ลำดับขีดอักษร:泛【fàn】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

泛 (汎) [fàn] ลอย –> 广泛 [guǎngfàn] กว้างขวาง(wide-ranging), 泛舟 [fànzhōu] ล่องเรือ/นั่งเรือเที่ยว

พัฒนาการตัวอักษร :fàn
漂浮:泛舟。
透出:脸上泛出了红晕。
浮浅,不切实:浮泛。空泛。泛泛之交(友谊不深)。泛泛而谈。
一般地:泛论。泛指。泛称。广泛。泛览。泛读。
水向四处漫流:泛溢。
笔画数:7;
部首:氵;
笔顺编号:4413454
笔顺:捺捺横撇捺折捺

fàn
【动】
(形声。从水,乏声。汎、泛实同一词。本义:漂浮)
同本义〖float〗
汎,浮貌。从水,凡声。与泛略同。与氾迥别。——《说文》
汎彼柏舟。——《诗·邶风·柏舟》
汎舟于河。——《国语·晋语》。注:“浮也。”
一曰泛齐。——《周礼·酒正》
汎齐,浮蛾在上汎汎然也。——《释名·释饭食》
汎汎杨舟。——《诗·小雅·菁菁者莪》
乘天潢之汎汎兮。——《文选·张衡·思玄赋》
盖大苏泛赤壁云。——明·魏学洢《核舟记》
泛彭蠡口,四望无际。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
又如:泛然(漂浮,浮动的样子);泛浮(漂浮);泛萍(比喻漂荡不定);泛蚁(浮在酒上的泡沫)
漫溢,大水漫流〖flood〗
河水决濮阳,泛郡十六。——《汉书·武帝纪》
又如:黄泛区;泛浸(泛滥淹没);泛涨(水涨溢);泛澜(漫溢横流)
弥漫〖filltheair〗
凝烟泛城阙,凄风入轩房。——南朝宋·刘铄《歌诗》
浮现;露出〖emerge〗。如:泛白(浮现白色)
向上冒出〖emitupwards〗
坑里泛出半人深的水,油汪汪的,漂着汽油。——杨朔《三千里江山》
通“覂”(fěng),倾覆〖capsize;overturn;topple〗
大命将泛,莫之振救。——汉·贾谊《论积贮疏》

fàn
【副】
假借为氾。广泛,普遍〖extensive;general〗
以杜君言泛汛之。——清·方苞《狱中杂记》
情窦既开,必致于泛用无度。——顾炎武《天下郡国利病书》
又如:泛利(广泛施利);泛涉(广泛涉猎);泛采(取材广泛);泛广(广泛,普遍);泛观(纵观;广泛地浏览)
不切实际的,浮浅的〖fanciful;illusory;impracticable;superficial〗。如:空泛;浮泛
泛爱
fàn’ài
〖universallove〗博爱
泛常
fàncháng
〖ordinary〗一般;寻常的
今日比不得泛常
泛称
fànchēng
〖generalterm〗一般性的称呼
泛读
fàndú
〖extensivereading〗广泛地阅读;泛泛地阅读
泛读各类文章
泛泛
fànfàn
〖floating〗∶荡漾的样子,浮动的样子泛泛其景。——《诗·邶风·二子乘舟》

泛泛杨舟。
〖notdeepgoing;general;nonspecific〗不深入;平平常常
泛泛之交
泛泛而谈
fànfàn’értán
〖speakingeneralterms〗不深入的一般性的谈论
由于时间关系,不能把《青春之歌》重读一遍,然后执笔,故而只能泛泛而谈,不能引证原文作具体分析。——《怎样评价》
青春之歌
泛非洲主义
fàn-fēizhōuzhǔyì
〖Pan-Africanism〗争取所有非洲国家的政治联合的运动
泛婚
fànhūn
〖pantagamy〗在某些共同生活的社团里实行的婚姻,即每个男人被看作是每个女子的丈夫;反之亦然
泛滥
fànlàn
〖beinflood;inundulate;overflow〗∶江、湖水溢出,淹没土地
河水泛滥
〖spreadunchecked〗∶形容事物、思想到处扩散
英语语法书开始泛滥
泛滥成灾
fànlàn-chéngzāi
〖disastercausedbyfloodingwaters;beswampedby;runrampant〗河水溢出,酿成水灾。喻指过多的东西会成祸害,也指不良的思想、言行广为流传,危害很大
要制止伪劣产品,不能让它泛滥成灾
泛论
fànlùn
〖generallyexpound〗广泛地论述;泛泛地谈论
泛论哲理
泛神论
fànshénlùn
〖pantheism〗一种哲学理论,主张神不存在于自然之外,自然便是神的体现。有些哲学家曾用泛神论的形式表达唯物主义的自然观。但后来变成企图调和科学和宗教的唯心主义哲学,认为世界存在于神之中
泛舟
fànzhōu
〖goboating〗船行水上;坐船游玩
泛舟洞庭湖

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EHIO 水斜(竹)点(戈)人

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥˇ

– ㄈㄢˋ

拼音 พินอิน:

– fěng

– fàn

前缀: 水=[体]液体。

字身: 乏=[用]疲乏。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]水疲乏,无波无浪平面散开状,象征一概而论或不着边际。

体:

用:

空泛: 空而不着边际。

泛泛: 不着边际状。

泛滥成灾: 指大水一片不着边际,致造成灾害。

泛指: 一概而指。

泛览: 概略阅览,

泛论: 概略论述。

因:

泛舟: 乘舟漂在水上。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : phoms

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byap

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : fae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fa5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan3

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : bem

越南音 เสียงเวียดนาม : phieems

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!