ลำดับขีดอักษร:紧【jǐn】

หมวดอักษร: 糸

ความหมายปัจจุบัน :

紧 [jǐn] แน่น,คับ –> 紧张 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 别紧张 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น/ไม่ต้องเครียด, 紧急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 太紧 [ tàijǐn] คับเกินไป/กระชั้นชิดเกิดไป เช่น 我们想去云南放松放松,所以不希望时间安排得太紧。พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ยูนนานกันสักหน่อย แต่ไม่อยากให้จัดเวลากระชั้นชิดเกินไป , 紧 [jǐn] คับ เช่น 可惜有点儿紧。 น่าเสียดายคับไปหน่อย

พัฒนาการตัวอักษร :(緊)
jǐn
密切合拢,与“松”相对:拧紧。捆紧。
靠得极近:紧邻。
使紧:把琴弦紧紧。
事情密切接连着,时间急促没有空隙:紧凑。紧密。紧缩。加紧。抓紧。
形势严重,关系重要:紧急。紧促。紧迫。紧要。
不宽裕:紧俏。紧缺。

笔画数:10;
部首:糸;
笔顺编号:2254554234
笔顺:竖竖折捺折折捺竖撇捺


jǐn
【形】
(会意。从臤(qiān),坚。从糸(mì),细丝。本义:缠丝急)
同本义〖twineurgently〗
紧,缠丝急也。——《说文》
弛紧急之弦张兮。——傅毅《舞赋》
引申为物体受拉力或压力后呈现的紧张状态。同“松”相对〖tight;taut;close〗。如:紧峭(扎紧,系紧);紧揪揪(衣服紧绷在身上,指打扮得苗条或干练);紧簇(紧紧的,严严的);紧腾腾(紧紧,严严实实)
指经济不宽裕〖shortofmoney;hardup〗。如:紧巴;紧窄(不宽裕)
急促;迫切〖urgent;pressing;tense〗
紧,急也。——《广雅》
心紧絭兮伤怀。——《楚辞·疾世》
又如:紧事(急事);紧绸(紧凑;急促);紧溜(急流;要紧时刻;紧要关头);紧水(湍急的水流);紧切慢八(慢慢地;一天一天地)
急躁〖impetuous;rash〗。如:紧三火四(非常急切);紧行无善踪(比喻做事急于求成就不可能完美无缺);紧忙
猛烈;激急〖hard;violently;heavily〗
我有一句,这一句就是“一夜北风紧”。——《红楼梦》
又如:紧张
快速〖speedy;fast〗。如:紧跑(快跑)
紧要;重要〖critical;vital〗。如:紧溜子(紧溜。紧要关头);紧工(紧要,重要);紧关里(在紧要关头上)
紧实,牢固〖fast;firm〗
戈戟之紧。——《管子·问》。注:“紧,谓其坚彊者。”
又如:紧固(牢固)
距离近;密接无间〖close〗
其化紧敛。——《素问·气交变大论》
又如:紧身(贴身衣服);紧屯屯(方言。形容非常紧密);紧洞洞(方言。形容紧密);紧峭(紧凑);紧健(紧凑有力)


jǐn
【动】
使紧或更紧;收束〖tighten〗
其化紧敛。——《素问·气交变大论》
又如:紧身;紧缩;紧弦,紧索;紧绳


jǐn
【副】
很;甚〖very〗。如:好得紧(好得很;很好);紧子(紧仔,紧则。原本;本来)


jǐn
【名】
中医学脉象名〖tightpulse〗。如:紧脉(中医学脉象之一。脉来绷急,多见于寒邪、痛症、宿食)
唐宋时州县等级名〖prefectureorcounty〗。一般按其所在地位的轻重、辖境大小和经济开发程度划分。如:紧治(重要的州县所在地)
紧巴
jǐnba
〖hardup〗经济不宽裕
光棍们的日子够紧巴的
紧巴巴
jǐnbābā
〖tight〗∶形容物体呈紧张状态,不松弛
没擦油,脸上紧巴巴的
〖hardup〗∶形容经济不宽裕
紧抱
jǐnbào
〖embrace〗∶在搏斗时用前肢使劲抱
〖hug〗
紧紧拥抱
用两条前腿紧夹
不大相信有被九英尺长的食蚁兽用两只前爪紧抱而死的可能
紧绷绷
jǐnbēngbēng
〖closelytiedup〗∶捆扎得很紧的样子
皮带系得紧绷绷的
〖nervousanduneasy〗∶心情紧张、表情不自然
脸紧绷绷的,像很生气的样子
紧逼
jǐnbī
〖presshard〗紧紧地逼近
紧闭
jǐnbì
〖shutter〗紧密地关闭
大门紧闭
紧凑
jǐncòu
〖compact〗连接很紧,没有空隙、间隔或多余的部分
活动安排得很紧凑
紧跟
jǐngēn
〖stick〗∶紧追不舍
紧跟野兔
〖tag〗∶跟在某人后边
紧跟市长
紧裹
jǐnguǒ
〖strapped〗(像用皮带)捆紧
他那系着皮带的四个口袋的卡其布长衬衫像紧身胸衣般紧裹在他身上
紧急
jǐnjí
〖urgent〗需要立即行动,不容拖延
紧急行动
紧挤
jǐnjǐ
〖crowd〗逼近
紧挤着前一辆汽车的汽车
紧紧,紧紧地
jǐnjǐn,jǐnjǐnde
〖closely〗∶密切注意
紧紧盯着
〖tightly〗∶牢固地
他把绳子系得紧紧地
紧靠
jǐnkào
〖adjoin〗毗连,邻接
他的土地紧靠大海
紧邻
jǐnlín
〖closeneighbour〗紧挨着的邻居
紧邻
jǐnlín
〖beflush〗直接毗接
窗子紧邻着大街
紧忙
jǐnmáng
〖nervousandbusy〗∶紧张忙碌
紧忙季节
〖bequick;hurry〗∶赶快;赶忙;赶紧
紧忙追
紧密
jǐnmì
〖inseparable〗∶连得很紧,不可分隔
〖rapidandintense〗∶数量多且连续不断
雨点紧密
紧迫
jǐnpò
〖urgent〗急迫
我有更紧迫的事情要做
紧俏
jǐnqiào
〖hard-to-get〗〖商品〗紧缺而好销的
紧俏商品
紧缺
jǐnquē
〖inshortsupply〗∶因非常缺乏而供应紧张的
紧缺商品
〖beshortof;lack〗∶缺乏;短缺
物资紧缺
紧身
jǐnshēn
〖close〗∶贴身的
紧身大袍
〖succinct〗∶衣服剪裁得不宽大的
紧身衣
jǐnshēnyī
〖leotard〗舞蹈演员、杂技演员或高空杂技演员穿在躯干部的一种紧身衣服,有时有长袖,高领或长至踝部的裤管
紧随
jǐnsuí
〖tag〗表示紧跟,通常没有恶意
紧缩
jǐnsuō
〖reduce〗∶缩小;减少
紧缩编制
〖benervous〗∶感到紧张;发紧
想到这里,他的心突然紧缩起来
紧锁
jǐnsuǒ
〖knit〗∶皱起
紧锁双眉陷入沉思
〖lock〗∶扣在一起
使困倦的眼皮紧锁在一起的睡眠
紧贴
jǐntiē
〖hugclosely〗紧紧地贴近,靠近
旋转部分紧贴着一侧
紧握
jǐnwò
〖strain〗紧紧地拿在手里
紧握手中枪
紧严
jǐnyán
〖tight,close〗严密
房屋四壁和门窗都是紧严的,冷风进不去
紧要
jǐnyào
〖critical〗紧急重要,形容情况危急
至关紧要
紧张
jǐnzhāng
〖nervous〗∶精神处于高度准备状态
神情紧张
〖tense〗∶激烈;紧迫
紧张气氛
〖tight〗∶供应不充分,难于应付
货源紧张
紧着
jǐnzhe
〖speedup〗〖口〗∶加紧;快速干
紧抓
jǐnzhuā
〖grip〗牢牢抓住、握住
一只手紧抓在我的衣领上
紧追不舍
jǐnzhuī-bùshě
〖stickwith〗使差距接近,势均力敌
比他的对手要强一些,但是他的对手紧追不舍,并且打成了平局

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SEVIF 侧(尸)水纽(女)点(戈)火

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣˇ

拼音 พินอิน:

– jǐn

前缀: 纟=[用]细丝。

字身: 臤=[体]牵手,助也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]牵助细丝,使接续,宇态牢密,宙态急促。

体:

用:

闩紧: 闩门使牢。

封紧: 封闭使牢。

赶紧: 时间急促。

要紧: 重要之极。

扎紧: 捆扎牢密。

吃紧: 状况急促。

咬紧: 咬牢。

紧凑: 急促。

紧密: 牢密。

紧要: 急要。

紧防: 密防。

紧急: 急。

紧张: 急促慌张。

紧缩: 密缩。

紧绷: 牢绷。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : khaanr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!