ลำดับขีดอักษร:病【bìng】

หมวดอักษร: 疒

ความหมายปัจจุบัน :

病 [bìng] ป่วย –> 我病了。 ฉันป่วย , 心脏病 [xīn zàng bìng] โรคหัวใจ,病人 [bìngrén] ผู้ป่วย, 看病 [kànbìng] หาหมอ, 探病 [tànbìng] เยี่ยมไข้, 病人 [bìngrén] คนป่วย เช่น 请不要移动病人。 ห้ามเคลื่อนย้ายคนเจ็บ, 毛病 [máobìng] ตำหนิ/ปัญหา/เจ็บป่วย เช่น 这儿有点儿毛病。 ตรงนี้มีตำหนินิดหน่อยครับ, 多病的 [duōbìngde] ขี้โรค

พัฒนาการตัวอักษร :bìng
生物体发生不健康的现象:疾病。病症。病例。病痛。病情。病源。病愈。病变。病危。病逝。病榻。病残。
缺点,错误:语病。通病。弊病。
损害,祸害:祸国病民。
不满,责备:诟病。
烦躁,担忧:“郑人病之”。
笔画数:10;
部首:疒;
笔顺编号:4134112534
笔顺:捺横撇捺横横竖折撇捺

bìng
【名】
(形声。疒形丙声。本义:上古时指重病)
同本义〖beseriouslyill〗
病,疾加也。——《说文》
疾病外内皆埽。——《仪礼·既夕礼》。注:“疾甚曰病。”
坎为心病。——《易·说卦》
疾病而立之。——《左传·襄公十九年》
故得病寝衽,畏惧鬼至。——王充《论衡·订鬼》
与死人同病者,不可生也。——《韩非子·孤愤》
行年四十而有内热之病以死。——《庄子·达生》
又如:病革(病势危急将死);病亟(病革)
生理上或心理上不正常的状态〖illness;sickness;disease〗
君之病在肌肤。——《韩非子·喻老》
性伤谓之病。——《荀子·正名》
张良多病,未尝特将也。——《史记·留侯世家》
又如:病笃(病势沉重);病疽(毒疮类疾病);病困(受疾病的困扰);病革(病势危急将死);病亟(病革)
缺点,毛病,瑕疵〖fault;defect〗
不如舜,不如周公,吾之病也。——唐·韩愈《原毁》
至于不孚之病,则尤不才为甚。——宗臣《报刘一丈书》
人皆嗤吾固陋,吾不以为病。——宋·司马光《训俭示康》
然今日庭诘弘,诚中弘之病。——《史记·平津侯主父列传》
砭切政病。——《新唐书·杜希全传》
又如:病累(指文章中有瑕疵或累赘的字句);语病;通病(一般都有的缺点);毛病(缺点);弊病(事情上的毛病;弊端)
疾苦,痛苦〖hardships;painful;sufferings〗
长其孤,问其病。——《国语·吴语》

bìng
【形】
困难,不利〖difficult〗
利则东收齐,病则西侵秦。——《史记·商君列传》
枯萎〖withered〗
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。——唐·刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》
又如:病树(即将枯死的树木);病叶(枯叶;黄叶);病草(枯萎变黄的草)

bìng
【动】
生病〖fallill〗
未果,寻病终。——晋·陶渊明《桃花源记》
人病则忧惧,忧惧见鬼出。——王充《论衡·订鬼》
弥子瑕母病。——《韩非子·说难》
见一人病咽塞。——《三国志·方伎传》
又如:孩子病了;病状(请病假的文状);病忘(患健忘的病症);病恹恹(久病慵懒的样子)
担心,忧虑〖worry;beanxious〗
君子病无能焉。——《论语·卫灵公》
又如:病滞(犹郁滞);病俗(犹言忧民忧俗);病疚(愧悔不安)
苦恼,困恼〖vex〗
向吾不为斯役,则久已病矣。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
又如:病涉(苦于涉水渡川)
损害〖harm〗。如:病民(为害人民);病蛊(害人的毒蛊。犹言害人虫)
疲累,倦困〖tire〗
今日病矣,余助苗长矣。——《孟子·公孙丑上》
又如:病乏(困乏;因病惫乏);病喙(非常疲乏,呼吸困难)
病案
bìng’àn
〖healthrecord;casehistory〗病历,关于病情,诊断及治疗的记录
病包儿
bìngbāor
〖chronicinvalid〗〖口〗∶长期患病或病魔缠身的人
病变
bìngbiàn
〖pathologicalchange;metastasis〗病理变化
病病殃殃
bìngbìng-yāngyāng
〖beinextremelydelicateandfragilehealth〗形容病了很久,身体虚弱委靡不振的样子。也说“病殃殃”、“病病歪歪”
病残
bìngcán
〖theinvalid〗病人和残疾人的合称
第三种是无劳保的病残人。他们一般患有慢性疾病
病残
bìngcán
〖illnessanddeformity〗疾病和残废
老弱病残应受特殊照顾
病残之躯
病程
bìngchéng
〖courseofdisease〗患某种病的整个过程
病床
bìngchuáng
〖sickbed〗医院、疗养院的病人用床
这所医院有三百张病床
病从口入
bìngcóngkǒurù
〖illnessfindsitswayinbythemouth〗许多疾病是由于吃了不洁净的东西或饮食不规律引起的
病从口入,祸从口出。——晋·傅玄《口铭》。亦作“病由口入”
病毒
bìngdú
〖virus〗指一种普通显微镜下看不见的最小微生物,是一种具有遗传、变异、共生和干扰等生命现象的感染体,在一定的活细胞内增殖,造成死亡或损害
小儿麻痹病毒
病笃
bìngdǔ
〖becriticallyill;bedying〗病势沉重
病房
bìngfáng
〖sickbay;medicalward〗病人住的房间
病夫
bìngfū
〖sickpeople〗体弱多病的人
病根
bìnggēn
〖anuncuredillness〗∶没有完全治好的旧病
〖therootcauseoftrouble〗∶引起失败或灾祸的原因
病故
bìnggù
〖dieofdisease;decease〗病死
这位伟大的诗人1941年病故
病国殃民
bìngguó-yāngmín
〖injureboththestateandthepeople〗亦称“祸国殃民”。使国家遭受祸害,人民遭受苦难
你们的动机不怕就出于利国福民,然而你们的结果必弄得病国殃民
病害
bìnghài
〖plantdisease〗植物体发育不良、枯萎或死亡,一般由细菌、真菌、病毒、藻类或不适宜的气候与土壤等因素造成
病号
bìnghào
〖patient;oneonthesicklist〗部队、学校、机关等集体中的病人
病号饭
病号饭
bìnghàofàn
〖specialdietforthepatient〗专为疾病患者准备的饭菜
病患
bìnghuàn
〖disease〗疾病
张教头越不肯应承,因此衙内病患看看重了。——《水浒传》
病家
bìngjiā
〖patientsandhisfamily〗病人与病人的家属
病假
bìngjià
〖sickleave〗
因疾病或伤残而缺勤的期间
雇员每月或每年可照拿工资的病休天数或时数
病假条
bìngjiàtiáo
〖certificateforsickleave〗针对病人所患疾病,医生开出的病情证明,供病人向所在单位请病假之用
病句
bìngjù
〖grammaticallywrongsentence〗在语法或逻辑上有毛病的句子
本文病句甚多,改后再送审
病菌
bìngjūn
〖pathogenicbacteria;germ〗能使人或其他生物生病的细菌
病苦
bìngkǔ
〖sufferingofillness〗疾苦;痛苦
病况
bìngkuàng
〖stateofanillness;conditionofapatient〗病情
病理
bìnglǐ
〖pathology〗疾病发生的原因、发病原理和疾病过程中发生的细胞、组织和器官的结构、功能和代谢方面的改变及其规律
病理解剖
病理生理
病理学
bìnglǐxué
〖pathology〗一门研究发病原因、原理及在患病过程内出现的代谢、功能等方面的改变及其规律的医学
病历
bìnglì
〖medicalrecord;casehistory〗医院等记录病人病史、诊断和处理方法的档案
病例
bìnglì
〖caseofillness〗医疗部门指某种疾病的实例
通常是聋哑、低能或有其它不幸的儿童的个别的病例
病名
bìngmíng
〖name〗疾病名称
艾滋病和癌症都是当前最可怕的病名
病魔
bìngmó
〖criticaldisease〗比喻人所患的疾病
病情
bìngqíng
〖stateofanillness〗病变化的情况
病人
bìngrén
〖sickperson;patient〗生病的人。尤指等候接受内外科医生的治疗与照料的人
病容
bìngróng
〖sicklyappearance〗病人的气色
面带病容
病入膏肓
bìngrùgāohuāng
〖sickbeyondcure;pastallhopes〗指病已危重到无法救治的地步或事情已发展到不可挽救的程度
病弱
bìngruò
〖valetudinarian〗体弱多病者的,或与之有关的,有其特点的
世界上所缺少的是健康的道德,而不是病弱的道德
病史
bìngshǐ
〖medicalhistory〗患者本次患病的原因、症状等及历次所患疾病及治疗情况
病室
bìngshì
〖ward〗病房
病逝
bìngshì
〖dieofillness〗病死
病势
bìngshì
〖degreeofseriousnessofthedisease〗疾病的情势
病榻
bìngtà
〖sickbed〗病床
病态
bìngtài
〖morbidity〗
病状;病人的体态
指人的某种不正常表现
病体
bìngtǐ
〖sickbody〗患病的身体,病躯
病痛
bìngtòng
〖slightillness;indisposition〗因病而引起的痛苦,也指人所患的病
她近来的病痛全消了
病歪歪
bìngwāiwāi
〖invalid〗久病虚弱的样子
那人病歪歪的能干什么
病危
bìngwēi
〖bedying;becriticallyill〗病情十分危险,极有可能危及生命
病象
bìngxiàng
〖symptomofdisease〗疾病表现出来的症状,如发烧、呕吐。亦称“病征”、“病状”
病恹恹
bìngyānyān
病殃殃
bìngyāngyāng
见“病病殃殃”
病秧子
bìngyāngzi
〖theinvalid〗〖口〗∶经常患病的人
病友
bìngyǒu
〖friendmadeinhospital;wardmate〗在医院住在同一病房的人
病愈
bìngyù
〖pullthrough;recoverfromanillness〗病好了
病员
bìngyuán
〖oneonthesicklist;patient〗集体单位中生病的人员
病原
bìngyuán
〖pathogene;pathogen〗
病因
病原体
病源
bìngyuán
〖mischief;etiology〗比喻发生缺点、毛病的原因
查明病源
公式化概念化的病源在于脱离生活、脱离斗争
病院
bìngyuàn
〖specializedhospital〗病伤者得到医疗照顾的机构或场所
精神病院
病灶
bìngzào
〖focusofinfection〗疾病集中的部位或是综合病症、感染的主要部位
肺部的结核病灶
病征
bìngzhēng
〖symptomofadisease〗疾病在外面显示出来的征象
病症
bìngzhèng
〖illness;disease〗即疾病
病重
bìngzhòng
〖seriouslyill〗〖口〗∶病情重笃
病重入院
病状
bìngzhuàng
〖symptomofdisease〗疾病表现出来的症象

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : brays

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : biengh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : piang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bin4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : beng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : been7

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : peⁿ7

日音 เสียงญี่ปุ่น : hei

韩音 เสียงเกาหลี : byeq

越南音 เสียงเวียดนาม : beenhj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!