ลำดับขีดอักษร:毫【háo】

หมวดอักษร: 毛

ความหมายปัจจุบัน :

毫 [háo] –> 毫无 [háowú] ไม่มีเลย, 毫无疑问 [háowúyíwèn] ไม่มีข้อสงสัย, 毫不 [háobù] ไม่เลยแม้แต่นิดเดียว

พัฒนาการตัวอักษร :háo
细长而尖的毛:毫毛。毫发(f?)。毫末(喻极微小的数量或部分)。丝毫。
指毛笔:挥毫。毫素。
中国的秤或戥子上的提绳:头毫。二毫。
中国市制计量单位,十毫等于一厘(长度、地积、重量单位);一百平方毫等于一平方厘(面积单位)。
方言,货币单位,角、毛。
数量极少,一点儿(限用于否定式):毫不费力。毫无二致。
与某一物理量的单位连用时,表示该量的千分之一:毫米(公制长度单位,“米”的千分之一。)
笔画数:11;
部首:毛;
笔顺编号:41251453115
笔顺:捺横竖折横捺折撇横横折

háo
【名】
(毫为豪的俗字。形声。从毛,高省声。本义:长而尖的毛)
同本义〖fine,longhair〗
未成毫狗。——《尔雅·释畜》
又如:毫光(如毫毛的光芒);毫芒(毫毛的细尖);毫黍(毫毛与黍粒。比喻极微小);毫眉(老年人的眉毛。因其毛长,故称)
毛笔的头部;毛笔〖writingbrush〗
又如:毫端(毛笔笔尖);毫笺(毛笔和精美的纸张);毫管(指毛笔);毫墨(笔和墨。借指文字、图画)
比喻极细小的东西,细微〖whit〗
明足以察秋毫之之末。——《孟子·梁惠王上》
锐思于毫芒之内。——班固《答宾戏》
又如:毫分(比喻极细微);毫忽(一点点儿。十忽为丝,十丝为毫,十毫为厘);毫厘不爽(一点儿也不差);毫芥(比喻极细微的事物)
单位名〖hao〗
长度单位,等于千分之一寸或1/30毫米
重量单位,等于千分之一钱或0.005克
[方言]∶银元一角称为一毫〖adime〗

háo
【副】
完全〖completely;absolutely;atall〗——与不、无连用在名词、动词前表示一点儿也不。如:毫无倦意;毫不足怪

háo
【前缀】
与某一物理量的单位连用,表示该量的千分之一〖milli-〗。如:毫米;毫升
毫安
háo’ān
〖milliampere〗电流强度单位,是一安培的千分之一
毫巴
háobā
〖millibar〗一种大气压力的单位,等于1/1000巴或每平方厘米1000达因
毫不
háobù
〖nothing;notatall〗全不
毫不奇怪
毫不介意
毫发
háofà
〖hair;theleastbit;theslightest〗毛发,比喻些许(多用于否定式)
无毫发爽。——《聊斋志异·促织》
毫发不爽
毫克
háokè
〖milligram〗米制质量和重量单位,等于1/1000克
毫厘
háolí
〖iota;theleastbit〗两个很小的计量单位,极言数量之小
差之毫厘,失之千里
毫毛
háomáo
〖haironthebody;softlonghair〗细长而末端尖锐的毛。比喻极细微的事物
毫毛不敢有所近。——《史记·项羽本纪》
不准你动他一根毫毛
毫米
háomǐ
〖millimeter〗米制长度单位,等于1/1000米——缩写mm
毫米汞柱
háomǐgǒngzhù
〖millimeterofmercury〗压强单位,等于在标准重力加速度下汞的密度为13.5951克/厘米3时1毫米高的汞柱所施加的压强,也等于133.322387415帕斯卡,它比托略小,其差小于七百万分之一——缩写mmHg
毫升
háoshēng
〖milliliter〗米制容量单位,等于1/1000升
毫无顾忌
háowú-gùjì
〖withoutaqualm〗∶对违反道德的行为丝毫没有反感或犹豫
很少小女孩能毫无顾忌地碾死昆虫或杀死兔子
〖stickatnothing〗∶不考虑对人对事情的利害关系;没有顾虑
毫无二致
háowú-èrzhì
〖justthesame;identical〗没有一点两样。形容完全一样
佘道台见了这副神气,更觉得同花小红一式一样,毫无二致。——清·李宝嘉《官场现形记》
毫无疑问
háowú-yíwèn
〖makenodoubt〗不存在问题
毫无疑问他是有罪的
毫针
háozhēn
〖acupunctureneedle〗针灸用的针

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– XYRBU 难卜口月仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄠˊ

拼音 พินอิน:

– háo

前缀: 毛=[体]细小之毛。

字身: 高=[用]长也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]长而锐的毛。|[用]极小状。

体:

毫笔: 毛笔。

毫末: 细微之末。

用:

毫无: 极无。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gaaw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ghau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hao2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hao5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ho5

日音 เสียงญี่ปุ่น : gau

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : haof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!