ลำดับขีดอักษร:层【céng】

หมวดอักษร: 尸

ความหมายปัจจุบัน :

层 (層) [céng] ชั้น(floor) –> 高层 [gāocéng] ตึกสูง, 底层 [dǐcéng] ชั้นล่าง, 层级 [céngjí] ระดับชั้น(level), 你住几层? เธอพักอยู่ชั้นไหน

พัฒนาการตัวอักษร :(層)
céng
重(ch巒g ):层云。层峰。层浪。层叠。
重复地:层出不穷。
级:层次。阶层。上层。
量词(a.用于重叠、积累的东西,如“五层楼”;b.用于可以分项分步的东西,如“还有一层顾虑”;c.用于可从物体表面揭开或抹去的东西,如“一层薄膜”)。
笔画数:7;
部首:尸;
笔顺编号:5131154
笔顺:折横撇横横折捺


céng
【名】
(形声。从尸,尸者象屋形,从屋省。本义:楼房)
同本义〖storiedbuilding〗
层,重屋也。——《说文》
珠殿连云,金层辉景。——刘孝绰《栖隐寺碑》
又如:层楹(高楼大厦)
构成整个事物的一个层次〖layer;stratum〗。如:里层;上下层;外层;富矿层;阶层;大气层


céng
【形】
重叠〖overlapped〗
高堂邃宇,槛层轩些。——《楚辞·招魂》

层台累榭。
巡曾楹而空楹。——《文选·江淹·别赋》
熊咆龙吟殷岩泉,慄深林兮惊层巅。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
又如:层观(重叠高耸的宫观楼宇);层台(多层的高台);层云(重重云层);层澜(叠起的波浪)
高〖high〗。如:层穹(形容天清气朗,天空高远);层空(高空);层霄(天空高远的地方)
起伏的〖undulate〗。如:层波(起伏的波浪)


céng
【副】
重复,连接不断〖repeadly〗
而境界危恶,层见错出,非人世所堪。——宋·文天祥《指南录·后序》


céng
【量】
量的单位,用于重叠的、有层次的事物〖layer;tier;stratum〗
云盖三层。——《山海经·海外西经》
又如:一层油漆;一层薄冰;两层玻璃,五层楼
可以分项分步的东西〖step〗。如:更上一层楼;进一层想
层报
céngbào
〖reporttohigherauthoritiesthroughproperchannel(stepbystep)〗逐级地向上报告
层出不穷
céngchū-bùqióng
〖emergeoneafteranotherappearfrequently;betoonumeroustobecounted〗一次又一次地出现,没有穷尽
新生事物层出不穷
层次
céngcì
〖administrativelevels〗∶机构的等级
层次不同,没有共同语言
〖arrangementofideas(inwritingorspeech)〗∶顺序,阶段
画面上呈现出丰富的层次
层叠
céngdié
〖tierupontier〗层层重叠
冈峦层叠
层峰
céngfēng
〖tierupontierofmountains〗层层重叠的山峰
层流
céngliú
〖laminarflow〗流体平滑地或以规则的流程流动的一种形式
层峦
céngluán
〖peaksrisingonehigherthananother〗重叠的山岭
层峦叠嶂
层峦叠翠
层峦起伏
层云
céngyún
〖stratus〗一种云形,其特点是水平伸展范围较大并且比层积云或卷层云的高度较低

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SCWA 侧(尸)金方(田)日

– XSCWA 难侧(尸)金方(田)日

注音 จู้อิน:

– ㄘㄥˊ

拼音 พินอิน:

– céng

前缀: 尸=[体]本体。

字身: 曾=[用]时间或空间的层级。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]本体又本体,重重的事物也;次序也。

体:

土层: 同地层,土成份因空间压缩而扁平,因时间长而呈积累的级次。 冰层=冰因空间压缩而扁平,因时间长而呈积累的级次。

云层: 云在空中积累的级次。

阶层: 阶级次序。

岩层: 岩石的成份因空间压缩而扁平,因时间长而呈积累的级次。

断层: 岩层、地层因地震、山崩而断裂。

层次: 重重的次序。

整层: 同一层,整个空间的一级。

半层: 整个空间的半级。

里层: 内里的级次。

表层: 表面的级次。

层层: 级次。

层峦: 重迭的山。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : tawngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!