ลำดับขีดอักษร:榜【bǎng】

หมวดอักษร: 木

ความหมายปัจจุบัน :

榜 (牓) [bǎng] รายชื่อติดประกาศ –> 榜样 [bǎngyàng] แบบอย่าง, 榜示 [bǎngshì] ติดประกาศ, 榜首 [bǎngshǒu] รายชื่อติดประกาศอันดับแรก , 榜尾 [bǎngwěi] รายชื่อติดประกาศอันดับท้าย

พัฒนาการตัวอักษร :bǎng
张贴出来的文告或名单:榜帖(官府的公告)。红榜。张榜。光荣榜。榜文。发榜。榜眼(科举时代称殿试考取一甲第二名的人)。榜书(原指写在宫阙门额上的大字,后泛指招牌一类的大型字)。

bàng
摇船的用具:榜人(船工)。
笔画数:14;
部首:木;
笔顺编号:12344143454153
笔顺:横竖撇捺捺横捺撇捺折捺横折撇

bǎng
【名】
木片〖woodfiber〗
载米三十万斛,钱布数十舫,竖榜为城。——《资治通鉴》
匾额〖horizontalinscribedboard〗
魏时,凌云殿榜未题而匠者误钉之。——《晋书·王献之传》
又如:榜题(匾额题字);榜字(写在匾额上的大字)
告示应试取录的名单〖publishedlistofsuccessfulcanditates〗
既而试榜出,时所推誉洞房花烛夜,金榜挂名时。——汪洙《喜》
皆不在榜。——《宋史·选举志》
又如:放榜,榜上无名
公开张贴的名单、文书、告示〖notice〗
鲁达看见众人看榜。——《水浒全传》
又如:光荣榜;榜示(文告,告示)
屋栋〖ridgepole〗
屋栋谓之甍。注:“今谓之榑,亦谓之檩,又谓之榜。”——《营造法式》

bǎng
【动】
公开张贴文书、告示〖putup〗
昨日里胥方到门,手持尺牒榜乡村。——白居易《新乐府·杜陵叟》
又如:榜谕(发榜下告);榜募(张榜招募)
题署〖inscribe〗
而州之僧舍无所谓藏经者,独榜其所居室,曰“思无邪斋”。——宋·苏轼《虔州崇庆禅院新经藏记》
另见bàng;bēng
榜额
bǎng’é
〖ahorizontalinscribedboard〗横匾,匾额
榜上无名
bǎngshàng-wúmíng
〖notaccepted;one’snamefailstoappearonthelistofsuccessfulcandidates〗榜上没有名字,喻考试未被录取
谁知三场得意,榜上无名。自十五岁进场,到今二十一岁,三科不中。——《警世通言》
榜首
bǎngshǒu
〖firstplace〗科举时代对乡试第一名的美称。泛指第一名
该队异军突起,一跃而居大赛的榜首
榜文
bǎngwén
〖announcement;notice〗公告
榜眼
bǎngyǎn
〖thesecondplaceatpalaceexaminations〗科举时代对殿试第二名的美称
榜样
bǎngyàng
〖example;model〗值得学习的人或事物
雷锋是我们学习的榜样

bàng
【名】
船桨〖oar;paddle〗
齐吴榜以击汰。——《楚辞·涉江》。”
船〖boat〗
榜,船也。——《广雅》
催榜渡乌江。——李贺《歌诗篇》

bàng
【动】
摇船,划船〖oar〗
榜人奏采菱之歌。——张协《七命》
另见bǎng;bēng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– DYBS 木卜月侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄥˋ

– ㄅㄤˇ

拼音 พินอิน:

– bèng

– bǎng

前缀: 木=[体]木材。

字身: 旁=[用]依。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]依贴在木板上,文告也。

体:

用:

因:

榜示: 榜上的通告。

果:

标榜: 标示在榜上,表扬。

发榜: 释发榜上的名单。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : paayx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : brang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : paon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pong2

日音 เสียงญี่ปุ่น : bau

韩音 เสียงเกาหลี : baq

越南音 เสียงเวียดนาม : bangr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!