ลำดับขีดอักษร:晃【huǎng】

หมวดอักษร: 日

ความหมายปัจจุบัน :

晃 [huǎng]* แสงจ้าตา –> 晃眼 [huǎngyǎn] ทำให้ตาพร่า(dazzle)

พัฒนาการตัวอักษร :huǎng
明亮:明晃晃。
照耀:晃眼。
形影很快地闪过:一晃十年。
摆摇

huàng
摇动:晃荡。晃动。晃悠。
摆摇
笔画数:10;
部首:日;
笔顺编号:2511243135
笔顺:竖折横横竖捺撇横撇折

huǎng
【形】
(会意。从日,光亦声。本义:明亮)
同本义〖bright〗
晃,明也。——《说文》
晃,暉也。——《广雅·释言》
天晃朗以弥高兮。——潘岳《秋兴赋》
或晃朗而拓落。——左思《魏都赋》
又如:晃烂(明亮有光彩);晃然(明亮的样子);晃朗(晃晃,明亮的样子);晃昱(明亮;辉煌)
引申为美俊〖pretty〗
却怎睃趁着你头上放毫光,打扮的特来晃。——元·王实甫《西厢记》

huǎng
【动】
照耀〖shine〗。如:晃射(犹照射)
一闪而过。闪电般地出现或来回经过〖flashpast〗。如:一晃三载;虚晃一枪;有个人影一晃
闪耀,使失去清晰视觉,使人目眩〖dazzle〗。如:晃眼睛;晃耀
晃曜(闪耀;辉映);晃荡(闪烁不定貌);晃子(幌子。表明所卖东西的标志)

huǎng
【副】
令人眼花缭乱地〖dazzlingly〗。如:亮晃晃;明晃晃
另见huàng
晃眼
huǎngyǎn
〖dazzle〗∶光线过强,刺得眼睛不舒服
摄影棚内强烈的灯光直晃眼
〖inatwinkling〗∶比喻极短的时间;瞬间
刚才还看见他在这儿,怎么晃眼就不见了

huàng
【动】
摇动;摆动〖sway〗。如:晃瓤(摇动得混浊了);晃漾(闪烁,闪动);摇头晃脑;晃曳(摇晃);晃晃(晃动,晃摇。摇动)
游逛;闲逛〖wanderabout〗。如:晃来晃去;晃搭(游荡)
特指向…点〖头〗或摇动〖手指〗(如表示同意或温和的指责)〖wag〗。如:不要向我晃指头;他的手在我的眼前晃了一下
另见huǎng
晃荡
huàngdang
〖swirlabout〗∶使〖液体〗在容器里来回摆动
泡茶之前,用一点热水在茶壶内晃荡一下
〖sway〗∶慢而有节律地来回摆动
风吹得马灯不停地晃荡
〖rock;shake〗∶轻轻摇晃
小船在江面上晃荡
晃动
huàngdòng
〖waggle〗∶来回摇动或上下摆动,尤指反复地和急促地或波浪式地摇动
一些船在停泊处微微晃动
〖sway;shake〗∶被重量、压力或施加的力量所摇晃
地震使墙壁晃动得向右边倾侧
晃晃悠悠
huànghuang-yōuyōu
〖stagger;wobble;shakefromsidetoside〗摇摇晃晃地很不稳定
他晃晃悠悠地往前走
晃摇
huàngyáo
〖rock〗晃荡;摇摆
小船一个劲儿地晃摇
晃悠
huàngyou
〖sway〗轻轻地晃荡
树枝在风中来回晃悠

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– AFMU 日火横(一)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄤˋ

– ㄏㄨㄤˇ

拼音 พินอิน:

– huàng

– huǎng

前缀: 日=[体]太阳。

字身: 光=[体]可见者。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]日光,明也,阳光明耀。火动,光动,光影动态也。

体:

用:

因:

晃动: 来回摇动。

晃头: 头向左右摇动。

晃荡: 来回荡动。

果:

一晃: 来回一次。

摇晃: 摇之使晃动。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwaayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghuangx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : faon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : huang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : fong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hong6

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwau

韩音 เสียงเกาหลี : hoaq

越南音 เสียงเวียดนาม : hoangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!