ลำดับขีดอักษร:猴【hóu】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

猴 [hóu] 长臂猴 (chángbìhóu)ชะนี 金丝猴 (jīn sī hóu )ลิงจมูกหัก, ลิงขนทอง 瘦猴 (shòuhóu)ไอ้ลิงผอม 猿猴 (yuán hóu)วานร, ลิง 猴皮筋儿 (hóu pí jīn ér)หนังยาง , ยางรัด 猴戏 (hóu xì)ละครลิง 猴年马月 (hóu nián mǎ yuè)อุปมาว่าไม่รู้วันรู้เดือนรู้ปี 猴子 (hóu zǐ)ลิง (hóuzi)ลิง 猴头 (hóu tóu)เห็ดหัวลิงที่งอกบนต้นไม้ เป็นอาหารบำรุงที่ล้ำค่าชนิดหนึ่ง 猴儿精 (hóu ér jīng)1.คนที่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนลิง 2.คนที่ฉลาดหลักแหลม 猴儿急 (hóu ér jí)ท่าทางคนรีบร้อน 猴 (hóu)1.ลิง 2.คล่องแคล่ว ว่องไว 3.ท่านั่งเหมือนลิง 4.นามสกุลของชาวจีน 猕猴桃 (mí hóu táo)ต้นท้ออาทิตย์ (míhóutáo)กีวี่ 猕猴 (mí hóu)ลิงกัง, ลิงตัวเล็กหางสั้น” “

พัฒนาการตัวอักษร :hóu
哺乳动物,种类很多,行动灵活,好群居:猴子。猿猴。猴戏。猴头。猴拳。猴枣(中医指猕猴内脏的结石)。
喻机灵的人:猴儿精。
方言,乖巧,机敏(多指孩子)。
笔画数:12;
部首:犭;
笔顺编号:353325131134
笔顺:撇折撇撇竖折横撇横横撇捺

hóu
【名】
猴子。即弥猴〖monkey〗。与猿同类,唯颊下有囊,可储食物,臀部有疣,短尾。如:猴王(猴群中的首领;特指孙悟空);猴狲(猴儿,猴子);猴巴崽子,猴儿崽子(小猴子)
比喻机灵的人〖cleverorsmartchap〗。如:猴儿(戏称乖巧者);猴精(比喻机灵而又顽皮的人)

hóu
【动】
像猴子似地蹲坐〖squat〗。如:猴下身去
像猴子一样攀援纠缠〖climb〗
宝玉听话,便猴向凤姐身上立刻要牌。——《红楼梦》

hóu
【形】
[方言]∶乖巧,机灵。多指孩子〖clever〗。如:这孩子多猴
猴年马月
hóunián-mǎyuè
〖godknowshowlong〗不知哪年哪月,也可以说是任何时候
哼!猴年马月都听不见他开一句玩笑,今天情绪可不错!——陈登科等《破壁记》
猴皮筋儿
hóupíjīnr
〖rubberband〗橡皮筋
猴拳
hóuquán
〖traditionalChinesemonkeyboxing〗一种模拟猴类动作举止的拳术
猴儿精
hóurjīng
〖clever〗[方言]∶形容人很精明
这小子猴儿精猴儿精的
猴头
hóutóu
〖bear’s-head;hedgehoghydnum;hedgehogfungus〗一种像猴子头样的名贵食用蕈,长于树干或树枝上
猴头猴脑
hóutóu-hóunǎo
〖impetuous;behavestealthily〗骂人话。不规矩;不安分
小时候,半点也没规矩,猴头猴脑的!——艾芜《丰饶的原野》
猴戏
hóuxì
〖monkeyshow〗用猴子耍的把戏,猴子穿衣服、戴假面,模仿人的某些动作。亦指人化妆成猴面、表演猴样动作的戏
李派猴戏
猴子
hóuzi
〖monkey〗∶泛指属于类人猿亚目(Anthropoidea)的猴科及悬猴科的若干种食果性和食肉性的灵长类,其面部是典型的扁平而无毛,所有种类都是五指(趾),乳腺永远位于胸部
〖boy〗∶孩子
那猴子便向腰里掏出一只绣花鞋儿,与敬济看。——《金瓶梅词话》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHONK 叉(大)斜(竹)人钩(弓)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄡˊ

拼音 พินอิน:

– hóu

前缀: 犬=[体]兽类。

字身: 侯=[体]爵位。

字源: 象形,会意,形声-甲骨文

字意: [体]象似人之动物,猿属,颊下有囊,臀部有疣及短尾。

体:

猴子: 指定词,猿属野生动物。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : goo

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghu

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : gheu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : heu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hou2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : hau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kau5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kou

韩音 เสียงเกาหลี : hu

越南音 เสียงเวียดนาม : haauf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!