ลำดับขีดอักษร:繁【fán】

หมวดอักษร: 糸

ความหมายปัจจุบัน :

繁 [fán] 频繁 (pín fán)มากมายหลายครั้ง,ถี่ (pínfán)บ่อยๆ 纷繁 (fēn fán)สับสน วุ่นวาย ยุ่งเหยิง (fēnfán)ยุ่งเหยิง 繁难 (fán nán)สลับซับซ้อนและยุ่งยากลำบาก 繁重 (fán zhòng)งาน ภารกิจหนักอึ้ง (fánzhòng)หนักหน่วง 繁衍 (fán yǎn)ค่อยๆเพิ่มทวีขึ้นค่อยๆขยายพันธุ์ขึ้นค่อยๆแพร่พันธุ์ขึ้น (fányǎn)แพร่พันธุ์ 繁荣 (fán róng)เจริญรุ่งเรือง พัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง (fánróng)เจริญรุ่งเรือง 繁茂 (fán mào)เขียวชอุ่มเป็นพุ่มพฤกษ์ (fánmào)งอกงาม 繁花 (fánhuā)ดอกไม้บานสะพรั่ง 繁芜 (fán wú)ยืดยาด น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง 繁育 (fán yù)เพาะเลี้ยง (fányù)ขยายพันธุ์” “

พัฒนาการตัวอักษร :fán
复杂:繁杂。繁乱。删繁就简。繁难。繁嚣。
多:繁多。繁重(zh恘g )。纷繁。频繁。繁星。繁忙。繁芜。繁博。
兴盛:繁茂。繁荣。繁华。
生物增生新个体:繁殖。繁育。繁衍。〔繁台〕中国河南省开封市东南的古迹。
姓。

笔画数:17;
部首:糸;
笔顺编号:31554143134554234
笔顺:撇横折折捺横捺撇横撇捺折折捺竖撇捺

fán
字本作“緐”.马头上的饰物.同本义〖horsedecoration〗
【名】
緐,马髦饰也。——《说文》。段玉裁注:“引申为緐多。又俗改其字作繁,俗形行而本形废,引申之义行而本义废矣。”

fán
【形】
众多〖numerous〗
正月繁霜,我心忧伤。——《诗·小雅·正月》
奉之弥繁。——宋·苏洵《权书·六国论》
善始者始繁,克终者盖寡。——唐·魏征《谏太宗十思疏》
又如:繁剧(事务繁重);繁伙(众多);繁星(众多的星星);繁霜(浓霜,借喻为白色);繁言(多言);繁虑(很多的忧虑)
盛大;旺盛〖grand;vigorous〗。如:繁昌(繁荣昌盛);繁俎(丰盛的肴馔);繁盛(繁荣兴盛;繁多昌盛)
复杂〖complicated〗
见简即用,见繁即变,此乃通术也。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:繁务(杂事);繁句(凡句子中,文法结构比较复杂的,称为繁句);繁思(繁杂的思绪)
茂盛〖luxuriant〗
佳木秀而繁阴。——宋·欧阳修《醉翁亭记》
又如:繁昌(形容草木茂盛;形容国家或家族等繁荣昌盛);繁盛(繁荣而兴盛;繁多而茂盛。意同繁茂);繁庑(形容草木茂盛;泛指兴盛)

fán
【动】
繁殖,繁衍〖propagate〗
保你这一庄人家,子孙繁衍,六畜安生。——《西游记》
又如:繁息(孳生,生长)
另见pó
繁本
fánběn
〖detailedversion〗文字繁多的版本;未经删简压缩的原本
繁博
fánbó
〖numerousandwide-ranging〗繁多广博
繁多
fánduō
〖variousnumerous;ingreatnumbers;ofallshapesandcolours〗种类多,数量大
花色繁多
繁复
fánfù
〖heavyandcomplicated〗繁多复杂
繁复的组织工作
既视建筑雕刻为繁复。——蔡元培《图画》
繁花
fánhuā
〖variousflowers;luxuriantflowers〗盛开的花;各种各样的花
公园里万紫千红,繁花似锦
繁华
fánhuá
〖flourishing;bustling;busy〗∶繁荣热闹
繁华大街
〖beautiful〗∶指容貌美丽或地位显贵
繁忙
fánmáng
〖busy〗事情多,没有空闲
繁忙的季节
繁茂
fánmào
〖lush;rank〗茂盛的;茁壮的
繁茂的麦地
繁荣
fánróng
〖flourishing;brisk;blooming;thriving〗草木茂盛,也指经济或事业蓬勃发展;昌盛
经济繁荣
繁荣
fánróng
〖makesth.prosper〗使昌盛
繁荣经济
繁缛
fánrù
〖numerous〗多而琐碎
步光之剑,华藻繁缛。——曹植《七命》
繁琐
fánsuǒ
〖loadeddownwithtrivialdetails〗烦琐
繁体字
fántǐzì
〖theoriginalcomplexformofasimplifiedChinesecharacter〗已由简化字代替的汉字
繁文
fánwén
〖unnecessaryformalities〗∶烦琐的礼仪
繁文缛节
〖unnecessarywords〗∶繁复的文辞
删除繁文
繁文缛节
fánwén-rùjié
〖mumbojumbo;prolixstyleandhackneyedrites;unnecessaryandoverelaborateformalities〗烦琐而多余的礼节。也指烦琐而多余的事项或手续
文化是文化,文化里含有许多许多不必要的繁文缛节,不必由他去维持,也不必由他破坏。——老舍《四世同堂》
繁星
fánxīng
〖clustersofstars〗多而密的星星
满天繁星
繁衍
fányǎn
〖increasegraduallyinnumberorquantity〗繁殖衍生;逐渐增多
繁衍后代
即有丁男繁衍之族。——清·洪亮吉《治平篇》
繁育
fányù
〖breed〗繁殖培育
繁育良种
繁征博引
fánzhēng-bóyǐn
〖quatationofvariousfacts〗形容论证时广泛引用材料
繁殖
fánzhí
〖breed;reproduce;propagate〗生物产生新的个体,以传代
繁殖一种马
繁重
fánzhòng
〖heavy;onerous;stenuous〗指工作、任务等多而重
繁重的工作
赋税之繁重者,酌今昔而减之。——清·洪亮吉《治平篇》


【名】
白色〖white〗
公乘侈舆、服繁驵驱之。——《晏子春秋》
另见fán

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OKVIF 人叉(大)纽(女)点(戈)火

注音 จู้อิน:

– ㄈㄢˊ

– ㄆㄛˊ

拼音 พินอิน:

– fán

– pó

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 敏=[用]速也。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]织丝疾速,杂且多也,不断也。

体:

用:

浩繁: 大且多。

频繁: 次数多。

繁荣: 众多荣华。

繁重: 众多厚重。

繁衍: 不断传衍。

繁盛: 众多。

繁琐: 众多琐碎。

繁殖: 不断生殖。

繁多: 众多。

繁华: 众多华美。

繁芜: 众多秽乱。

繁杂: 众多杂乱。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baal

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bua

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fan

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : fang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : faan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : huang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : huan5

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ben

越南音 เสียงเวียดนาม : phoonf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!