ลำดับขีดอักษร:欢【huān】

หมวดอักษร: 欠

ความหมายปัจจุบัน :

欢 (歡) [huān] ยินดี –> 欢迎 [huānyíng] ยินดีต้อนรับ(welcome), 受欢迎 [shòuhuānyíng] ได้รับความนิยม(popular/well-received) เช่น 1.非常受欢迎 ได้รับความนิยมสูง 2.这个歌手很受欢迎。 นักร้องคนนี้ได้รับความนิยมมาก, 欢迎光临 [huānyíngguānglín] ยินดีต้อนรับ, 喜欢 [xǐhuan] ชอบ

พัฒนาการตัวอักษร :(歡)
huān
快乐,高兴:欢乐。欢庆。欢会。欢快。欢颜。尽欢而散。郁郁寡欢。
喜爱,亦指所喜爱的人:心欢。新欢旧识。
活跃,起劲,旺盛:欢蹦乱跳。欢实。机器转得真欢。

笔画数:6;
部首:欠;
笔顺编号:543534
笔顺:折捺撇折撇捺

歡、懽、驩
huān
【动】
(形声。从欠,雚(guàn)声。本义:喜悦,高兴)
同本义〖happy;cheerful;joyful〗
欢,喜乐也。——《说文》
君子不尽人之欢。——《礼记·曲礼》
夫妇不得不驩。——《荀子·大略》
若果养乎?予果欢乎?——《庄子·至乐》
许子而大欢,彼将知君利之也。——《韩非子·说林上》
而大国与之懽。——《战国策·秦策》
饮酒则欢乐。——《庄子·渔父》
今日之欢。——《汉书·李广苏建传》
众宾欢也。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
欢动一城。——明·高启《书博鸡者事》
奉一日之欢。——清·侯方域《壮悔堂文集》
又如:欢容(喜悦的容颜);欢洽(快乐和睦);欢哄(欢乐,哄闹);欢情(喜悦的心情)
欢迎,殷勤地或诚挚地迎接〖welcome〗
闻其声,争交欢解。——《史记·游侠列传》
又如:欢门(宋代酒馆、店铺用彩色纸帛装饰门窗,以招徕顾客,谓之欢门)
[方言]∶起劲;活跃〖withgreatdrive;vigorous〗。如:你不是跑得挺欢吗?


huān
【名】
古时男女相爱,女子对情人的称呼〖lover〗
唱尽新词欢不见,红霞映树鹧鸪鸣。——刘禹锡《踏歌词》
闻欢下扬州,相送楚山头。——古乐府《莫愁乐》
欢爱。指男女交合之事〖sexualunion〗。如:求欢;寻欢;欢场(寻欢作乐的场所)
欢蹦乱跳
huānbèng-luàntiào
〖dancingandskippingwithjoy〗形容活泼、健康、生命力旺盛
孩子们欢蹦乱跳地过年
欢唱
huānchàng
〖chortle〗高兴地唱或吟
尽情欢唱
欢畅
huānchàng
〖thoroughlydelighted〗欢悦舒畅
欢度
huāndù
〖spendjoyfully〗愉快欢乐地度过
欢歌
huāngē
〖chortle〗∶欢快歌唱;放声高歌
欢歌国庆
〖happysoundofsinging〗∶欢娱快乐的歌声
欢歌笑语
欢咍
huānhāi
〖behappyandcheerful〗欢快。咍,喜悦,欢笑
欢咍嗢噱。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
欢好
huānhǎo
〖happyandhamonious〗欢乐和好
欢呼
huānhū
〖hail;cheer;acclaim;applaud〗欢乐地喊叫
他作为英雄而受到欢呼
这场战争尚未正式结束,民众已在欢呼
欢聚
huānjù
〖happyget-together;haveahappygathering〗欢快的聚会
今天,首都各界代表在这里欢聚,共庆佳节
欢快
huānkuài
〖cheerfulandlight-hearted;lively〗欢乐痛快;欢乐轻快
一个欢快的故事
欢快的曲调
欢乐
huānlè
〖happy;joyous;gay;delighted〗∶快乐
自叙少小时欢乐事。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
一个欢乐的夜晚
欢闹
huānnào
〖jump〗∶快乐地或活跃地喧闹
这个城镇的人正在欢闹
〖riot〗∶沉缅于狂欢或喧闹之中
欢闹
huānnào
〖frolic〗充满高兴和欢笑的
一次欢闹的惊险活动
欢洽
huānqià
〖happilyandharmoniously〗愉快而和洽
备极欢洽。——《广东军务记》
欢庆
huānqìng
〖joyfullycelebrate〗欢快地庆祝
欢庆丰收
一个值得欢庆的日子
欢声
huānshēng
〖cheers〗欢心地发出呼声
欢声雷动
huānshēng-léidòng
〖cheersresoundlikerollsofthunder;thunderingapplause〗欢呼的声音像打雷一样震动全场,形容极为热烈的欢乐场面
因此满城欢声雷动,降服数万人。——《水浒全传》
欢声笑语
huānshēng-xiàoyǔ
〖cheerfulchattingandlaughing〗欢乐的说笑声
礼堂里洋溢着一片欢声笑语
欢送
huānsòng
〖send-off;bidfarewellto〗∶高兴地送别(多用集会方式)
欢送会
〖seeing-off〗∶高兴地集合表示送别
欢送仪式
欢腾
huānténg
〖jubilation;rejoicing〗高兴得手舞足蹈;欢喜地奔跑、跳跃
喜讯传来,人们立刻欢腾起来
欢天喜地
huāntiān-xǐdì
〖overjoyed;behighlydelighted〗形容欢喜至极
则见他欢天喜地,谨依来命。——元·王实甫《西厢记》
亦作“喜地欢天”
欢慰
huānwèi
〖begratified〗欣慰
欢喜
huānxǐ
〖joy〗欢乐心喜
心中大欢喜。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
满心欢喜
欢喜
huānxǐ
〖like〗∶喜爱、爱好
她欢喜拉手风琴
〖befondof〗∶喜欢、喜爱
欢喜滑水
欢喜若狂
huānxǐ-ruòkuáng
〖exult〗感到极大的快乐;因胜利或自满而感到并往往流露出非常愉快的样子
全城人民载歌载舞,欢喜若狂
欢笑
huānxiào
〖laugh;heartily〗因欢乐而产生笑声
欢笑的人群
欢心
huānxīn
〖favour;liking〗∶上级对下级的重视
想博取欢心
〖graces〗∶好感,内心喜爱
试图不失去雇主的欢心
欢欣鼓舞
huānxīn-gǔwǔ
〖exhilarate;begreatoverjoyedandinspired〗心情高兴而精神振奋
在欢欣鼓舞之余,感到未来更加任重道远
欢欣若狂
huānxīn-ruòkuáng
〖beraptwithjoy〗形容极其欢乐的样子
当变法的诏书一道道地传来的时候,我们这些赞成变法的人,真是欢欣若狂。——吴玉章《辛亥革命》
亦作“欢喜若狂”
欢颜
huānyán
〖smilehappily;beamingwithhappysmiles〗欢笑,开颜
大庇天下寒士俱欢颜。——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》
欢宴
huānyàn
〖cheerfullyfte〗欢乐地宴请
欢宴来宾
欢迎
huānyíng
〖welcome〗∶高兴地迎接〖来访者〗
僮仆欢迎。——清·彭端淑《为学一首示子侄》
他们欢迎旅行的人们归来
〖favorablyreceive〗∶诚心希望;乐意接受
张开双臂欢迎这个组的到来
欢娱
huānyú
〖happy;amuseoneself;enjoyoneself〗欢欣娱乐
欢愉
huānyú
〖delighted〗欢乐愉快
欢愉的笑容
欢悦
huānyuè
〖happy;pleased〗喜悦;欢乐
欢悦的笑声
他俩心情欢悦,边走边唱
欢跃
huānyuè
〖jubilation〗∶欢腾
〖caper;jumpforjoy〗∶以欢乐嬉戏的方式跳跃、欢跃或腾跃

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TGNO 并(廿)土钩(弓)人

注音 จู้อิน:

– ㄏㄨㄢ

拼音 พินอิน:

– huān

前缀: 欠=[用]不足。

字身: 雚=[体]小爵。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]爵中不足则进酒,饮酒作乐,喜乐也。

体:

悲欢: 相对词,悲哀与喜乐。

用:

尽欢: 尽情喜乐。

交欢: 互相感到喜乐。

新欢: 令人感到喜乐的新对象。

欢爱: 喜乐而爱。

欢腾: 喜乐跳跃。

欢笑: 喜乐而笑。

欢庆: 喜乐地庆祝。

欢心: 心情喜乐。

欢唱: 喜乐地歌唱。

欢呼: 喜乐地呼叫。

欢乐: 同欢喜、欢欣、欢娱、欢悦,喜乐。

欢颜: 喜乐的面颜。

欢迎: 喜乐地迎接。

欢送: 喜乐地送行。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : hoanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!