ลำดับขีดอักษร:尖【jiān】

หมวดอักษร: 小

ความหมายปัจจุบัน :

尖 [jiān] แหลม –> 脚尖 [jiǎojiān] ปลายเท้า, 尖兵 [jiānbīng] หน่วยทหารสอดแนม, 尖利 [jiānlì] แหลมคม, 顶尖 [dǐngjiān] บนสุด

พัฒนาการตัวอักษร :jiān
锐利的末端或细小的部分:尖锐。尖刻(说话尖酸刻薄)。尖酸。打尖。尖端。
感觉敏锐:眼尖。
声音高而细:尖脆。尖嫩。
出类拔萃的人或事物:技术尖子。
秃背
笔画数:6;
部首:小;
笔顺编号:234134
笔顺:竖撇捺横撇捺

jiān
【形】
(会意。从小,从大。一头小一头大为尖。本义:物体的末端细削而锐利)
同本义〖sharp-pointed;pointed〗
尖,锐也。——《广韵》
按,“尖”是后起的会意字。又如:尖山(尖而高的山);尖屁股(借指坐不安稳);尖担担柴两头脱(比喻两头落空,什么也没捞着);尖顶木驴(尖头木驴。古代攻城战车)
音调细而高,刺耳〖shrill;high-pitched〗
促织声尖尖似针,更深刺着旅人心。——贾岛《客思》
又如:尖声;尖嗓子;尖儿(戏曲中指忽然高亢的唱腔);尖脆(形容声音尖细清脆);尖厉(形容声音高而刺耳)
新颖别致〖novelandunique〗。如:尖新(新颖别致);尖巧(尖新奇巧);尖恰恰(形容尖而巧);尖颖(犹新颖;新奇)
感觉灵敏〖sensitive〗。如:尖恰恰(尖巧可爱的样子)
尖刻;刻薄〖acrimonious〗。如:尖快(说话锋利尖刻);尖言冷语(言语尖刻);尖灵(尖刻机灵);尖酸(言辞尖锐刁钻)
雄性的、与雄性有关的、具有雄性特征的〖male〗。如:尖脐
[方言]∶奸滑的;圆滑的〖crafty〗。如:这个人可尖了

jiān
【名】
细长的手指〖slenderfinger〗
歌彻阳春酒半醺,玉尖搦管蘸香云。——杨维桢《学书诗》
细削的末端〖point;tip〗。如:笔尖,刀尖;针尖儿;塔尖儿;牛角尖;尖儿(物体细小锐利的尖端;脚尖;出众的;最好的;戏曲中忽然高亢的唱腔)
超出同类的人或物〖thebestofit’skind〗。如:冒尖;拔尖;尖儿货

jiān
【动】
钻进,进入〖getinto〗。如:她把身尖到两个男人之间,坐了下来;有一阵风打窗缝里尖进来
工间或旅途中小憩并略进饮食〖takearest〗。如:尖站(大路上隔一定里程供休息吃饭的地方);尖后(途中打尖以后)
尖瓣
jiānbàn
〖cusp〗形成心脏瓣膜的许多褶皱或瓣片之一
尖笔
jiānbǐ
〖stylograph〗∶尖头自来水笔,铁笔型自来水笔
〖style〗∶用以在蜡板上写字的工具,一头尖、一头钝而光滑并稍大,用以抹平蜡面从而擦去所写的字
尖兵
jiānbīng
〖point〗∶行军时在部队前方担任警戒的小分队
〖pioneer;pathbreaker;trail-blazer;vanguard〗∶工作时在前面开创道路者
工程尖兵
尖齿,尖叉
jiānchǐ,jiānchā
〖tine〗器具或武器的一组尖细突出部分之一
尖刀
jiāndāo
〖sticker〗∶用来刺穿的工具或武器,有别于劈砍
〖sharpknife;dagger〗∶比喻作战时最先插入敌人阵地的队伍
尖端
jiānduān
〖peak;acme;pinnacle;point;summit〗∶尖锐的末端;突出的尖
〖fronage;themostadvanced;sophisticated〗∶科学技术上指发展水平最高的
尖端项目
〖exceptional〗∶指不平常;出格的
问题提得太尖锐了
尖峰
jiānfēng
〖pike〗带尖顶的山或丘陵
尖拱
jiāngǒng
〖pointedarch〗∶每边都由起拱点上升到中间顶尖的拱
〖peakarch〗∶亦称“哥特式拱”,拱的顶端呈尖端态
尖尖
jiānjiān
〖full;asmuchas〗∶足足
县尹拆开书看了,大发雷霆,一片声叫下书的阴阳生进去,尖尖十五个板子。——《醒世姻缘传》
〖firmly;resolutely〗∶狠狠
叫他在巡道手里尖尖的告上一状。——《醒世姻缘传》
尖叫
jiānjiào
〖screak;screech;shrick〗突然发出尖锐刺耳的叫声
她看见老鼠时突然尖叫起来
尖刻
jiānkè
〖acridity;acrimonious;biting;caustic〗说话尖酸,待人冷酷、苛求
言语尖刻
尖冷
jiānlěng
〖chilledtothebone〗指刺骨的寒冷
尖利
jiānlì
〖sharp〗尖锐锋利
尖嫩
jiānnèn
〖sharpandtender〗嗓音尖细而又柔嫩
声音尖嫩
尖劈
jiānpī
〖cut〗见“劈”
尖锐
jiānruì
〖sharp-pointed〗∶物体的末端锋利
〖sharp;keen〗∶敏锐而深刻
尖锐地指出
尖锐的批评
〖shrill〗∶声音高而刺耳
尖锐的汽笛声
〖acute〗∶对立激烈
斗争很尖锐
尖酸
jiānsuān
〖acrid;acrimonious;tart〗刁钻苛刻
尖酸刻薄
尖酸刻薄
jiānsuān-kèbó
〖tartness;betartandmean;bebitterlysarcastic〗说话的刁钻苛刻
措词带有尖酸刻薄的味道
尖头
jiāntóu
〖spike〗∶尖锐的端部
〖toe〗∶某些木制管风琴的管脚下端的金属尖
尖细
jiānxì
〖sharp〗指声音高而尖
声音尖细
尖削
jiānxiāo
〖sharp-pointed〗尖得像刀削过一样
尖削的面孔
笔直尖削的山峰高耸云霄
尖新
jiānxīn
〖fresh〗新颖别致
《盼望》那首诗,语言非常美,而且精简正确,意象也很尖新
尖牙
jiānyá
〖fang〗用于捕捉动物并咬住而撕成碎块的长尖的牙齿;长而带尖的牙齿
尖子
jiānzi
〖bite;pinnacle〗∶顶尖
〖suddenlyresoundingmusicforvoicesinaChineseopera〗∶戏曲中指忽然高亢的唱腔
〖thebestofit’skind〗∶出类拔萃的人;领头的人
体育尖子
尖嘴薄舌
jiānzuǐ-bóshé
〖haveacausticandflippanttongue〗说话尖酸,不饶人
尖嘴猴腮
jiānzuǐ-hóusāi
〖ugly〗形容人脸部瘦,相貌丑

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FK 火叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢ

拼音 พินอิน:

– jiān

前缀: 小=[用]微也,下限也。

字身: 大=[用]遍也,上限也。

字源: 会意-小篆文

字意: [用]一端小一端大,物体末端小而锐利的部分,象征极端。

体:

笔尖: 笔端最小而锐利的部分。

玉尖: 十尖指。

用:

顶尖: 极度锐利,指最好的。

打尖: 保持锐利,指旅行时休息片刻。

耳尖: 耳朵锐利,指听觉很敏锐。

尖锐: 极锐利,容易伤人。

尖酸: 锋利酸楚,指人的态度。

尖兵: 最前端的兵。

尖刀: 锋利的刀。

尖劈: 锋利可劈。

尖峰: 最高的峰,亦指时空集中点。

尖端: 最末之端点。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xslem

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciem

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziän1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zim

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziam1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiam1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sen

韩音 เสียงเกาหลี : cem

越南音 เสียงเวียดนาม : tieemz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!