ลำดับขีดอักษร:等【děng】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

等 [děng] ระดับชั้น, รอคอย, เท่ากับ –> 稍等 [shāoděng] รอสักครู่(hang on) เช่น 您稍等。 อยู่ครับกรุณารอสักครู่, 等待 [děngdài] รอ, 等候 [děnghòu] รอคอย, 等于 [děngyú] เท่ากับ, 平等 [píngděng] เท่ากับ, 等号 [děnghào] เครื่องหมายเท่ากับ, 等式 [děngshì] รูปสมการ, 等级 [děngjí] ระดับชั้น, 头等舱 [tóuděngcāng] ชันหนึ่ง(First Class), 等一等 [děngyīděng] รอสักครู่, 请等一会 [qǐngděngyíhuìr] โปรดรอสักครู่ เช่น 请你们等一会儿行吗 ? พวกคุณกรุณารอสักครู่ได้ไหมครับ

พัฒนาการตัวอักษร :děng
古代指顿齐竹简(书)。
数量、程度相同,或地位一般高:相等。平等。等于。等同。等值。等量齐观。
表示数量或程度的级别:等级。等次。等第。等而下之。
特指台阶的级。
种,类:这等事。
表示同一辈份的多数人:我等。尔等。
表示列举未尽,或用于列举煞尾:北京、上海等地。
候,待:等候。等待。
待到:等我写完。
同“戥”。
笔画数:12;
部首:竹;
笔顺编号:314314121124
笔顺:撇横捺撇横捺横竖横横竖捺

děng
【名】
(会意。从竹,寺声。寺官曹之等平也,寺者,简册杂积之地,寺亦声。本义:整齐的简册)
同本义〖orderlybambooslips〗
等,齐简也。——《说文》
等级;辈分〖class;grade〗
士阶三等。——《吕氏春秋·召类》
皆陛下故等夷。——《史记·留侯世家》。索隐:“言等辈也。”
同名同食曰同等。——《大戴礼记·少间》
请自贬三等。——《三国志·诸葛亮传》
又如:优等;等例(等级差别,地位高低的差别);等子(宋代的御林军;标本,样本);等分(等级名分);等外品(质量差,不列入等级的产品);等列(等级品位);等别(等级)
台阶〖flightofstepsleadingtothehouse〗
出降一等。——《论语·乡党》
类型;样子〖sort;shape〗
爻有等。——《易·系辞》。注:“类也”
呀,真个下雪了,有这等异事。——元·关汉卿《窦娥冤》
又如:此等人;等侪,等俦(同类)
戥子〖smallsteelyard〗。秤金银和珍贵物品的衡器。如:等子(戥子。小型的秤);等秤(戥子和秤)

děng
【动】
等同,使一样〖equate〗
以等邦国。——《周礼·大宗伯》。注:“犹齐等也。”
与无法等。——《淮南子·主术》。注:“同也。”
我行法,当等贵贱,均贫富。——《资治通鉴》
又如:等作(等同;当作);相等;大小不等;等头(齐头,齐等);等伦(同辈;同类的人)
等待,等候〖wait〗
父母年年等驾回。——范成大《州桥诗》
有个官人请说话,商议些事务,专等,专等。——《水浒传》
又如:等车(候车);等人(等候别人);等米下锅(比喻经济拮据而急需)
推迟〖delay〗。如:等几天再看
区别等次〖differentiate〗
以等其功。——《周礼·司勋》。注:“犹差也。”
然后立乐等。——《礼记·乐记》。注:“差也。”
又如:等列(分等级);等衰,等杀(等差);等务(不同的事务)
衡量〖weigh〗。如:等量(衡量;比较)

děng
【形】
程度、数量相等〖equal〗
等,齐也。——《广雅·释诂四》
示有等威。——《左传·文公十五年》
等赋府库者,货之流也。——《荀子·富国》

děng
【助】
用在人称代词或指人的名词后面,表示复数〖-s〗
臣等不肖,请辞去。——《史记·廉颇蔺相如列传》
又如:我等;彼等;一干人等
列举后煞尾〖etc.〗
与樊哙夏候婴靳强纪信等四人持剑盾步走。——《史记·项羽本纪》
又如:长江、黄河、黑龙江、珠江等四大河流
表示列举未尽(可叠用)〖andsoon〗
关羽、张飞等不悦。——《三国志·诸葛亮传》
又如:购置笔、纸等

děng
【副】
一样,同样〖same〗
今亡亦死,举大计亦死,等死,死国可乎。——《史记·陈涉世家》
有法者而不用,与无法等。——《淮南子·主术》
又如:等夷(等侪。同等地位的人)
等比级数
děngbǐjíshù
〖geometricseries〗几何级数,形如a+ar+ar2+ar3+…之级数
等臂天平
děngbìtiānpíng
〖equal-armbalance〗一种简单天平,从天平臂的中间支承点到两端称量盘之间的距离相等
等边三角形
děngbiānsānjiǎoxíng
〖equilateraltriangle〗三边都相等的三角形
等差
děngchā
〖gradationofdifference〗∶等级差别
〖equaldifference〗∶差数相等
等差级数
děngchājíshù
〖arithmeticseries〗算术级数,形式如a+(a+d)+(a+2d)+(a+3d)+…
等次
děngcì
〖hierarchy〗等级高低
产品按质量分等次
等衰
děngcuī
〖hierarchy〗等次
等待
děngdài
〖wait;await〗不行动,直到所期望的人或事出现
等待一个有利的机会
等到
děngdào
〖when〗表示时间的连词
等到那时间,我该大学毕业了
等等
děngděng
〖andsoon〗∶表示列举未尽
长篇小说、剧本、短篇小说、旅行记录片,等等
〖waitaminute〗∶等一下
等地
děngdì
〖ofsuchasize;sobig〗亦作等的。偌大
你不知我这北京有个卢员外,等地财主。——《水浒传》
等而下之
děng’érxiàzhī
〖lowerdown〗由这一等再往下,指比某一事物更差
且分布诸库,以罔民利。等而下之,要皆有足食之道。——宋·刘昌诗《芦浦笔记》
等分
děngfēn
〖equallydivide〗等量划分
等份,等份儿
děngfèn,děngfènr
〖anequallydividedpartofsth.〗划分出来的在数量上相同的份儿
等高线
děnggāoxiàn
〖contourline〗地面上高程相等各点想象的连线——亦指地图或航图上所代表的相应线
等号
děnghào
〖equal-sign〗表示数学上相等或逻辑上等价的符号“=”
等候
děnghòu
〖wait;await〗等待
等候命令
等候火车
等级
děngjí
〖grade;rank〗按某一标准区分的高下差别
等价
děngjià
〖ecuivalence;ofequalvalue〗不同商品的价值或价格相等
等离子体
děnglízǐtǐ
〖plasma〗一种电离的气体(如在恒星大气中),含有等量的正离子和电子,它是良好的导电体并受磁场影响而与普通气体不同
等量
děngliàng
〖equal〗相等的量或数
等量减等量,则得数为零
等量齐观
děngliàng-qíguān
〖equate;putonapar〗指把不相同的事物用同一标准来衡量,一样对待
他的出版或发议论的“动机”,谁也知道他“不纯洁”,决不至于和大学教授的来等量齐观的。——鲁迅《并非闲话(三)》
等米下锅
děngmǐxiàguō
〖awaiturgentlynecessarycondition〗形容家无存粮,生活穷困。亦比喻只是消极等待条件成熟,而不在工作中积极创造条件
外头也有些体面,家里还过得,就规规矩矩侍候本官升了还能够,不像那些等米下锅的。
——《红楼梦》
等身
děngshēn
〖alargenumberof〗与人的身高或重量相等,形容数量多
等身书
等身金
著作等身
等式
děngshì
〖equation〗用等号(=)联结两数、两式或一数与一式所成的式子
等速
děngsù
〖uniformvelocity〗相同的速度
等同
děngtóng
〖equatewith〗看作相同
等外
děngwài
〖substandard〗∶质量不合标准的,不能列入等级的
等外罐头食品
〖offgrade〗∶不同于并低于标准等级的
等外品
等闲
děngxián
〖(treat)lightly;random;careless〗∶轻易;随便
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。——唐·白居易《琵琶行(并序)》
〖ordinary〗∶寻常,平常
烈火焚烧若等闲。——明·于谦《石灰吟》
又如:
卫朝奉有心要盘他这所住房,等闲再不叫人来讨。——《初刻拍案惊奇》
〖fornoreason〗∶无端;平白地
莫等闲,白了少年头。——宋·岳飞《满江红》
等闲平地起波澜
等腰
děngyāo
〖isosceles〗具有两条等边的
等腰三角形
等腰三角形
děngyāosānjiǎoxíng
〖isoscelestriangle〗三边中有两边相等的三角形
等腰梯形
děngyāotīxíng
〖isoscelestrapezoid〗两条非平行边相等的梯形
等于
děngyú
〖equalto;equivalentto〗一样,没有区别
使每个系数都等于零

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HGDI 斜(竹)土木点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄥˇ

拼音 พินอิน:

– děng

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 寺=[体]官署。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]竹为器,寺为官,象征皆有品级次序。

体:

等级: 次序级别。

用:

相等: 比较互同。

等等: 有序状。

等待: 有时序之待。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : tvvx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : taix

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ten

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : den

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dä3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dang2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tan2

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : dlq

越南音 เสียงเวียดนาม : ddawngr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!