ลำดับขีดอักษร:呈【chéng】

หมวดอักษร: 口

ความหมายปัจจุบัน :

呈 [chéng] 1.ปรากฎเป็น 2.ถวายแด่ มอบแด่,面呈 (miàn chéng)ถวายต่อหน้าพระพักตร์ 辞呈 (cí chéng)ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง 呈露 (chéng lù)ปรากฎเป็น (chénglù)ปรากฏให้เห็น 呈递 (chéng dì)ยื่นหนังสือ (chéngdì)ส่งยื่น 呈请 (chéng qǐng)ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาคำสั่ง 呈现 (chéng xiàn)ปรากฎเป็น (chéngxiàn)ปรากฏ 呈献 (chéng xiàn)มอบแด่ (chéngxiàn)ถวาย 呈文 (chéng wén)หนังสือที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 呈报 (chéng bào)ทำหนังสือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา” “

พัฒนาการตัวอักษร :chéng
显出,露出:呈现。呈祥。
恭敬地送上去:呈上。呈报。面呈。
下级报告上级的文件:呈文。呈子。
古同“程”,规划、法式、标准。
笔画数:7;
部首:口;
笔顺编号:2511121
笔顺:竖折横横横竖横

chéng
【动】
(形声。从口,壬(tǐng)声。本义:平)
同本义〖flat;level〗
呈,平也。——《说文》
呈现,显现,显露〖appear〗
呈,显也。——《广韵》
延颈秀项,皓质呈露,芳泽无加,铅华弗御。——曹植《洛神赋》。注:“见也。”
无风亦呈袅娜之姿。——清·李渔《闲情偶寄·种植部》
又如:呈华(显示才华);呈瑞(呈现祥瑞);呈质(呈现本体)
送交,呈报——送东西给人的敬词〖submit〗。如:呈告(上报);呈案(呈送归案);呈教(呈上请教);呈送(上送);呈阅(送上审阅);呈验(送上检验)
献〖present〗
汝曹呈艺已遍,吾当呈艺。——《避暑录话》
又如:呈艺(献技,献艺);呈献(敬献)
推荐〖recommend〗。如:呈见(举荐而使谒见);呈试(举荐考试)

chéng
【名】
旧时公文的一种,用于下对上〖petition〗
老爹,我而今就写呈去首。——《儒林外史》
又如:呈稿(呈本。呈文的底稿);呈子(状子)
呈报
chéngbào
〖submitareport〗敬词,呈文上报
呈报上级机关备案
呈递
chéngdì
〖presentto〗恭敬地递交
呈交
chéngjiāo
〖render;submit〗上交,递交
向法院呈交年度汇报
将计划呈交参议院
呈露
chénglù
〖loom;reveal;show〗显露;呈现
脸上呈露出幸福的微笑
呈请
chéngqǐng
〖apply;requestofficially〗用公文向上请示;申请或要求
呈请批准
呈上
chéngshàng
〖sendup〗呈递——下级向上级送交文件等时用语
呈文
chéngwén
〖document;anofficialpetition;amemorandumtosuperior〗∶旧时下对上的一种公文;向政府官员递交的任何正式或非正式的文件或陈述观点的声明
递交呈文
〖display〗∶显露出文采
呈现
chéngxiàn
〖takeon;appear;emerge〗显现;展示出(呈现了多姿的风彩)
呈献
chéngxiàn
〖respectfullypresent〗恭敬地献给
他把军功章呈献给母校的老师
呈正
chéngzhèng
〖presentinthehopeofbeingimproved〗也作“呈政”。呈请指正
拙作现予呈正
呈子
chéngzi
〖demarche;memorial;petition〗民间向官方或下级向上级上呈的公文

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– RHG 口斜(竹)土

– RMG 口横(一)土

注音 จู้อิน:

– ㄔㄥˊ

拼音 พินอิน:

– chéng

前缀: 口=[体]人。

字身: 壬=[用]人弯腰状。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]在下者陈示在上者,下属提供给上级也。

体:

辞呈: 陈示给上级的离职之文。

签呈: 签办后陈示给上级之文。

呈文: 下属陈示给上级之文。

用:

转呈: 转接陈示给上级。

敬呈: 恭敬地陈示给上级。

谨呈: 谨慎地陈示给上级。

因:

呈报: 陈示给上级。

呈露: 陈示显露。

呈现: 陈示出现。

呈献: 陈示献出。

呈交: 陈示交出。

呈递: 陈示传递。

呈上: 陈示给上级。

果:

面呈: 当面陈示上级。

进呈: 前进而陈示给上级。

组合字: 脭锃桯浧裎悜逞程珵酲

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : rley

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : drieng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ciin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cing

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dian5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thing5

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : trinhf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!