ลำดับขีดอักษร:畜【chù】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

畜 [chù]* ปศุสัตว์(livestock), เลี้ยงสัตว์ –> 畜市场 ตลาดปศุสัตว์, 畜产 [xùchǎn] ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, 畜牧业 [xùmùyè] การเลี้ยงสัตว์

พัฒนาการตัวอักษร :
养禽兽:畜产。畜牧。畜养。

chù
禽兽,有时专指家养的禽兽:畜肥。畜力。畜疫。幼畜。牲畜。家畜。畜生。六畜兴旺。
笔画数:10;
部首:田;
笔顺编号:4155425121
笔顺:捺横折折捺竖折横竖横

chù
【名】
(会意。甲骨文字形)
(表示牵引,下象出气的牛鼻形。牛鼻被牵着,说明是已被人类驯服豢养的家畜。本义:家畜)同本义〖farmanimal;livestock〗
畜,田畜也。——《说文》
大畜时也,小畜寡也。——《易·杂卦》
家养谓之畜,野生谓之兽。——《左传·昭公二十三年》疏
古者六畜不相为用。——《左传·僖公十九年》
拥众数万,马畜弥山,富贵如此!——《汉书·李广苏建传》
又如:家畜、牲畜、幼畜、畜牧(饲养的禽兽);畜牲(指牛、马、羊、鸡、狗、猪等六畜)
另见xù
畜肥
chùféi
〖animalmanure〗以动物粪尿为主构成的肥料
畜圈
chùjuàn
〖pensforlivestock〗饲养和圈放牲口的棚或栏。也叫“畜舍”
畜栏
chùlán
〖corral〗用来圈住或捕捉牲畜的栅栏或围栏
畜力
chùlì
〖animalpower〗用于运输或牵引农具等方面的牲畜的力量
畜群
chùqún
〖herd〗在人的照看和控制下饲养在一起的同类牲畜群
畜生
chùsheng
〖beastman〗∶卑鄙或兽性的人
〖beast〗∶由于呆傻、愚蠢、粗俗、邪恶、堕落、贪欲或残忍而令人鄙视、厌恶的人
畜疫
chùyì
〖epidemicdiseaseofdomesticanimals〗能在家畜中进行传染的病疫,如马鼻疽、猪瘟、牛瘟等


【动】
饲养〖禽兽〗〖raise〗
畜鸟者则勿佛也。——《礼记·曲礼》
畜鸾皇只。——《楚辞·大招》
则架竹为巢,下畜牛羊豕。——《徐霞客游记》
又如:畜置(饲养)
养育〖bringup〗
天下谁畜之。——《左传·哀公二十六年》
仰不足以事父母,俯不足以畜妻子。——《孟子·梁惠王上》
鸡豚狗彘之畜
尔不畜我,复我邦家。——《诗·小雅·我行其野》
又如:畜爱(养育爱护)
培养;培植〖cultivate〗
君子以多识前言往行,以畜其德。——《易·大畜》
又如:人逸马畜
顺从,驯服〖comply〗
孝者畜也。顺于道,不逆于伦,是之为畜。——《礼记·祭统》
汝共作我畜民。——《书·盘庚中》
通“慉”。喜欢,喜爱〖like〗
拊我畜我,长我育我。——《诗·小雅·蓼莪》
积;积聚。后作“蓄”〖accumulate〗
比必有所畜。——《易·序卦》
畜种菽粟,不足以食之。——《墨子·七患》
畜积收藏于秋冬。——《荀子·天论》
既畜王资而承故国之衅。——《韩非子·五蠹》
小娥父畜巨产,隐名商贾间。——唐·李公佐《谢小娥传》
又如:畜恨(积恨);畜聚(积储;积累;积储的财物);畜德(修积德行);畜锐(积蓄锐气)
收容〖house〗
身边畜得一婢,小名金杏。——《警世通言》
获罪于两君,天下谁畜之?——《左传》
又如:畜妾(娶小老婆);畜之(容纳之意)
保存;收藏〖collect〗
〖李生〗又畜一短剑,甚利。——唐·蒋防《霍小玉传》
又如:畜藏(积蓄储藏);畜秽(藏秽,有丑恶的行为)
[方言]∶熏;呛〖smoke〗
那里面秽气畜人。——《西游记》
又如:畜人(熏人;呛人)
另见chù
畜产
xùchǎn
〖animalproducts〗畜产品的总称
畜积
xùjī
〖accumulate;store〗积聚,指储备粮食
畜积足而人乐其所。——汉·贾谊《论积贮疏》
故其畜积足恃。
畜牧
xùmù
〖rearlivestock〗放养牲畜
畜牧
xùmù
〖animalhusbandry〗家畜的畜养和放牧
从事畜牧
畜牧场
xùmùchǎng
〖animalfarm;livestockfarm〗饲养大批牲畜或家禽的场所
畜养
xùyǎng
〖raise;rear;keep〗饲养牲口;抚养;扶植培养;私养

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YVIW 卜纽(女)点(戈)方(田)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨˋ

– ㄒㄩˋ

拼音 พินอิน:

– chù

– xù

前缀: 田=[体]可耕种的土地。

字身: 玄=[用]不易见之黑色。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]家中饲养的兽类。

体:

用:

因:

果:

组合字: 槒滀傗慉搐蓄

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lhugs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : hiuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshoq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cuk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chou4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cuk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : tiog4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : tiku

韩音 เสียงเกาหลี : cug

越南音 เสียงเวียดนาม : sucs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!