ลำดับขีดอักษร:疆【jiāng】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

疆 [jiāng] เขตแดน(border) –> 新疆 [xīnjiāng] ซินเจียง/ซินเกียง, 万寿无疆 [wànshòuwújiāng] ทรงพระเจริญ

พัฒนาการตัวอักษร :jiāng
地域,领域,边界:疆土。疆宇(国土)。疆界。疆场(战场)。疆陲(边境)。边疆。海疆。
极限:万寿无疆。
划分界限:“楚子疆之”。

qiáng
古同“彊(强)”,强大。
笔画数:19;
部首:田;
笔顺编号:5151211251211251211
笔顺:折横折横竖横横竖折横竖横横竖折横竖横横


jiāng
【名】
(指事。从土,从弓,从畺(jiāng,田界)。从“弓”,表示以弓记步,即以弓来丈量土地。本义:田界)
同本义〖field〗
畺,界也。从田,三其界画也。指事。——《说文》
疆埸有瓜。——《诗·小雅·信南山》
有掌疆。——《周礼·夏官》
又如:疆陇(田界);疆畛(地界;界限);疆畎(指田地,垄亩沟渠)
引申为国界、边界〖border〗
出疆必请。——《礼记·曲礼》
固封疆。——《礼记·月令》
又如:疆宇(疆界的四陲。引申为国土);疆吏(驻防边疆的官吏);疆事(边疆的事故。多指边界的冲突、争执而言);疆略(疆界;境界);疆圻(疆界)
疆域〖territory〗
制其畿疆而沟封之。——《周礼·大司徒》
禳于畺及郊。——《周礼·肆师》。注:“五百里。”按,王畿界也。
又如:疆易(疆土,领土);疆壤(地域);疆地(疆土,领土)
止境;穷尽〖limit〗
以逞无疆之欲。——《左传·成公二年》
又如:疆理(境界;界限);疆顿(停留不能前进)

jiāng
【动】
划定界限〖delimit〗
先王疆理天下。——《左传·成公二年》
又如:疆里(界限,指定的范围)

jiāng
【形】
通“强”。强大;强盛〖strong〗
管仲去鲁入齐,鲁弱而齐疆。——《风俗通义·穷通》
又如:疆固(强盛坚固);疆毅(刚强坚毅);疆直(刚强正直)
疆场
jiāngchǎng
〖battlefield〗战场
喋血疆场
疆界
jiāngjiè
〖border〗∶国界
〖boundary〗∶边界,分界线
疆土
jiāngtǔ
〖territory〗指一个国家的领土
疆土新辟。——清·洪亮吉《治平篇》
疆埸
jiāngyì
〖borderdefence〗边界,边防
中田有庐,疆埸有瓜。——《诗·小雅·信南山》。毛传:“埸,畔也。”孔颖达疏:“以田之疆畔至此而易主,名之为易。”
疆埸翼翼,黍稷彧彧。
奉疆埸之任。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NGMWM 钩(弓)土横(一)方(田)横(一)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄤ

拼音 พินอิน:

– jiāng

前缀: 畺=[用]画地为界。

字身: 弓土=[体]土地延远;又武力所得之地。

字源: 象形,指事,会意-甲骨文

字意: [体]延远的土地;又国家的地界。

体:

边疆: 国家边沿的地界。

疆土: 国家的土地。

疆域: 国界的范域。

疆吏: 守土的官吏。

疆界: 国土之界。

用:

无疆: 无止界。

疆内: 国土之内。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kiang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cian

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : giong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : goeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiong1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kyau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : cuwowngz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!