ลำดับขีดอักษร:尺【chǐ】

หมวดอักษร: 尸

ความหมายปัจจุบัน :

尺 [chǐ] ฟุต, ไม้บรรทัด –> 尺寸 [chǐcun] ขนาด, 尺子 [chǐzǐ] ไม้บรรทัด, 卷尺 [juǎnchǐ] เทปวัดความยาว/ตลับเมตร เช่น 5M卷尺 ตลับเมตรยาว5 เมตร,塑胶卷尺 [sùjiāo juǎnchǐ] สายวัดพลาสติก, 尺寸 [chǐcùn] ความยาว , 游标尺 [yóubiāochǐ] เวอร์เนียร์(vernier), 丁字尺 [dīngzìchǐ] ไม้ฉากรูปตัวที, 钢尺 [gāng chǐ] ฟุตเหล็ก, 公尺 [gōngchǐ] เมตร

พัฒนาการตัวอักษร :chǐ
中国市制长度单位(亦称“市尺”。一尺等于十寸。西汉时一尺等于0.231米,今三尺等于一米):尺素(a.一尺长的白绢,借指小画幅;b.书信)。尺短寸长。尺牍。
量长度的器具:竹尺。
像尺的东西:铁尺。仿尺。戒尺。
形容微少或短小:尺布。咫尺天涯。

chě
中国古代乐谱的记音符号,相当于简谱的“2”。
笔画数:4;
部首:尸;
笔顺编号:5134
笔顺:折横撇捺

chě
【名】
中国民族音乐音阶上的一级,乐谱上用做记音符号,相当于简谱的“2”,如“工尺”〖anoteofthescaleingongchepu,correspondingto2innumberedmusicalnotation〗
另见chǐ

chǐ
【名】
(指事。小篆,从尸,从乙。“尸”象人卧的形象。“乙”是个标识,周制寸、咫、尺、仞、寻、常诸度,皆以人之体为法。本义:十寸)
同本义,量词。长度单位〖chi,aunitoflength(3chi=1meter)〗
尺,十寸也。人手却十分动脉为寸口。十寸为尺,所以指斥规榘事也。——《说文》
按,古代长度单位。各代制度不一。如:尺一(尺一板、尺一书、尺一牍、尺一诏等都是指诏书。古时诏板长一尺一寸,故称天子的诏书为“尺一”。“尺一”又指书信)
〖chipulse〗。中医诊脉部位之一。手掌后桡骨高处下为寸;寸下一指处为关;关下一指处为尺。如:尺中(尺脉)
尺子,量长度的器具〖ruler;rule〗。如:平行尺;折尺;滑尺
喻法度或标准〖lawsandinstitutions〗。如:尺墨(法规,法制)
像尺一样的条状物〖ruler-likethings〗。如:镇尺;戒尺;尺简(古代用以书写文字的竹木简);尺疏(奏章)
信件,信札〖letters〗。如:尺书(书,信;书籍);尺素(短笺,书信)

chǐ
【形】
喻短小或狭小的〖tiny〗
尺泽之蜺也。——《后汉书·对楚五问》
又如:尺土(形容极为狭小的土地);尺地(极少的土地);尺铁(短小的铁制武器)
另见chě
尺兵
chǐbīng
〖shortweapon〗短小的兵器
而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵。——《战国策·燕策》
尺波电谢
chǐbō-diànxiè
〖Howtimeflies〗人生苦短,光阴如同闪电一样逝去
青简尚新,而宿草将列,泫然不知涕之无从也。虽隙驷不留,尺波电谢,而秋菊春兰英华靡绝。——刘峻《重答刘秣陵沼书》
尺寸
chǐcùn
〖alittle〗∶比喻面积较小
思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。——苏洵《六国论》
尺寸之功
尺寸之利
〖shortornarrow〗∶比喻短窄
尺寸千里
尺寸
chǐcun
〖measurement;size〗∶尺和寸
衣服不够尺寸,穿着短一截
分寸
小孩子说话得有个尺寸
尺牍
chǐdú
〖correspondence(ofaneminentwriter)〗长一尺的木简;信札
与人尺牍,主皆臧去以为荣。——《汉书·陈遵传》
寄长怀于尺牍。——杜笃《吊比干文》
尺度
chǐdù
〖yardstick;measure;scale〗准绳;衡量长度的定制
尺度有则
尺短寸长
chǐduǎn-cùncháng
〖Everythinghasitsstrongandweakpointsasafootisoft-timestooshortandinchtoolong〗“尺有所短,寸有所长”的缩语,是说由于应用的场合不同,一尺也有不够长的时候,而一寸也有多余的时候。比喻事物各有长处和短处
尺幅千里
chǐfú-qiānlǐ
〖insignificantsizewithprofoundmeaningaspanoramaofathousandliinaone-chiscroll〗一幅小小的画能容纳千里山河的景象,比喻事物外形虽小,但包含的内容却非常丰富
尺骨
chǐgǔ
〖ulna〗连接肱骨和腕骨的骨头,上端呈三棱形
尺蠖
chǐhuò
〖inchworm;looper;geometer〗尺蠖蛾的幼虫,种类很多,是果树和森林的主要害虫
尺码
chǐmǎ
〖size〗尺寸的长短大小
尺码为7号的帽子
尺山寸水
chǐshān-cùnshuǐ
〖lengthoflandonsmallpicture〗指一小片山水
丹棱彭君古豪杰,对予常笑峨嵋劣;曾向华严顶上来,尺山寸水皆能说。——清·张问陶《青神舟中不得见峨嵋山与亥白兄饮酒排闷》
尺素
chǐsù
〖note;letter〗书写用的一尺长左右的白色生绢,借指小的画幅,短的书信
函绵邈于尺素。——陆机《文赋》
尺头,尺头儿
chǐtóu,chǐtóur
〖size〗∶尺码
〖clothandsilk〗[方言]∶衣料;零碎料子
拿了一匹尺头
尺子
chǐzi
〖ruler〗导引钢笔或铅笔画线条或量尺寸的木尺或金属尺

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SO 侧(尸)人

注音 จู้อิน:

– ㄔㄜˇ

– ㄔˇ

– ㄔˊ

拼音 พินอิน:

– chě

– chǐ

– chí

前缀: 尸=[体]本体。

字身: 乙=[体]等第。

字源: 指事-小篆文

字意: [体]体之辨也,手腕至动脉处为寸,十寸为尺。量词。

体:

尺度: 辨明之度。

尺牍: 一尺长之牍,书信。

用:

因:

果:

组合字: 伬呎迟粎蚇駅

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : thjag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chjek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshaq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chr5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ce

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cioh4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshe6

日音 เสียงญี่ปุ่น : seki

韩音 เสียงเกาหลี : ceg

越南音 เสียงเวียดนาม : xichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!