ลำดับขีดอักษร:藏【cáng】

หมวดอักษร: 艹

ความหมายปัจจุบัน :

藏 [cáng]* หลบซ่อน –> 隐藏 [yǐncáng] ซุกซ่อน/ปกปิด, 掩藏 [yǎncáng] ซุกซ่อน, 藏族 [zàngzú] ชนชาติธิเบต, 藏躲 [cángduǒ] หลบซ่อน, 三藏 [sānzàng] พระไตรปิฎก

พัฒนาการตัวอักษร :cáng
隐避起来:埋藏。包藏。藏奸。藏匿。隐藏。蕴藏。藏污纳垢。
收存起来:收藏。藏品。藏书。储藏。
躲匿露

zàng
储放东西的地方:藏府。宝藏。
道教、佛教经典的总称:道藏。大藏经。三藏(佛教经典“经”、“律”、“论”三部分)。
中国少数民族,主要分布于西藏自治区和青海、四川等省:藏族。
中国西藏自治区的简称。
古同“臟”。
躲匿露
笔画数:17;
部首:艹;
笔顺编号:12213513125125534
笔顺:横竖竖横撇折横撇横竖折横竖折折撇捺

cáng
【动】
(形声,臧声。本义:把谷物保藏起来)
储积,收藏〖store〗
农夫春耕夏耘,秋敛冬藏。——《墨子·三辩》
子不闻藏书者乎?——清·袁枚《黄生借书说》
又如:矿藏;收藏(收集保藏)
隐匿〖hide〗
藏,匿也。——《说文新附》
慢藏海盗。——《易·系辞上》
即藏其尸,持童抵主人所。——唐·柳宗元《童区寄传》
见瓶水之冰,而知天下之寒,鱼鳖之藏也。——《吕氏春秋·察今》
又如:藏掩(遮盖,隐瞒);藏拙(因怕丢丑而不显露自己的技能和意见);藏娇(把娇娃藏起来。指娶妾别居);藏名(隐匿名声)
怀有〖nurse〗。如:包藏;藏怒(怀藏怒火;怀恨于心)
藏躲
cángduǒ
〖hide〗躲藏;隐藏
无处藏躲
藏垢纳污
cánggòu-nàwū
〖shelterevilpeopleandcountenanceevilpractices〗比喻包容肮脏丑恶的人和事
大概是明末的王思任说的吧:会稽乃报仇雪耻之乡,非藏垢纳污之地
也作“藏污纳垢”
藏奸
cángjiān
〖haveevilintentions〗∶心中不怀好意
笑里藏奸
〖notdoone’sbest〗[方言]∶不使出全副精力或不愿尽全部力量帮助别人
藏龙卧虎
cánglóng-wòhǔ
〖hiddenpeopleoftalent;uncoveredtalent〗藏伏着蛟龙,隐卧着猛虎。比喻未被发现的人才
在中州地面,四通八达乃是藏龙卧虎之地,英雄荟萃之区。——姚雪垠《李自成》
藏猫儿
cángmāor
〖hide-and-seek〗儿童互相躲藏寻找的游戏
藏匿
cángnì
〖conceal;squirrelsth.away〗潜藏隐匿
四面包抄,无处藏匿
藏器待时
cángqì-dàishí
〖waitfortherightmomenttodemonstrateone’sability;storeupsth.untilitiswanted〗怀藏才智勇武于身,以待可用之时施展
藏身
cángshēn
〖gointohidding;hideoneself〗躲藏;把身体隐蔽起来,不让人看见
无处藏身
藏书
cángshū
〖collectbooks〗收藏图书
藏书
cángshū
〖collectionofbooksinalibrary〗收藏的图书
这个图书馆的藏书很多
藏头露尾
cángtóu-lùwěi
〖gireapartialaccountof;tellpartofthetruth,butnotallofit〗比喻说话、做事躲躲闪闪,怕把真相全暴露出来
藏踪
cángzōng
〖hide〗隐藏行动踪迹

zàng
【名】
收藏财物的府库〖storingplace;depository〗
五曰府,掌官契以治藏。——《周礼·天官·宰夫》。治藏,藏文书器物。
晋侯之竖头须,守藏者也。——《左传·僖公二十四年》
宝藏兴焉。——《礼记·中庸》
俄而范氏之藏大火。——《列子·黄帝》
太宗尝发宝藏,令诸女择取之。——《宋史·太宗七女传》
又如:藏吏(负责宫内府库的官吏);库藏(仓库);藏户(仓库的出入口);藏府(公家的府库)
内脏。后作“脏”〖internalorgans〗
酒练五藏。——汉·枚乘《七发》
五味者何?曰:五藏。——《管子·水地》
百骸九窍六藏。——《庄子·齐物论》
吸新吐故以练藏。——《汉书·王吉传》
臟是后起的分别字,以别于“宝藏”的“藏”。
又如:藏府(人体内脏器官的总称。同脏腑)
佛教或道教的经典的总称〖BuddhistorTaoistscriptures〗
为景灵使,阅道藏。——《宋史·王钦若传》
又如:藏主(主持佛事的当家和尚);三藏(佛经经典分为经、律、论三个部分,总称“三藏”);道藏(道教书籍的总汇);释藏(佛教经典的总汇)
宝藏〖precious(mineral)deposits〗
只道他掘了藏,原来却做了这样生意,故此有钱。——《醒世恒言》
藏族〖Tibetan〗。中国少数民族之一。分布于西藏和四川、青海、甘肃等省的部分地区
西藏的简称。西藏地区〖Xizang〗。如:藏羊(西藏高原所产的羊);藏文(西藏的文字);藏香(西藏一带所产的一种线香)
另见cáng
藏红花
zànghónghuā
〖saffroncrocus〗∶即番红花。一种茑尾科植物
〖saffron〗∶该种植物的花柱的上部及柱头
藏蓝
zànglán
〖purplishblue〗蓝里略透红色
藏历
zànglì
〖Zangcalendar;lunarcalendarusedinTibet〗中国藏族人民的传统历法。9世纪初即已采用。基本上与今夏历同
藏青
zàngqīng
〖darkblue〗颜色名。蓝而近黑
藏戏
zàngxì
〖Zangopera〗藏族的戏曲剧种,流行于西藏地区

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TIMS 并(廿)点(戈)横(一)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄤˊ

– ㄗㄤˋ

拼音 พินอิน:

– cáng

– zàng

前缀: 艹=[体]草本植物。

字身: 臧=[体]窃盗所得的财物。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]草中之赃物,不令显露也。

体:

用:

因:

藏拙: 不显露拙劣处。

果:

收藏: 收之不令显露。

躲藏: 躲之不令显露。

组合字: 脏鑶欌

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zaay

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cang2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cang5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshang3

日音 เสียงญี่ปุ่น : sau

韩音 เสียงเกาหลี : jaq

越南音 เสียงเวียดนาม : tangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!