王上》
又如:反意(返归的念头);反国(归国);反真(返归淳朴);反根(返回本原)
未能遵守,违背〖violate〗
天反时为灾,地物为妖,民反德为乱。——《左传》
又如:反背(背叛);反德(违背事物的准则);反道(违反正道);反情(违反人情);反古(违反古训)
往返于…之间〖gothereandback〗
寒暑易节始一反焉。——《列子·汤问》
又如:反往(往返);反报(往还,反复)
反叛;造反〖revolt;rebel〗
上官桀子安与桑弘羊及燕主、盖主谋反。——《汉书·李广苏建传》
日夜望将军至,岂敢反乎!——《史记·项羽本纪》
又如:反上(背叛君主);反天(造反);反心(背叛之心);反外(背叛,离异)
反省〖introspect〗
知不足,然后能自反。——《礼记·学礼》
又如:反情(内省);反听(自我省察);反观(反省);反躬自问(反问自己)
归还;送还〖return〗
又如:反籍(归还天子之位);反璧(归还璧玉;表示不贪取财宝)
回报;复命〖reportbackonwhathasbeendone〗。如:反始(报答祖先);反命(复命)
类推〖analogize〗
举一隅,不以三隅反,则不复也。——《论语·述而》
又如:反隅(比喻类推。能由此而知彼);反惑(释疑)
反对〖oppose;beagainst;fight〗。如:反迕(不顺从);反拨(犹言反抗;抵抗)
报复〖makereprisals;retaliate〗。如:反把(反扑);反报(报复怨仇);反杀(报杀人之仇而杀人)
通“贩”(fàn)。贱买而贵卖〖buytoresell〗

fǎn
【形】
相反的;对立的。与“正”相对〖upsidedown;insideout;inthereversedirection〗
君子成人之美,不成人之恶,小人反是。——《论语·颜渊》
非务相反也,时势异也。——《吕氏春秋·察今》
然而成败异变,功业相反也。——汉·贾谊《过秦论》
又如:适得其反;反心内照(反过来对照一下自己);反抄耳光(反手巴掌);反斜面;反函数;反定理;反科学;反义

fǎn
【副】
反而;相反〖onthecontrary〗
反以我为讎。——《诗·邶风·谷风》
动而见尤,欲益反损。——汉·司马迁《报任安书》
今其智乃反不能及,其可怪也欤。——唐·韩愈《师说》
情罪重者反出在外。——清·方苞《狱中杂记》
信知生男恶,反是生女好。——唐·杜甫《兵车行》
又如:反且(反而)

fǎn
【名】
反革命分子的简称〖counterrevolutionist;counterrevolutionary〗。如:肃反;三反五反

反霸
fǎnbà
〖opposelocaldespots〗∶指土改运动中清算恶霸地主的罪行
〖opposehegemonism〗∶指反对霸权主义
反败为胜
fǎnbàiwéishèng
〖turndefeatintovictory;snatchavictoryoutofdefeat〗一种作战思想。意为打了败仗不泄气,重整旗鼓,利用敌人松懈麻痹的思想去进攻,就能变失败为胜利
反绑
fǎnbǎng
〖(withone’shands)tiedbehindhisback〗两手交叉绑在背后
反包围
fǎnbāowéi
〖counterencircle〗
打破敌人对己方正在形成包围的作战行动〖counterencirclement〗
被包围的一方对包围者所形成的包围,是战场上敌对双方犬牙交错形态的一种表现
反比
fǎnbǐ
〖inverseratio〗随着一方发生变化,相应的一方发生相反的变化
反驳
fǎnbó
〖retort;rebute;confute;disprove〗提出反对的理由辩驳
他反驳那种认为意大利人不是好战士的传说
反哺
fǎnbǔ
〖whenalittlebirdgrowsup,itfeedfoodtoitsmother〗鸟雏长大,衔食哺其母。后用以比喻报答父母
雏既壮而能飞兮,乃衔食而反哺。——《初学记·鸟赋》
反差
fǎnchā
〖contrast〗
照片、电视画面等上面黑白对比的差异
不同事物或同一事物的不同方面对比的差异程度
反常
fǎncháng
〖unusual〗∶异常,跟正常情况不同的
今日的天气有些反常
〖abnormal;perverse〗∶偏离正常的
态度反常
反常现象
fǎnchángxiànxiàng
〖freak〗
与自然的和正常的现象相反的
关于气候、洪水和大旱的种种反常现象的说法
指不正常的某些东西或现象
不是个体的反常现象,而是这个种的根深蒂固的习性
反衬
fǎnchèn
〖setoffbycontrast;serveasafoilto〗从相反的方面来衬托
反冲
fǎnchōng
〖backlash〗∶突然的、通常是剧烈的反向运动或回弹
〖kickback〗∶内燃机在被曲柄开动时的后坐;工作件在推入机器(如圆锯)时所产生的后坐
〖recoil〗∶开枪后的后坐
反刍
fǎnchú
〖rumination;chewthecud〗吐出和再嚼先前吞下的食物
反串
fǎnchuàn
〖(ofactor)playnotone’scustomaryrole〗戏曲演员暂时扮演本剧种之外的其他角色
反唇相讥
fǎnchún-xiāngjī
〖retort;answerbacksarcastically;retaliate;bickerwitheachother;jumpdownsb.’sthroat〗唇:唇舌,代指言语;讥:讥讽。反过来讥讽对方
他反唇相讥地说:“你不能指望每月出十三元的薪饷就能买到所有的基本道德。”
反倒
fǎndào
〖onthecontrary〗反而
雨不但没停,反倒越下越大了
反动
fǎndòng
〖reactionary〗∶维护旧制度,破坏新制度,反对革命
反动立场
反动派
〖counteraction〗∶相反的作用
反动派
fǎndòngpài
〖reactionaries〗反对进步、正义和革命事业的派别集团
反对
fǎnduì
〖oppose;objectto〗不赞同
反对一项国会提案
反对这种意见
反对派
fǎnduìpài
〖anti〗∶对习俗、法律、政策或运动的反对者
〖oppositionfaction〗∶特指反对某项事物(如一项政策或政党)的集体
〖negative〗∶辩论时持反对意见的一派
〖Mitnaggedim〗∶犹太教用语,特指坚持传统教义而反对18世纪中叶东欧哈西德运动的犹太人
〖protestnik〗∶凡事抗议的人
反对票
fǎnduìpiào
〖dissentingvote〗否定的答复∶表明反对的一票
反而
fǎn’ér
〖instead;onthecontrary〗表示跟上文意思想相反或出乎意料
我一解释,他反而更有意见了
反复
fǎnfù
〖reversal〗∶翻悔;变化无常
反复无常
〖overandoveragain;repeatedly;againandagain〗∶一次又一次地
反复解释
成反复自念,得无教我猎虫所耶?——《聊斋志异·促织》
〖comeandgo〗∶来往,往还。特指书信往反
重念蒙君实(司马光)视遇厚,于反复不宜卤莽。——宋·王安石《答司马谏议书》
〖reverse;takeback〗∶扭转,挽救过来
其存君兴国而欲反复之。——《史记·屈原贾生列传》
反复
fǎnfù
〖relapse〗复发,尤指疾病的症状在持续地减轻以后复发
伤寒时有反复
反感
fǎngǎn
〖beaverseto;repugnant;dislike;bedisgustedwith;fellaviolentrepugnanceto;feelunkindlyto〗不满或反对的情绪
这男性的目光,使她反感
反感
fǎngǎn
〖antipathy〗心理学名词。因反对或不满而引起的厌憎心理
反戈
fǎngē
〖turnone’sweaponaround〗掉转兵器反击,多用于比喻
反戈一击
反戈一击
fǎngē-yījī
〖tohitbackatsb.;dealacounterblow〗
戈:古代一种像矛的兵器,长柄横刃。比喻掉转枪口,攻击自己原来所属的营垒
反戈一击,易制强敌的死命。——鲁迅《坟·写在【坟】后面》
作战中的一种情况。意为作战中掉转矛头,向自己原来所在的部队进攻
反革命
fǎngémìng
〖counterrevolution〗∶反对前次革命的革命;反对现时的或近时的革命的活动和倾向
〖counterrevolutionary〗∶反革命分子的简称
一家反革命
反攻
fǎngōng
〖counteroffensive〗防御的一方向进攻的一方进攻
反躬
fǎngōng
〖examineoneself〗回过头来反省一下自己
好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。——《礼记·乐记》
反躬自问
fǎngōng-zìwèn
〖examineoneself;examineone’sconscience〗反过来问问自己。也说“抚躬自问”
反躬自责
fǎngōng-zìzé
〖examineone’sconscience〗反过来进行自我责备,意为对自己的言行,思想进行反思,检查
反顾
fǎngù
〖lookback〗回头看,比喻反悔
义无反顾
乘鄂渚而反顾兮,欸秋冬之绪风。——《楚辞·屈原·涉江》
反光
fǎnguāng
〖reflectlight〗使光线反射
反光
fǎnguāng
〖reflectionoflight〗反射的光线
反话
fǎnhuà
〖irony;antiphrasis;phraseusedinanegativesense〗∶故意说的与自己本意相反的话
〖argot;cant〗∶黑话;切口;隐语
尽说些绿林中的反话
反悔
fǎnhuǐ
〖gobackonone’sword〗翻悔,收回自己说出口的话
一言为实,决不反悔
反击
fǎnjī
〖counterattack〗
回击
用报纸广告来反击
打击进攻的敌人
自卫反击
反剪
fǎnjiǎn
〖withone’shandsbehindone’sback〗反背双手或将两手绑在背后
罪犯们被反剪着押上刑场
反间
fǎnjiàn
〖sowdistrustordissensionamongone’senemies;setone’senemiesofodds〗利用敌人的间谍使敌人获得虚假的情报,也指用计使敌人内部不和
反间谍
fǎnjiàndié
〖counterespionage〗有关发现和挫败敌人间谍活动的行动
〖counterspy〗∶侦察间谍的人员;侦察特务、间谍、颠覆分子等阴谋活动的人员
反接
fǎnjiē
〖withone’shandstiedbehindone’sback〗把双手在背后捆绑起来。接,连接
二豪贼劫持,反接,布囊其口。——唐·柳宗元《童区寄传》

麾众拥豪民马前,反接,徇诸市。——明·高启《书博鸡者事》
反诘
fǎnjié
〖askinretort〗反问
反抗
fǎnkàng
〖revolt;resist〗反对并抵抗
反抗精神
反抗敌人
反抗压迫
反客为主
fǎnkèwéizhǔ
〖reversethepositionsofthehostandtheguest;turnfromaguestintoahost〗客人反过来成为主人,比喻要被动为主动
反科学
fǎnkēxué
〖antiscience〗拒绝科学方法或科学对人类的价值的体系、看法或迷信
反空降
fǎnkōngjiàng
〖anti-airbornedefence〗歼灭空降之敌的作战。包括反机降和反伞降。分为战术反空降、战役反空降和战略反空降。应力求歼敌于空中和着陆立足未稳之际
反口
fǎnkǒu
〖correctoneself〗推翻原来说的话;反悔
来回反口
反馈
fǎnkuì
〖feedback〗泛指发出的事物返回发出的起始点并产生影响
信息反馈
反老还童
fǎnlǎo-huántóng
〖recoverone’syouthfulvigour〗老年人回复青春、返为幼童。原为道家传说的一种却老术。后来多用于祝颂老年人
取此水用美玉为屑,调和服之,可以反老还童。——《三国演义》
反面
fǎnmiàn
〖reverseside;back〗∶物体的背面,与正面相反的一面
唱片的反面
〖opposite;negativeside〗∶坏的;消极的一面
反面的教训
反面教员
〖theotheraspect〗∶事情、问题的另一个方面
不仅要看问题的正面,还要看到它的反面
反目
fǎnmù
〖fallout(esp.betweenhusbandandwife)〗不和睦
夫妻反目。——《易·小畜》。疏:“夫妻乖戾,故反目相视。”
反派
fǎnpài
〖villain(indrama,etc.);negativecharacter〗文艺作品中的坏人,反面人物
反叛
fǎnpàn
〖rebel〗叛变,也指叛变的人
反扑
fǎnpū
〖launchcounterattackstoretrievelostground;pounceonsb.againafterbeingbeatenoff〗被打退后又扑过来
反其道而行之
fǎnqídàoérxíngzhī
〖toactinadiametricallyoppositeway〗用与对方相反的方法去做
反潜
fǎnqián
〖antisubmarine〗对敌潜艇进行搜索、封锁、消灭等活动
反切
fǎnqiè
〖atraditionalmethodofindicatingthepronunciationofaChinesecharacterbyusingtwootherChinesecharacters,thefirsthavingthesameconsonantasthegivencharacterandthesecondhavingthesamevowel(withorwithoutfinalnasal)andtone〗古汉语注音方法,用两个字注读另一个字,例如“塑,桑故切(或桑故反)”。被切字的声母跟反切上字相同(“塑”字声母跟“桑”字声母相同,都是s),被切字的韵母和字调跟反切下字相同(“塑”字的韵母的字调跟“故”相同,都是u韵母,都是去声)
反求诸己
fǎnqiúzhūjǐ
〖seekthecauseinoneselfinsteadofsb.else〗求:寻求。诸:“之于”的合音。反省自己的过失,加以改正,而不责怪别人
发而不中,则怨胜己者,反求诸己而已矣。——《礼记》
反裘负刍
fǎnqiú-fùchú
〖wearcoatinsideout,carryfaggotontheback〗反裘:反穿皮袄(古人穿裘毛朝外,反穿则毛在里)。负刍:背柴。反穿皮衣背柴薪,形容生活之穷困,劳苦操作。亦比喻为人愚昧,不知本末
反射
fǎnshè
〖reflect〗∶声波、光波或其他电磁波遇到障碍物或别种媒质面而折回
〖reflex〗∶有机体通过神经系统,对于刺激所产生的反应
反身
fǎnshēn
〖(ofaperson)turnaround〗转过身子;转身
她一句话也不说,反身就走
反身代词
fǎnshēndàicí
〖reflexivepronoun〗指代句子、从句或动词词组中作主语的代词
反诗
fǎnshī
〖ironicverse〗具有反官方含义的诗
宋江酒楼题反诗
反手
fǎnshǒu
〖backhanded〗反过手来,把手放到背后。比喻事情容易办到
反手接住扔过来的苹果
反水
fǎnshuǐ
〖turntraitor;turnone’scoat;goovertotheenemy〗[方言]∶反叛;投诚敌方
反思
fǎnsī
〖turnovertothink〗回头、反过来思考的意思
反诉
fǎnsù
〖countercharge;counterclaim〗在同一诉讼中,被告对原告提出控告
反锁
fǎnsuǒ
〖lock〗屋里有人,外面锁上;人在屋外,门内锁上
反围攻
fǎnwéigōng
〖anti-circularattack;counterencirclementcampaign〗对抗和打破敌人围攻的作战行动
反围剿
fǎnwéijiǎo
〖counterencircleandsuppress〗粉碎敌人围剿的斗争
反胃
fǎnwèi
〖gastricdisordercausingnausea(offoodfromstomach)〗病症名。指食下良久复出或隔宿吐出者。亦称“胃反”、“翻胃”
反问
fǎnwèn
〖askinreply;counterwithaquestion〗∶反过来问提问的人
〖rhetoricalquestion〗∶用疑问语气表达与字面相反的意思
他用反问语气答道:为什么不?
反响
fǎnxiǎng
〖echo;reverberation〗回声;反应
包括来自年长誉高的诗人们著作中的强烈反响
反向
fǎnxiàng
〖reverse;inanoppositedirection〗完全倒转位置或方向
反省
fǎnxǐng
〖introspection;self-questioning〗回想自己的言行,检查其中的错误
反演
fǎnyǎn
〖inversion〗把空间所有方向同时反过来,因此每个坐标可以用它自己的负值来代替的一种方法
反咬一口
fǎnyǎo-yīkǒu
〖trumpupacounterchargeagainstone’saccuser;makeafalsecountercharge〗原指没有抓住兽类,反而被它咬了一口。比喻遭到指责的人强词夺理反过来攻击指责他的人
反义词
fǎnyìcí
〖antonym〗意义相反的两个词(如“白”与“黑”,“好”与“坏”等)
反应
fǎnyìng
〖reaction〗∶化学变化
放热反应
〖response;repercussion;reaction〗∶反响,机体对外界环境的改变或刺激产生的对应变化称为反应
反应不一样
反应堆
fǎnyìngduī
〖reactor〗在其中引发并控制裂变材料的链式反应的装置
反应式
fǎnyìngshì
〖equation〗用化学符号来定量表示一种化学反应的式子,将反应物质置于记号→或=左端,反应产物置于右端;如反应是可逆的,则上述记号用==或==;所有记号均应读作“给出”,而不读作“等于”
反映
fǎnyìng
〖reflect;mirror〗∶反照。比喻表现出客观事物的本质
〖report〗∶把情况、意见等告诉上级及有关部门
反映论
fǎnyìnglùn
〖theoryofreflection〗唯物主义的认识论。认为人的全部感性、理性认识过程都是客观事物在人脑中的反映。反映过程是能动积极,辩证发展的,社会实践是认识的基础和检验真理的标准
反掌
fǎnzhǎng
〖turnoverone’shand〗翻转掌心,比喻事情很好处理
如此反掌之事何劳先生
反照
fǎnzhào
〖reflection〗光线反映照射
在湖面霞光的反照下,船上的一切都洒满金辉
反正
fǎnzhèng
〖anyhow〗无论如何,表示肯定的语气
信不信由你,反正我不信
反正
fǎnzhèng
〖returntotherightway〗∶复归正道
拨乱反正
〖comeoverfromtheenemy’sside〗∶敌人投诚
反正一样
fǎnzhèngyīyàng
〖beasbroadas(itis)long〗表示情况虽然不同而结果并无区别
反正去不去都一样
反之
fǎnzhī
〖onthecontrary〗反过来说或做;与此相反
天气热,根的吸水力强。反之,天气寒冷,根的吸水力就弱
反转
fǎnzhuǎn
〖transpose〗∶照片图像的色调或明暗的处理
反转片
〖unturn;reverse;turnover〗∶转向相反的方向
反嘴
fǎnzuǐ
[方言]
〖retort〗∶反唇相讥;顶撞
〖gobacktoone’sword〗∶反悔
言而有信,绝不反嘴
反坐
fǎnzuò
〖sentencetheaccusertothepunishmentfacingthepersonhefalselyaccused〗把被诬告人应得的刑罚,反过来加在诬告人身上
反作用
fǎnzuòyòng
〖counteraction〗相反的作用
反作用
fǎnzuòyòng
〖react〗∶产生相应或相反的力或影响
〖counteract〗∶用相反的力使其无效

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HE 斜(竹)水

– XME 难横(一)水

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˋ

– ㄈㄢˇ

– ㄈㄢ

拼音 พินอิน:

– fàn

– fǎn

– fān

前缀:

字身:

字源: 象形,指事-甲骨文

字意: [用]厂象一形,又象手持另一面,翻转回去,背叛。

体:

正反: 对比词,正面与反面。

反面: 相对的另一面。

反正: 对比词,指转回正面或由反而正、由正而反。

用:

反常: 正常的另一面。

反复: 转回复回。

因:

反目: 转过眼睛,指不愿见之。

反省: 转回去省思。

反射: 转射回去。

反串: 串演另一角色,指男女颠倒。

反璞: 转回璞实面目。

反刍: 转回去刍食。

反噬: 转回去噬咬。

反哺: 转回去哺育,指报哺育之恩。

果:

平反: 平定反转。

造反: 制造背叛。

遣反: 遣送回去。

组合字: 钣汳板坂仮扳畈返贩粄叛皈舨版魬阪饭

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : panx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : phyan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ping2

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : phanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!