ลำดับขีดอักษร:叫【jiào】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

叫 [jiào] เรียก –> 叫做 [jiàozuò] เรียกว่า, 叫唤 [jiàohuàn] ร้อง, 叫喊 [jiàohǎn] ตะโกน, 呼叫中心 [hūjiào zhōngxīn] คอลเซ็นเตอร์(Call Center), 你叫什么名字? คุณชื่ออะไร, 快叫救护车! เรียกรถพยาบาลด่วน

พัฒนาการตัวอักษร :jiào
呼喊:叫喊。叫嚣(呼喊,吵闹)。叫阵。叫座(戏曲或演员能吸引观众,看的人多)。叫苦不迭。鸣冤叫屈。

笔画数:5;
部首:口;
笔顺编号:25152
笔顺:竖折横折竖

jiào
【动】
(形声。本义:呼,喊)
同本义〖cry;shout〗
叫,嘑也。——《说文》
或不知叫号。——《诗·小雅·北山》
叫我友兮配耦。——《楚辞·疾世》。注:“急呼也。”
叫帝阍使辟扉兮。——张衡《思玄赋》
戍卒叫,函谷举。——唐·杜牧《阿房宫赋》
又如:叫命(骂人话。临死时呼喊声);叫聒(声音吵杂刺耳);叫号(大声呼喊);叫头(戏剧用语。剧中人物之一,在剧情悲痛、情急愤怒之时,高喊对方,称为叫头);叫曲(唱曲时没有蕴藉的韵味、感情)
招唤,招呼〖call;greet〗
或叫于宋大庙。——《左传·襄公三十年》。注:“呼也。”
高声叫道:…——《鲁提辖拳打镇关西》
又如:叫喜(道喜);叫魂
鸣叫〖sing〗
候扇举而清叫。——潘岳《射雉赋》。注:“鸣也。”
百叫无绝。——吴均《与朱元思书》
双双归蛰燕,一一叫群猿。——唐·韩愈《晚泊江口》
又如:叫嗥(犹吼叫。指豺狼等野兽大声叫)
诉说〖complain〗。如:叫苦不迭(不断地叫苦);叫阍(旧时吏民因冤屈等原因向朝廷申诉称“叫阍”)
名称是;称为〖call;name〗。如:叫名(名字叫做;叫做)
雇;到店里订购东西让送来〖hire〗。如:叫一乘轿;叫一碗面
当,当作〖takeas〗。如:叫真
使,令〖order〗。如:叫高山低头,叫河水让路;叫他去挑水
容许,听任〖tolerate〗。如:怎么也不叫娘再嫁;叫他进来吗?

jiào
【形】
[方言]∶雄性的〖male〗。如:叫鸡;叫驴

jiào
【介】
让;被〖by〗。如:你叫雨淋了吗?;叫你猜对了

jiào
【名】
[方言]:叫子(哨儿)〖whistle〗
清明到,做“麦叫”,一头吹,一头笑。
叫板
jiàobǎn
〖torhythmizetheendofaspokenpartinanopera〗戏曲中把道白的最后一句节奏化,以便引入到下面的唱腔上去。用动作规定下面唱段的节奏也叫叫板
叫菜
jiàocài
〖order〗点菜,根据菜谱向服务员指出要买的菜
叫道
jiàodào
〖exclaim〗高声地说
“啊,年轻人的烦恼呀!”她母亲叫道
叫喊
jiàohǎn
〖shout;yell〗高声呼喊
高声叫喊
叫好
jiàohǎo
〖shout“Bravo!”〗喊“好”以表示赞赏
叫号
jiàohào
〖callthenameindueorder〗∶呼唤表示先后次序的号
看病的人都坐在门外等候医生叫号
〖yell〗∶大声呼喊
跳掷叫号。——清·纪昀《阅微草堂笔记》
〖challenge〗[方言]∶用言语向对方挑战或挑衅
你甭叫号,这活儿我也干得了
叫横
jiàohèng
〖challenge〗[方言]∶说蛮横的话;耍蛮横
你没有本事就得认输,不必跟我叫横
叫吼
jiàohǒu
〖roar〗大声吼叫
叫化子
jiàohuāzi
〖beggar〗也称“叫化”、“叫化头”。乞丐
叫唤
jiàohuan
〖cryout〗大声喊叫
乱叫唤
叫魂,叫魂儿
jiàohún,jiàohúnr
〖callbackthespirit〗迷信的人认为人患的某些疾病是由于灵魂离体引起的,就用一定的形式呼唤病人的名字,使灵魂回来,叫做叫魂
叫劲
jiàojìn
〖haveacontest〗较劲;比试
叫绝
jiàojué
〖applaud〗称赞事物好到极点
拍案叫绝
叫苦
jiàokǔ
〖complainofhardshiporsuffering〗因过分辛苦而抱怨
叫苦连天
jiàokǔ-liántiān
〖one’scryforbitternessisheavenlyhigh〗因过分辛苦而连连发出抱怨的声音
叫驴
jiàolǘ
〖maledonkey〗公驴
叫骂
jiàomà
〖shoutcurses〗大声的责骂
叫卖
jiàomài
〖peddle〗边吆喝边卖货物
叫门
jiàomén
〖callatthedoortobeletin〗叫人来开门
叫名,叫名儿
jiàomíng,jiàomíngr
[方言]
〖name〗∶名称;叫法儿
〖inthename〗∶名义上的,不是实在的
叫牌
jiàopái
〖bid〗在特定情况下(例如桥牌中的确定王牌和要赢得多少墩牌)声称要取得什么结果
叫牌
jiàopái
〖askingbid〗合约桥牌中叫牌人请求搭挡提供一定情况的一种人为的叫牌
叫屈
jiàoqū
〖singtheblues〗诉说冤屈
喊冤叫屈
叫嚷
jiàorǎng
〖shout〗∶发出高声呼喊
〖bellow〗∶以大叫大嚷的态度说话
队长叫嚷着发布命令
叫天子
jiàotiānzǐ
〖skylark〗[方言]∶即云雀
叫嚣
jiàoxiāo
〖squawk〗大声喧叫吵闹
叫嚣乎东西。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
叫噪
jiàozào
〖shout;bicker;din;hubbub〗叫喊吵闹,虚张声势。
击鼓叫噪。——清·邵长蘅《青门剩稿》
叫真,叫真儿
jiàozhēn,jiàozhēnr
〖serious〗[方言]∶认真;当真;较真
做事叫真
叫阵
jiàozhèn
〖challenge〗在军阵前呼叫,促对方出战;挑战
跃马横刀,上前叫阵
叫子
jiàozi
〖whistle〗[方言]∶哨子
叫座
jiàozuò
〖drawalargeaudience〗对观众很有吸引力,上座率高
他主演的电影很叫座
叫做
jiàozuò
〖term〗把…称为,把…命名为
他被人们叫做收藏家

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RVL 口纽(女)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄠˋ

拼音 พินอิน:

– jiào

前缀: 口=[体]嘴。

字身: 丩=[用]纠也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]纠口出声也;是其名也。

体:

用:

名叫: 名子是。

呼叫: 呼出声。

吼叫: 张大口出声大。

哭叫: 哀伤地出声。

号叫: 出声大而长。

嘶叫: 出声破而哑。

啼叫: 出声长。

高叫: 出声高亢。

叫座: 受欢迎之意。

因:

叫卖: 出声呼喊卖物。

叫冤: 出声喊冤。

叫喊: 出声喊。

叫唤: 出声呼来。

叫嚣: 出声喧哗。

叫骂: 出声骂人。

果:

鸟叫: 鸟出声。

狗叫: 狗出声。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kiiws

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : keuh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gieu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : giu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gio3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiau3

日音 เสียงญี่ปุ่น : keu

韩音 เสียงเกาหลี : gyu

越南音 เสียงเวียดนาม : keeuz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!