ลำดับขีดอักษร:犯【fàn】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

犯 [fàn] ฝ่าฝืน,ละเมิด –> 犯人 [fànrén] นักโทษ, 人犯 [rénfàn] ผู้ต้องหา, 犯罪 [fànzuì] อาชญากรรม/ทำผิดกฎหมาย, 犯法 [fànfǎ] ทำผิดกฎหมาย, 冒犯 [màofàn] ล่วงละเมิด, 囚犯 [qiúfàn] นักโทษ, 处决囚犯 [chǔjué qiúfàn] การประหารชีวิตนักโทษ

พัฒนาการตัวอักษร :fàn
抵触,违反:犯规。犯法。犯罪。犯颜(旧时指冒犯君王或尊长的威严)。犯讳。
违反法律的人,有罪的人:犯人。罪犯。
侵害,进攻:侵犯。秋毫无犯。
触发,发作:犯病。犯愁。犯疑。
做错事情:犯错误。
笔画数:5;
部首:犭;
笔顺编号:35355
笔顺:撇折撇折折

fàn
【动】
同本义〖invade;assail〗
犯,侵也。——《说文》。按,字本言犬犯人。转注为凡干陵违逆之称。
軓又义兴水中有蛟,山中有白额虎,并皆暴犯百姓。——《世说新语·自新》
又如:人不犯我,我不犯人;犯界(侵犯他国领土);犯境(犯边。侵犯边界)
触犯,冒犯〖offend〗
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。——诸葛亮《出师表》
原来杨修为人恃才放旷,数犯曹操之忌。——《三国演义》
又如:犯忌讳;犯阙(危害国家,对抗朝廷。阙:指朝廷);犯颜(冒犯他人的尊严。颜:颜面,引申为尊严,威严);犯鳞(因直谏触犯君王);犯众(触犯众人)
袭击〖attack〗
王祖帅诸垒共救之,夜犯燕军,燕人逆击,走之。——《资治通鉴》
遭遇;顶着;冒着〖meet;brave〗
触风雨,犯寒暑。——唐·柳宗元《捕蛇者说》

盖一岁之犯死者二焉。
侵害〖prejudice〗
水火之所犯,犹不可救,而况天乎?——《国语》
伤害,损害〖damage〗
季子皋葬其妻,犯人之禾。——《礼记·檀弓》
欺凌,污辱〖bully〗
后盗欲有犯妻者,乃先劫其姑。——《后汉书》
违背;违反〖violate〗
犯令陵政则杜之。——《周礼·大司马》。注:“犯令者,违命也。”
犷悍无赖,犯法当死。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
又如:犯干(违反;触犯);犯顺(违背情理);犯节(违背礼节);犯教(违背礼教)
值得(与不连用)〖beworthof〗
四丫头不犯罗唣你,却是谁呢?——《红楼梦》
发生(多指不好的事)〖incur〗。如:犯难;犯了什么错事;犯拙(弄僵)
制服;胜〖conquer〗
人无毛羽,不衣则不犯寒。——《韩非子》
犯罪〖commitacrime〗。如:犯乱(犯法于乱世);犯罚(犯法受罚);犯滥铺摸(作恶犯法)
落入;落到〖fallinto〗
犯到他手里,也是一个死。——《老残游记》
至,到〖arrive〗
适路过此间,天晚,特造檀府借宿一宵,明早不犯天光就行。——《西游记》
费〖expense〗。如:犯些口舌;又不犯本钱

fàn
【名】
犯人,罪犯〖criminal;convict〗
及他犯同谋多人者。——清·方苞《狱中杂记》
又如:惯犯;首犯;主犯;刑事犯;逃犯
犯案
fàn’àn
〖befoundoutandbroughttojustice〗犯罪后被发觉
犯病
fànbìng
〖haveanattackofone’soldillness〗旧病复发
犯病了!
犯不上
fànbushàng
〖doesnotpay;notworthwhile〗没那个必要;不值得
犯不上跟小人生气
犯不着
fànbuzháo
〖notworthwhile〗不值得
犯不着为这点小事儿着急
犯得着
fàndezháo
〖isitworthwhile〗值得——多用于反问
犯得着和他吵吗?
犯法
fànfǎ
〖violatethelaw〗违犯法律、法规
执法犯法
犯规
fànguī
〖breaktherules;

〖foul〗违犯规矩章程
犯讳
fànhuì
〖speakblantly〗∶旧时指不避尊亲或上级的名讳
〖violateataboo;offendsb.’ssensitivity〗∶触犯忌讳或应该避讳的东西
犯忌
fànjì
〖violateataboo〗违犯禁忌或忌讳
触讳犯忌
犯节气
fànjiéqi
〖contractseasonalillness〗指慢性病在季节转换、天气变化剧烈时发作
犯戒
fànjiè
〖violateaban〗违犯戒律
犯禁
fànjìn
〖violateprohibition〗违反律令,触犯禁令
儒以文乱法,侠以武犯禁。——《韩非子·五蠹》
犯境
fànjìng
〖poachintoterritory;invadetheborder〗窜犯骚扰一国边境
多次犯境
犯科
fànkē
〖violatethelaw〗犯法。科:法律条文
作奸犯科
犯克
fànkè
〖antagonisticassociation〗迷信说法,认为人的生辰八字有相互克制的情况,如出现这种情况,就叫犯克
犯难
fànnán
〖feelembarrassed;makethingsdifficultforsb.〗为难
犯难
fànnán
〖beindifficulties〗处于困境之中
犯难生活
犯傻
fànshǎ
[方言]
〖pretendtobestupid〗∶假装糊涂;装傻
这事情很清楚,你别犯傻啦
〖dostupidthings〗∶做蠢事
你怎么又犯傻了,费力不讨好!
〖stareblankly〗∶发呆
他坐在那儿犯傻呢
犯上
fànshàng
〖goagainstone’ssuperiors〗冒犯长辈或上级
犯上作乱
犯事
fànshì
〖commitacrime〗犯罪;犯法
犯罪
fànzuì
〖commitacrime〗做出犯法的应受刑法处罚的事

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHSU 叉(大)斜(竹)侧(尸)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˋ

拼音 พินอิน:

– fàn

前缀: 犬=[体]兽性。

字身: 卩=[体]证明。

字源: 会意,形声-石文

字意: [用]兽性可证者,侵冒也。

体:

用:

侵犯: 侵冒。

犯禁: 侵冒禁令。

犯法: 侵冒法令。

犯案: 侵冒罪案。

犯规: 侵冒规范。

犯难: 侵冒困难。

犯罪: 侵冒罪行。

犯上: 侵冒上级。

犯讳: 侵冒忌讳。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : bomx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : byamx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan6

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : bem

越南音 เสียงเวียดนาม : phamj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!