ลำดับขีดอักษร:敬【jìng】

หมวดอักษร: 攵

ความหมายปัจจุบัน :

敬 [jìng] เคารพ –> 尊敬 [zūnjìng] เคารพ(respect) เช่น 1.尊敬老人。 เคารพผู้ใหญ่ 2.尊敬老师。 เคารพคุณครู , 敬礼 [jìnglǐ] ทำความเคารพ(salute)

พัฒนาการตัวอักษร :jìng
尊重,有礼貌地对待:尊敬。致敬。敬重(zh恘g )。敬爱。敬仰。恭敬。敬辞。敬慕。敬献。
表示敬意的礼物:喜敬。寿敬。
有礼貌地送上去:敬酒。敬香。
谨慎,不怠慢:慎始敬终(自始自终都谨慎不懈)。
姓。
笔画数:12;
部首:攵;
笔顺编号:122352513134
笔顺:横竖竖撇折竖折横撇横撇捺

jìng
【动】
(会意。从攴(pū),以手执杖或执鞭,表示敲打,从苟(jí),有紧急、急迫之义。本义:恭敬;端肃。恭在外表,敬存内心)
同本义〖respectfully〗
敬,肃也。——《说文》
毋不敬何允。——《礼记·曲礼》。注:“在貌为恭,在心为敬。”
宾客主恭,祭祀主敬。——《礼记·少仪》
入门主敬,升堂主慎。——《仪礼·聘礼》
敬德之聚也。——《左传·僖公二十三年》
敬诺。——《战国策·赵策》
敬受命。——《史记·陈涉世家》
敬进如姬。——《史记·魏公子列传》
敬闻命关。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:敬让(恭敬谦让);敬诚缉熙(恭敬诚实而光明);敬身(施礼);敬慎(恭敬谨慎)
慎重地对待,不怠慢不苟且;敬谨〖treatcarefully〗
敬,警也,恒自肃警也。——《释名·释言语》
既敬既戒。——《诗·大雅·常武》。笺:“敬之言警也。”
敬事而信。——《论语·学而》
居敬而行简。——《论语·雍也》
慎始而敬之。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
又如:敬事(谨慎做事;恭谨伺侯);敬信(慎重而守信);敬独(在独处时能谨慎不苟);敬逊(敬慎谦逊);敬虔(庄敬虔诚);敬明(谨慎严明)
尊重,尊敬〖respect〗
严大国之威以修敬也。——《史记·廉颇蔺相如列传》
敬贤礼士。——《资治通鉴》
北虽貌敬。——宋·文天祥《指南录后序》
又如:敬学(尊重学问);敬服(敬伏。敬重佩服);敬事后食(先考虑国事然后考虑自己);敬老(尊敬老人);敬老慈幼(尊敬老人,慈爱儿童);敬老怜贫(尊敬年长的人,怜悯贫困的人)
有礼貌地送上〖茶、酒、烟等〗〖serve〗。如:敬酒;敬烟;敬茶;敬奉(以物敬人的敬词);敬赵(完璧归赵;奉还)

jìng
【名】
敬意或谢意〖present〗。如:喜敬;贺敬
自愿转让毋需抵偿的东西,捐赠或赠的礼品〖gift〗
于库房取书仪十两,送与苏雨为程敬。——冯梦龙《警世通言》
又如:节敬;茶敬

敬爱
jìng’ài
〖respectandlove〗尊敬热爱
敬爱的老师
敬辞
jìngcí
〖termofrespect〗含尊敬口气的用语,如“令兄,府上,请进”等
敬而远之
jìng’éryuǎnzhī
〖stayatarespectfuldistancefromsb.〗虽然敬重,但不愿与之接近
敬奉
jìngfèng
〖piouslyworship〗∶虔诚地供奉神佛
敬奉神明
〖present;dedicate〗∶恭敬地送上
敬奉锦缎一匹
敬服
jìngfú
〖deference〗敬佩
他的为人深受大家的敬服
敬告
jìnggào
〖tell〗恭敬地告诉
敬告观众
敬鬼神而远之
jìngguǐshénéryuǎnzhī
〖stayatarespectfuldistancefromsb.〗语出《论语·雍也》,原意是敬之而不亲近之意。现在常用来指对某些人所持的一种态度,即不愿理睬他,又怕得罪他,所以对他客客气气,但是绝不接近
他们是一些特权人物,专做伤天害理,两面三刀的勾当。对他们,他从来是‘敬鬼神而远之’
敬酒不吃吃罚酒
jìngjiǔbùchīchīfájiǔ
〖refuseatoastonlytodrinkaforfeit〗比喻对某些必须做的事不肯主动去做,结果却被迫去做
我看你是敬酒不吃吃罚酒
敬老尊贤
jìnglǎo-zūnxián
〖honortheagedandthewise〗老:年长的人。贤:贤良有声望的人。敬重年老的和有社会声望的人
又敬老尊贤,凡国中年七十以上,月致粟帛,加以饮食珍味,使人慰问安否
敬贺
jìnghè
〖congratulate〗恭敬地祝贺
敬贺新春佳节
敬酒
jìngjiǔ
〖proposeatoast〗祝酒;提议为…干杯
敬老院
jìnglǎoyuàn
〖homeofrespectfortheaged〗养老院
敬礼
jìnglǐ
〖salute〗∶行礼表示尊敬
立正敬礼
〖withhighrespect〗∶用于书信结尾表示尊敬
此致,敬礼
〖respectful〗∶对人恭敬,以礼相待
见其长老而敬礼之
敬慕
jìngmù
〖adore〗尊敬仰慕
他如此敬慕他的母亲
敬佩
jìngpèi
〖esteem〗敬重而佩服
敬若神明
jìngruòshénmíng
〖worshipsb.orsth.〗奉若神明。敬重得如同对待神灵一样。形容极其尊敬
敬颂
jìngsòng
〖expressgoodwishes〗敬辞,祝颂(多用于书信)
敬颂康健
敬挽
jìngwǎn
〖withdeepcondolencesfromsb.〗用于挽联、花圈等的落款
敬畏
jìngwèi
〖awe〗既敬重又害怕
对一切神圣的事物的敬畏
敬献
jìngxiàn
〖consecrate〗恭敬地送上
敬香
jìngxiāng
〖burnjossstickspiously〗给神佛虔诚地烧香。亦比喻给有权势的人送礼行贿
敬谢不敏
jìngxiè-bùmǐn
〖begtobeexcused〗谦词称自己没有才智而谢绝的套语
捐输之例,百无一良,若以属之鄙人,惟当敬谢不敏。——曾国藩《复欧阳晓岑书》
敬信
jìngxìn
〖respectandbelieve〗尊重崇信
油然而生敬信之心
敬仰
jìngyǎng
〖venerate〗敬重仰慕
鲁迅先生是中国青年热爱和敬仰的导师
敬养
jìngyǎng
〖respectandsupport〗尊敬奉养
敬养双亲
敬意
jìngyì
〖respect〗恭敬的心意
表达敬意
敬语
jìngyǔ
〖wordofrespect〗含恭敬口吻的语言
讲敬语、懂外语的服务员多起来了
敬赠
jìngzèng
〖compliment〗赠送礼物表示尊重、敬意、钟爱或钦慕
我买了一束鲜花敬赠给母亲,祝她生日快乐
敬重
jìngzhòng
〖homage〗恭敬尊重
士兵列队向他们的长官表示敬重
敬祝
jìngzhù
〖wish〗恭敬地祝愿(多用于书信)
敬祝健康、快乐

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TROK 并(廿)口人叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– jìng

前缀: 攴=[用]去除。

字身: 苟=[用]苟且。

字源: 会意-金文

字意: [用]去除苟且,整肃心态,尊崇也。

体:

用:

恭敬: 恭谨尊重。

敬重: 尊崇且重。

敬礼: 尊崇之礼。

敬事: 尊崇事。

敬贺: 尊崇之贺。

敬佩: 尊崇感佩。

敬仰: 尊崇仰慕。

敬候: 尊崇等候。

敬慎: 尊崇慎重。

敬奉: 尊崇奉献。

敬呈: 尊崇而呈。

敬畏: 尊崇且畏。

敬意: 尊崇之意。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kreys

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiengh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ging

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geeng3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : king3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : gyeq

越南音 เสียงเวียดนาม : kinhs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!