ลำดับขีดอักษร:感【gǎn】

หมวดอักษร: 心

ความหมายปัจจุบัน :

感 [gǎn] รู้สึก –> 感谢 [gǎnxiè] ขอบคุณ เช่น 非常感谢! ขอบคุณมากๆ , 感激 [gǎnjī] ซาบซึ้งใจ, 感伤 [gǎnshāng] รู้สึกหดหู่ใจ, 感冒 [gǎnmào] เป็นหวัด เช่น 我感冒了。 ฉันเป็นหวัดแล้ว, 感到 [gǎndào] รู้สึกถึง, 感动 [gǎndòng] รู้สึกซาบซึ้งใจ เช่น 我太感动 ผมซาบซี้งใจมาก, 性感 [xìnggǎn] เซ๊กซี่(sexy), 感觉 [gǎnjué] รู้สึก(feeling) เช่น 感觉好极了。 รู้สึกดีมากๆเลย , 感兴趣 [gǎnxìngqù] มีความสนใจ , 感恩节 [gǎn’ēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving), 感人 [gǎnrén] ทำเกิดความซาบซึ้ง เช่น 太感人了。 ซาบซึ้งมากเลย

พัฒนาการตัวอักษร :gǎn
觉出:感触。感觉。感性。感知(客观事物通过感觉器官在人脑中的直接反映)。感官。
使在意识、情绪上起反应;因受刺激而引起的心理上的变化:感动。感想。反感。好感。情感。敏感。感染。感召。感慨。感喟。感叹。自豪感。感人肺腑。百感交集。
对人家的好意表示谢意:感谢。感恩。感激。感愧。
笔画数:13;
部首:心;
笔顺编号:1312515344544
笔顺:横撇横竖折横折撇捺捺折捺捺

gǎn
【动】
(形声。从心,咸声。本义:感动)
同本义。思想感情受外界事物的影响而激动〖move〗
感,动人心也。——《说文》
感而遂通,天下之故。——《易·系辞》。虞注:“动也。”
帝感其诚,命夸娥氏二子负二山。——《列子·汤问》
羊子感其言,复还终业。——《后汉书·列女传》
又如:感格(感动,感化);感咽(受感动而悲伤,泣不成声);感涕(感动而涕泪俱下);感慕(感动而思慕);感悦(感动悦服);感人肺腑(使人的内心深受感动);感天动地(感动天地);感哽(感动得泣不成声)
感应,影响〖response〗
又如:感制(感应制约);感会(感应会合);感验(应验);感变(感应变动)
感触;触动感慨〖touch〗
天地感而万物化生。——《易·成》
登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者也。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
又如:感目(触目);感事(受外界事物的触动);感逆(触犯,冒犯);感悔(受到触动而悔改)
感谢;感激〖thank;feelgrateful〗
新妇谓府吏:“感君区区怀!”——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
感荷君子德,恍若乘朽栈。——韩愈《赠张籍》
远辱专人惠书,辅以药物,极济所乏,衰疾有赖矣,感刻,感刻。——宋·苏轼《与张元明书》
又如:感刻(深深感激);感荷(感谢,感佩);感篆(感激而铭记在心);感仰(感戴敬仰);感喜(感激喜悦);感颂(感激颂扬)
感慨,感伤〖sighwithemotion〗
感时花溅泪,恨别鸟惊心。——唐·杜甫《春望》
至于长者之抱才而困,则又令我怆然有感。——明·宗臣《报刘一丈书》
又如:感忾(感叹。同“感慨”);感切(伤感凄切);感时(感慨时事的变迁或时势的变化);感悼(感伤哀悼,伤感);感恻(感伤悲痛)
思念〖miss〗
感物众而思深。——何晏《景福殿赋》。注:“犹思也。”
又如:感思(思念);感逝(感念往昔);感逝山阳(表示对亡友的哀念)
感染,感受。多用于疾病〖infect;beaffectedby〗
太夫人并无别症,偶感了些风寒。——《红楼梦》
又如:感风(谓中风;宋代太学诸生请假外宿,例以“感风”为辞);感疾(染病);感通(有感于此而通于彼)
迷惑〖puzzle〗
使人不能执一者,物感之也。——《吕氏春秋》
通“减”(jiǎn)。减损,减少〖lessen;decrease〗
其满为感,其虚为亡。——《管子·侈靡》

gǎn
【名】
感触;情绪;意念〖thoughtsandfeelings〗。如:善感;伤感;百感交集;多愁善感;美感;预感;手感;颇有所感;读后感;杂感;观感
另见hàn
感触
gǎnchù
〖thoughtsandfeelings;emotionalstirrings〗跟外界事物接触而引起的思想感情
他在这方面深有感触
感戴
gǎndài
〖besincerelygratefulfor〗感激爱戴(用于对上级)
桓分部良吏,隐亲医药,飧粥相继,士民感戴之。——《三国志·朱桓传》
感动
gǎndòng
〖move;touchemotionally;impress〗
触动
感动人之善心
复取读之,日再三,为感动太息。——《明史·海瑞传》
受外界事物的影响而激动
上下无不感动
感恩
gǎn’ēn
〖bethankful〗
感谢别人给予自己的恩惠
感恩不尽
餐前或餐后对上帝表示感谢
感恩戴德
gǎn’ēn-dàidé
〖bedeeplygratefulfor〗感激别人所给的恩德
感恩图报
gǎn’ēn-túbào
〖begratefultosb.andseekwaystoreturnhiskindness〗受了别人的恩惠,一心思念回报
所宜竭力宣忠,感恩图报。——《剪灯新话》
感发
gǎnfā
〖moveandinspire〗∶感动启发
读他的诗令人感发兴起
〖show〗∶情感于中而发之于外
她听了,一时羞恶之心感发
感奋
gǎnfèn
〖bemovedandinspired;befiredwithenthusiasm〗因受感触而精神振奋
主席的讲话令人感奋
(婉贞)曰:“与其坐而待亡,孰若起而拯之?诸君无意则已,诸君而有意,瞻予马首可以。”众皆感奋。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
感愤
gǎnfèn
〖bemovedandindignant〗感到愤慨
令人感愤痛切
感官
gǎnguān
〖thefivesenes;senseorgan〗感受外界事物刺激的器官,有眼、耳、鼻、舌、身等
他看电影是要追求感官刺激
感光
gǎnguāng
〖sensitization〗〖摄〗∶照相胶片、相纸等受光的照射而起化学变化
〖besensitivetolight〗∶在可见光范围内对光波的感觉
感化
gǎnhuà
〖influencesb.tobetterwayoflife;convert〗∶用言行的影响,使人受感动而逐渐转变
用党的政策感化失足青年
〖getworkedup〗∶跟外界接触而动心
但这大约因为年龄的关系,我却并未蒙着一毫感化,所以竟完全忘却了。——鲁迅《故乡》
感怀
gǎnhuái
〖recallwithemotion〗∶感伤地怀念
感怀亡友
〖reflections〗∶有所感触。也指因感触而产生的情绪
新春感怀
感激
gǎnjī
〖feelgrateful;bethankful〗∶因为别人的好意或帮助而对他有好感
感激不尽
我把电话打通了,他感激地谢了我。——《小桔灯》
〖gratitude〗∶对于施恩者怀有热烈友好的感情,促使人去报答恩情
感激施舍
〖bemovedandinspired〗∶感动奋发
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。——诸葛亮《出师表》
感激不尽
gǎnjībùjìn
〖can’tbethankfulenoughto〗形容因受对方好处而极为感动
小生连日打搅,感激不尽。——《元曲选》
感激涕零
gǎnjī-tìlíng
〖shedgratefultears;bemovedtotearsofgratitude〗感动之深,以致哭泣下泪
感激涕零,矢志不弍。——曾文正公《奏稿》
感觉
gǎnjué
〖sense;sensibility;sensation〗动物及人体接受外界传来的及发自体内组织和器官的刺激之特性
我们有一个共同的感觉
感觉
gǎnjué
〖beawareof;feel;perceive〗觉得,认为
你感觉怎么样?
感觉器官
gǎnjuéqìguān
〖thefivesenses;senseorgan〗感受客观事物刺激的器官,如皮肤、眼睛、耳朵等。简称“感官”。受到刺激(如热或声波)的影响时,在联接它的感觉神经纤维中引起兴奋,神经纤维把特异的冲动传送到中枢神经系统,在那里冲动被译成相应的感觉(温热或声音)
感慨
gǎnkǎi
〖sighwithemotion;giveventtoone’sfeelingabout〗心灵受到某种感触而慨叹(感慨不已)
她不免感慨地想道:“……真是事变知人心啦!”——《果树园》
否则不能继述先烈遗志且光大之,而徒感慨于其遗事,斯诚后死者之羞也!——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
感愧
gǎnkuì
〖feelgratefulandshame〗自愧不如的感想(感愧不已)
感喟
gǎnkuì
〖sighwithemotion〗感慨;叹息
日本的文人因此写出许多“人生短促”的凄凉感喟的诗歌,据说樱花的特点也在“早开早落”上面。——《樱花赞》
感冒
gǎnmào
〖commoncold〗伤风,由病毒、混合感染或变态反应引起的上呼吸道卡他性疾病;表现为鼻塞、流涕、打喷嚏、咳嗽、咽部不适及畏寒、低热等局部和全身症状
感念
gǎnniàn
〖recallwithdeepemotion〗因感激或感动而思念
感念不忘
感佩
gǎnpèi
〖begratefulandadmire〗感叹佩服;感激而钦佩
其心之诚,其意之切,令人感佩
深为感佩
衷心感佩
感情
gǎnqíng
〖emotion;feeling;sentiment〗∶对于外界刺激所产生的喜怒哀乐等心理反应
易激动的感情
他感情激动,连声音都发抖了。——《最后一课》
〖affection;attachment;love〗∶对人或事物关心、喜爱的心情
感情真挚
我对荠菜,有着一种特殊的感情…——《挖荠菜》
感情用事
gǎnqíng-yòngshì
〖actimpetuously〗凭一时的感情冲动处理问题
立柱妈怕他感情用事
感染
gǎnrǎn
〖infestation;infection〗∶病原微生物以及寄生虫等侵入机体并生长繁殖引起的病理反应及对机体造成的损害
感染期
轻度感染
〖infect〗∶病原体由传染源通过一定途径侵入另一机体
感染艾滋病病毒
〖beinfluencedby;betingedwith〗∶通过语言文字或其他形式引起别人相同的思想感情
他们谈话中不时爆发出大声的笑,使邻室的人听了也受感染。——《地质之光》
感染力
gǎnrǎnlì
〖inspiration〗能引起别人产生相同思想感情的力量;启发智慧或激励感情的能力
这首诗具有强烈的感染力
感人
gǎnrén
〖touching;moving〗∶令人感动
生动感人
〖emotional〗∶激起感情的
感人的艺术
感伤
gǎnshāng
〖sorrowful;sad;down-hearted〗因有所感触而悲伤。尤指过分的和做作的多愁善感
带有几分感伤的心情
他的作品感伤情调太重
哀人易感伤,触物增悲心。——晋·张载《七哀》
感受
gǎnshòu
〖beaffectedby〗受到;感染。生理学上指由感受器接受刺激并将其转化为神经冲动
感受风寒
眼睛的基本功能是感受光的刺激,识别图象。——《眼睛与仿生学》
感受
gǎnshòu
〖experience;feel〗体会;感想
生活感受
这次下乡巡回医疗,感受很深
感叹
gǎntàn
〖sighwithfeeling〗有所感触而叹息
感叹一番
与其感叹光阴似箭,不如从每一分钟做起
感叹
gǎntàn
〖exclamation〗强烈〖抗议、申斥或抱怨〗的语言
对于社会偏见的感叹
但看那干练坚决、百折不回的气概,曾经屡次为之感叹。——《记念刘和珍君》
感叹号
gǎntànhào
〖exclamationpoint;exclamationmark〗在书写和印刷中使用的符号“!”,放在感叹句或祈使句之后,以表达强烈的感情——亦称“惊叹号”
感叹句
gǎntànjù
〖exclamatorysentence〗带有浓厚感情色彩的句子。如:“哎哟!”“好哇!”“哟!你也来了!”在书面上,感叹句末用感叹号
感同身受
gǎntóngshēnshòu
〖feelgratefulasapersonalkindness〗内心的感激就像亲身受到对方的恩惠一样。多用来代人向对方表示谢意
感悟
gǎnwù
〖bemovedandcomprehend〗有所感触而醒悟或领悟
上感悟,下诏赐肖望之爵关内侯。——《汉书·刘向传》
感想
gǎnxiǎng
〖thought;impressions〗由接触外界事物引起的思想活动
请问,这次春游你有什么感想?
感谢
gǎnxiè
〖thank〗对接受别人给予的或提供的方便、恩惠,用言行表示谢意
感谢她叔叔送来的生日礼物
我应该感谢母亲,她教给我与困难作斗争的经验。——《回忆我的母亲》
感性
gǎnxìng
〖perceptual〗感官知觉。尤指内容或方向倾向美学或感情方面的
难道理智会屈服于单纯的感性吗?
感性认识
gǎnxìngrènshi
〖perceptualknowledge〗通过感觉器官对客观事物的片面的、现象的和外部联系的认识。感觉、知觉、表象等是感性认识的形式。感性认识是认识过程中的低级阶段。要认识事物的全体、本质和内部联系,必须把感性认识上升为理性认识。参看“理性认识”
这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。——《人的正确思想是从哪里来的?》
感应
gǎnyìng
〖response;reaction;interaction〗
物理学名词。一个物体(如电导体、可磁化体、电路)内部由于另一类似激发物体的接近(但不接触)或者由于磁通的变化而产生的电荷、磁性或电动势
因受外界影响而引起相应的反应
自然界现象对于人间情绪有种种不同的感应,我以为月亮引起的感应多半是消极。——茅盾《谈月亮》
令人又言心电感应有道,吾亦望其是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也。——《与妻书》
感遇
gǎnyù
〖gratefulforgoodtreatment〗∶对他人的知遇表示感激
且先帝谬顾,情同布衣,既今恩重命轻,遂感遇忘身。——《晋书·庾亮传》
〖sighforthone’ssufferings〗∶对自己命运的感慨
〖sighwithemotion〗∶对所遇事物的感慨
感召
gǎnzhào
〖rallysb.toaworthycause;move;inspire〗
感化并召唤
在政策的感召下,他自首了
通过神或超自然的力量把某种意思传给或透露给代理人
说了受上帝感召而说的话
感知
gǎnzhī
〖perception〗利用感官对物体获得的有意义的印象
感知
gǎnzhī
〖makesth.reflectedinconsciousnessthroughsenseorgans〗哲学名词。感觉与知觉的统称。客观事物通过感官在人脑中的直接反应

hàn
【动】
假借为“撼”。摇动〖shake〗
夏则雷霆,霹雳之所感也。——枚乘《七发》
又如:感突(冲撞奔突貌);无感(不能撼动);感帨(指男子对女子非礼相陵);感移(谓动摇之使其改变);感动(动摇)
假借为“憾”。怨恨〖hate〗
王贪而无信,唯蔡于感。——《左传·昭公十一年》。注:“楚常恨其不服顺。”
何感而上书归卫将军富平侯印?——《汉书·张安世传》
又如:释感(化解仇恨);怀感(怀恨);感恨(怨恨,不满);感恚(愤恨)
另见gǎn

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IRP 点(戈)口心

注音 จู้อิน:

– ㄏㄢˋ

– ㄍㄢˇ

拼音 พินอิน:

– hàn

– gǎn

前缀: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字身: 咸=[用]同也,引申为感同。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]人同此心,接受到刺激的影响力。

体:

感冒: 受到冒到风寒,一种疾病。

感受: 受到刺激所生之果。

感想: 受到刺激所生之想。

感觉: 受到刺激所生之觉。

感应: 受到刺激所生之应。

感官: 接受刺激器官。

感性: 接受刺激的性质。

感情: 受到刺激所生之情。

用:

同感: 相同的影响。

铭感: 铭刻心中之谢意。

感激: 内心激动的谢意。

感触: 内心影响所触及。

感伤: 内心影响的伤痛。

感化: 内心影响所化。

感慨: 内心影响慨然。

感召: 受到召唤的影响。

因:

果:

组合字: 澸憾撼轗

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kvvmx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : komx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ke

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gam

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gam2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kam2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : gam

越南音 เสียงเวียดนาม : camr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!