ลำดับขีดอักษร:竭【jié】

หมวดอักษร: 立

ความหมายปัจจุบัน :

竭 [jié] 衰竭 (shuāi jié)อ่อนเปลี้ย หมดกำลัง สิ้นกำลัง (shuāijié)เพราะเจ็บป่วยจึงล้มเหลว (ร่างกาย อวัยวะ) 耗竭 (hào jié)สูญสิ้น หมดสิ้น 精疲力竭 (jīng pí lì jié )เหนื่อยใจเหนื่อยกายสิ้นดี 竭诚 (jié chéng )สุดจิตสุดใจ (jiéchéng)อย่างถึงที่สุด (jiéchéng)อย่างที่สุด 竭尽 (jié jìn )พยายามอย่างที่สุด (jiéjìn)พยายามอย่างถึงที่สุด (jiéjìn)พยายามอย่างสุดความสามารถ 竭力 (jié lì )พยายามถึงที่สุด (jiélì)พยายามอย่างสุดกำลัง (jiélì)พยายามอย่างสุดความสามารถ 竭 (jié )สิ้นสุด (jié)สิ้นสุด (jié)หมดสิ้น 疲竭 (pí jié)กำลังวังชาเหือดแห้ง สูญสิ้น หมดสิ้น 枯竭 (kū jié)แห้งขอด แห้งเหือดขาดหายไป (kūjié)แห้งขอด (kūjié)แห้งเหือด 声嘶力竭 (shēng sī lì jié)อ่อนเปลี้ย เพลียแรงเสียงก็แหบแห้ง” “

พัฒนาการตัวอักษร :jié
尽,用尽:竭诚。竭尽。竭力。竭泽而渔。枯竭。衰竭。声嘶力竭。用之不竭。
笔画数:14;
部首:立;
笔顺编号:41431251135345
笔顺:捺横捺撇横竖折横横撇折撇捺折

jié
【动】
(形声。从立,曷声。本义:背举;用肩背负)
同本义〖shoulder〗
五行之动,迭相竭也。——《礼记·礼运》。注:“犹负戴也。”
干涸;枯竭〖dryup;drain〗
伊洛竭而夏亡。——《国语·周语》。注:“涸也。”
渊泉不能竭。——《淮南子·说林》
竭泽而渔。——《淮南子·本经》
又如:竭涸(干涸无水);枯竭(水源干涸)
穷尽〖useup;exhaust〗
再而衰,三而竭。——《左传·庄公十年》
彼竭我盈。
庶竭驽钝。——《三国志·诸葛亮传》
竭其庐之入。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
于是众人竭力挠之。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
人道竭矣。——《礼记·大传》。注:“尽也。”
齐明而不竭。——《荀子·脩身》。注:“不穷也。”
又如:耗竭(消耗净尽);竭蹶(资产匮乏);竭志殚力(用尽了意志和力量);竭诚尽瘁(尽心尽力)
亡;失去〖die〗
唇竭则齿寒。——《庄子》
败坏;毁灭〖decay;ruin〗
且律竭先,盈而以竭。——《左传·宣公十二年》。注:“败也。”
耳目淫则竭。——《淮南子》。高诱注:“竭,灭也”。

jié
【副】
悉;全〖completely;entirely〗
诸侯之病竭至,以待桓公。——《管子·大匡》
又如:竭绝(完全;到底)
竭诚
jiéchéng
〖wholeheartedly〗∶完全忠诚
〖withallone’sheart〗∶一心一意
竭诚相见
竭尽
jiéjìn
〖exhaust;useup〗用尽
竭尽全力
竭力
jiélì
〖pouriton;doone’sbest(utmost);sparenoefforts〗用尽全力;尽力
尽心竭力
竭泽而渔
jiézé’éryú
〖drainthepondtogetallthefish〗抽干池水,捉尽池鱼。比喻目光短浅,缺乏深谋远虑
焚林而田,竭泽而渔。——《淮南子》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YTAPV 卜并(廿)日心纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jié

前缀: 立=[用]站直。

字身: 曷=[用]终止也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]站到终止,尽也。

体:

用:

竭力: 尽力。

竭诚: 尽诚。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : grad

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : giat

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kiet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : je5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kit

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : giag8

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kiat8

日音 เสียงญี่ปุ่น : ketu

韩音 เสียงเกาหลี : gar

越南音 เสียงเวียดนาม : kieetj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!