ลำดับขีดอักษร:津【jīn】

หมวดอักษร: 氵

ความหมายปัจจุบัน :

津 [jīn] –> 天津 [Tiānjīn] เทียนจิน(เมืองในจีน), 津贴 [jīntiē] เบี้ยเลี้ยง, 问津 [wènjīn] สอบถาม

พัฒนาการตัวอักษร :jīn
渡水的地方:津渡。关津。津要。问津。
口液,唾液:津液。津津有味。
汗:遍体生津。
滋润,补:津润。津贴。
中国天津市的简称。
笔画数:9;
部首:氵;
笔顺编号:441511112
笔顺:捺捺横折横横横横竖

jīn
【名】
(会意。金文字形,从舟,从淮。“淮”表示淮水。泛指一般的河流。船停泊在河旁,用来渡河。本义:渡口)
同本义〖ferry〗
津,水渡也。——《说文》
又东至于孟津。——《书·禹贡》
自黄河泛舟而渡者,皆为津也。——《水津注·河水》注
风烟望五津。——王勃《杜少府之任蜀州》
孔子过之,使子路问津焉。——《论语·微子》
又如:津梁(渡口的桥梁);津人(在渡口以摆渡为生的人);津门(在河流渡口所设置的关隘);津吏(掌管桥梁及河流渡口的官吏);津主(在关卡或渡口检查商旅货物的官吏);津要(渡口要地。比喻险要的交通据点);津逗(渡水口);津逮(经渡口过河而到达目的地。后常用以比喻为学的门径);津亭驿馆(渡口和驿站的亭馆)
生物的津液;口水〖saliva〗
津,液也,汁也。——《三苍》
津液充郭。——《素问·汤液胶醴论》
令人望梅生津。——陆佃《埤稚·芥》
又如:津沫(口中津液;涎沫);津唾(唾液)
水陆要隘〖communicationshub〗。如:津通(水路通达。即流通);津隘(关津要隘)
途径;门径〖way〗。如:津路(途径);津涂(亦作“津途”);津径(门径)
涯,岸〖bank〗
日出九津。——《吕氏春秋·求人》。注:“崖也。”
又如:津岸(涯岸;水边);津涯(岸;水边);津步(码头)
水〖water〗。如:津水(水涨溢,泛滥);津流(水流);津通(水无阻滞的流动);津路(水路);津渚(水边)
桥梁。喻职位、地位〖bridge〗。如:津桥(桥梁)
天津。中国直辖市之一的天津市的简称〖Tientsin〗。如:京津唐地区
汗,由汗腺分泌的一种含盐的液体〖perspiration〗
那魔头看见,就吓得浑身是汗,遍体生津。——《西游记》
工资以外的额外所得或赏金、小费〖fee〗。如:津贴

jīn
【动】
渡,乘船过河或湖、海〖ferry〗
而世士罕有津远者。——《水经注·河水》
又如:津渡(搭乘渡船的渡口;过渡,渡河);津济(渡河);津人(渡船的船夫);津航(渡船)
滋润〖moisten〗
雨不破块,润叶津茎而已。——《西京杂记》
又如:津润(滋养润泽);津湿(透湿)
溢;渗〖ooze〗。如:津滴(渗出水滴)
引申为以资财助人〖aidfinancially〗
听其歌声,许以必贵,倒囊津置入京,继遂遭际。——宋·王明清《挥尘录》
又如:津送(津发。资助旅费;安葬);津遣(发给费用,遣往朝廷)

jīn
【形】
润泽〖moist〗
其民黑而津。——《周礼·地官·大司徒》
充盈;溢〖full〗——多叠用。如:愈想愈觉得津津有味
津津乐道
jīnjīn-lèdào
〖talkwithgreatrelish〗兴味特别浓厚地乐意说道。贬称热衷于某事
津津乐道于打小报告者时有所见
津津有味
jīnjīn-yǒuwèi
〖relishing;withgust〗∶滋味令人喜好的
普通的伙食,对饥饿的孩子却是津津有味的
〖heartily;withkeeninterest(pleasure)〗∶形容特别有兴味
津浪
jīnlàng
〖tsunami〗地震产生的海水扰动;海底的地壳运动或海底的火山爆发产生的大海浪
津梁
jīnliáng
〖guide〗渡口和桥梁,比喻能起引导、过渡作用的事物或方法
亦不汝等将来之津梁也。——《魏书·卦轨传》
津贴
jīntiē
〖allowance〗∶供给制人员领取的生活零用钱
〖pay;subsidy〗∶工资以外的补助费
出差津贴
津要
jīnyào
〖communicationshub〗∶水陆冲要的地方
南北津要
〖importantposition〗∶比喻显要的地位
擢升津要
津液
jīnyè
〖bodyfluid〗中医对人体内液体的总称,包括血液,唾液、泪液、汗液等
津泽
jīnzé
〖fluid〗指植物中含的液汁
津泽皆归其根。——《汉书·李广苏建传》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ELQ 水緃(中)手

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣ

拼音 พินอิน:

– jīn

前缀: 水=[体]液体。

字身: 聿=[体]规律。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]水路之规律,必然的渡口;口中的水。

体:

津液: 必有的液体,指口水。

津润: 必然的滋润。

津津: 必然状。

要津: 必经的交通要道。

关津: 必经的关口要道。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xslin

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cin

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : zin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zeon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zing1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tin1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sin

韩音 เสียงเกาหลี : jin

越南音 เสียงเวียดนาม : taanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!