ลำดับขีดอักษร:观【guān】

หมวดอักษร: 见

ความหมายปัจจุบัน :

观 (觀) [guān] ดู, ทัศนียภาพ, ทัศนคติ –> 参观 [cānguān] เยี่ยมชม/ท่องเที่ยว, 美观 [měiguān] สวยงาม, 关注 [guānzhù] ให้ความใส่ใจ, 观念 [guānniàn] ทัศนคติ/แนวความคิด เช่น 1.泰国人的观念 ทัศนคติของคนไทย 2.是非观念 [shìfēiguānniàn] ทัศนคติที่ถูกผิด 3. 乡土观念 [xiāngtǔ guānniàn] ทัศนคติของคนชนบท 4.象征观念 [xiàngzhēng guānniàn] ทัศนคติของสัญลักษณ์ (象征 สัญลักษณ์), 5.改变观念 [gǎibiàn guānniàn] เปลี่ยนแปลงทัศนคติ, 观察 [guānchá] สังเกตการณ์/สังเกตุ, 有关部门 [yǒuguānbùmén] หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาการตัวอักษร :(觀)
guān
看,察看:观看。观止(赞叹所看到的事物极端完美,无以复加)。观风(a.暗中察看动静,以定行止;b.观察民间风俗习惯,生活状态)。观阵。观赏。观察。观感。参观。
看到的景象或样子:观瞻(a.事物的外观、景象及其留给人们的印象;b.注视,瞻望)。大观。奇观。
对事物的看法、认识:观点。观念。主观。客观。世界观。
瞅顾看瞥瞧视望瞻

(觀)
guàn
道教的庙宇:白云观。紫阳观。
古代宫门前的双阙。
楼台:楼观。台观。
姓。
瞅顾看瞥瞧视望瞻
笔画数:6;
部首:见;
笔顺编号:542535
笔顺:折捺竖折撇折


guān
【动】
(形声。从见,雚(guàn)声。本义:仔细看)
同本义〖observe;watch〗
观,谛视也。——《说文》
观,视也。——《广雅·释诂一》
观者如市。——《庄子·人间世》
观于大海。——《庄子·秋水》
曹共公闻其骈胁,欲观其裸;浴,薄而观之。——《左传·僖公二十三年》
仰则观象于天,俯则观法于地。——《易·系辞下》
吴王从台上观,见且斩爱姬,大骇。——《史记·孙子吴起列传》
以人民往观之者三二千人。——《史记·滑稽列传》
启窗而观,雕栏相望焉。——明·魏学洢《核舟记》
因得观所谓石钟山中者。——宋·苏轼《石钟山记》
又如:观觑(观看);观占(观瞻,观看);观玩(观看赏玩);观涛(观赏浪潮);观成(观看成果)
观察,审察〖observe〗
由此观之,王之蔽甚矣。——《战国策·秦策》
吾观晋公子之从者,皆足以相国。——《左传·僖公二十三年》
故为之说,以俟夫观人风者得焉。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
又如:参观(实地观察);综观(综合观察);坐井观天;观过知仁(观察一个人所犯错误的性质,就可了解他的为人);观时(察看时机)
示范;显示〖display;show〗
诸侯之师观兵于郑东门。——《左传·哀公十一年》
嘉量既成,以观四国。——《周礼·冬官》
飨赐单于,观以珍宝。——《汉书·宣帝纪》
又如:观治(显示治绩);观民(显示于民);观世(向世人显示);观示(示范)
游览〖gosightseeing;visit〗。如:观游(观赏游览);观池(供游观的池沼);观山玩水(游山玩水)
玩赏;观赏〖play〗
公将如棠观鱼。——《左传·隐公元年》
予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
又如:观风(亦作“关风”。观赏风光;望风);观乐(观赏玩乐;欣赏音乐);观玩(观赏玩味)
佛家语〖study〗。如:观心(佛家语。指内观自己的心性);观法(佛家语。指探究真理于一心);观照(佛家语。用智慧来照明真理)
通“劝”〖advise〗。如:观王(劝说帝王)
阅读〖read〗
余因得遍观群书。——明·宋濂《送东阳马生序》
姑俟异目观。——清·袁枚《黄生借书说》


guān
【名】
容饰,外观〖appearance;looks〗。如:观美(外观美好)
景象,情景〖sight;view〗
此则岳阳楼之大观也。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。——宋·王安石《游褒禅山记》
又如:奇观(雄伟美丽而又罕见的景象或出奇少见的事情);旧观(原来的样子);改观(改变原来的样子);壮观(壮丽的景象);大观(气势宏大的景象)
对事物的认识,看法〖concept;outlook〗。如:世界观;人生观;乐观;悲观;观化听风(希望看到良好的政治教化)
另见guàn
观测
guāncè
〖observation;observe;monitor〗观察并测量
他花了三十多年的时间留意观测日、月以及各行星的运动。——《哥白尼》
观察
guānchá
〖observe;survey〗∶细察事物的现象、动向
我曾细心地观察我的孩子们
〖examine;inspect〗∶考查或调查
在电子显微镜的观察下显示出一个周期性结构
观察力
guānchálì
〖eye;visualawareness〗物质上或思想上的观察能力
对事物本质的深刻观察力
观察哨
guāncháshào
〖observationpost〗观察当面敌情的哨兵。为弥补观察所的不足或根据部队作战的需要派出。通常由一至数人担任
观察员
guāncháyuán
〖observer〗
为了在飞行中进行观察与飞机驾驶员伴随一起飞行的人
在会议时派往观察和听取情况的代表,但不作为正式参加者
担负观察任务的人员。如战斗中专门担负观察任务的战士
观点
guāndiǎn
〖viewpoint;standpoint〗∶观察事物时所处的立场或出发点
不可能理解另外一个人的观点
从植物学的观点看,它不是果肉,而是果子外面的一层膜发育而成的,应称做假种皮。——《南州六月荔枝丹》
〖opinion〗∶从一定的阶级利益出发所形成的对事物或问题的看法
用马克思主义的基本观点,即阶级分析的方法,作几次周密的调查,乃是了解情况的最基本的方法。——《农村调查序言》
观风
guānfēng
〖beonthelookout;serveasalookout〗替人守望,以便报告
派小王去观风
观感
guāngǎn
〖impressions〗观看某事物后的感情体会
卧谈观感
观光
guānguāng
〖visit;gosightseeing〗去参观名胜
在上海各处观光了一下
观光
guānguāng
〖sightseeing〗现在称游览观赏一个国家或地区的政教、文物、习俗、风光等为观光
到这里来的所谓香客,很多是游览观光的,不全是真正烧香拜佛的香客。——《听潮》
观光代表团
观火
guānhuǒ
〖penetrating〗比喻见事明白透彻
予若观火。——《书·盘庚》
观看
guānkàn
〖watch;lookat〗∶做观众
观看球赛
〖view〗∶特意地看
观看游行
〖gaze〗∶观察;凝视…
孩子从一个安全的地方观看这一奇观
观客
guānkè
〖audience〗[方言]∶观众
观览
guānlǎn
〖lookat〗观看;阅览
宜于观览
观礼
guānlǐ
〖attendacelebrationorceremony〗参观庆典或典礼
观摩
guānmó
〖inspectandlearnfromeachother’swork;studyandemulate;viewandfondle〗互相学习,交流经验
观摩教学
观摩演出
观念
guānniàn
〖idea;concept;sense〗
思想意识
传统观念
客观事物在人脑里留下的概括形象
关于某方面的认识和觉悟
我们怎样解决这个问题呢?就是要在观念上,把党外凡是能够争取的、能够和我们合作的人士,当成党内干部一样来看待。——《团结广大人民群众一道前进》
观赏
guānshǎng
〖viewandadmire;enjoythesightof〗观看欣赏
场长还特别拿出一枝中式钢枪给大家观赏。——吴伯萧《猎户》
观世音
Guānshìyīn
〖Avalokitesvara;Guanyin〗佛教的菩萨之一,佛教徒认为是慈悲的化身,救苦救难之神。也叫“观自在”、“观音大士”。简称“观音”
观望
guānwàng
〖waitandsee;lookon〗∶置身事外静观事态发展
名为救赵,实持两端以观望。——《史记·魏公子列传》
〖lookaround〗∶张望
四下观望
观象台
guānxiàngtái
〖observatory〗用以观测或装备起来以观测自然现象(如在天文学、磁学、气象学、鸟类学中的现象)的建筑物或地方
观音
Guānyīn
见“观世音”
观瞻
guānzhān
〖theappearanceofaplaceandtheimpressionsitleaves〗具体的景象和景象给人的印象;外观和对外观发生的反应
云车风马,从卫观瞻。——《宋史·乐志》
以壮观瞻
有碍观瞻
观战
guānzhàn
〖witnessabattle;beamerespectatorinthewar〗从旁观看战争、战斗、体育竞赛,自己不参加
观者如堵
guānzhě-rúdǔ
〖spectatorsformedasolidwallofhumanity;beamerespectatorinthewar〗极言围观者甚多,里三层外三层如墙壁一样,水泄不通
语犹未终,已腾身在楼上矣。异香流溢,奇去散漫,一郡之内,观者如堵。——《云笈七签》
观阵
guānzhèn
〖witnessabattle〗不参与而从旁观看战斗、斗殴或游戏等的场面
观止
guānzhǐ
〖totheend〗看到这里就可以休止了。赞美看到的事物好到极点,达到无以复加的程度
观止矣!若有他乐,吾不敢请已。——《左传·襄公二十九年》
觉一切歌曲腔调俱出其下,以为观止矣。——《明居湖居听书》
《古文观止》
观众
guānzhòng
〖audience;viewer;spectator〗观看节目或比赛、表演等的人
观众席
guānzhòngxí
〖auditorium〗∶公用建筑(如剧院)中指定供观众用的部分;旁听席。指旁观者和旁听者集合的地方
〖spectatory〗∶建筑中划作观众坐位的部分


guàn
【名】
古代天子、诸侯宫门外张示法令的地方。同“阙”〖watchtoweroneithersideofapalacegate〗
观谓之阙。——《尔雅·释宫》郭璞注:“孙炎曰:‘宫门双阙,旧章悬焉,使民观之,因谓之观。’”。
出游于观之上。——《礼记·礼运》
是以凤凰来信,集羽族于观阙,肉角驯毛宗于外囿。——《后汉书·班固传·典引》
又如:观阙(古代帝王宫门前的两座楼台);观魏(即观阙)
台榭〖platform〗
宫室不观,舟车不饰。——《左传·哀公元年》
大王见臣列观。——《史记·廉颇蔺相如列传》
若稍饰以楼观亭榭,与江山相发挥,自当高出金山之上矣。——宋·陆游《过小孤山大孤山》
又如:观台(台榭);观榭(亭台楼榭);观阁(亭台楼阁)
鸟名。通“鹳”〖stork〗。如:观雀(鹳和雀);观讳(鸟名)
京观〖temple〗。如:筑观(建筑京观)
道教的庙宇〖Taoisttemple〗
臣请本道定寺为三等,观为二等。上寺留僧二十一,上观道士十四。——《新唐书·李叔明传》
玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。——唐·刘禹锡《戏赠看花君子》
不税于官,不隶于宫观之籍。——顾炎武《复庵记》
又如:白云观;观寺(寺观);观宇(道观佛寺);观阙(指庙宇)
古国名〖Guanstate〗。如:观国(在今顿丘卫县)
通“鹳”。雚雀鸟〖akindofbird〗
彼视三釜三千钟,如观雀蚊虻相过乎前也。——《庄子·寓言》
姓。春秋楚有观射父
另见guān

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TGBUU 并(廿)土月仰(山)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄢˋ

– ㄍㄨㄢ

拼音 พินอิน:

– guàn

– guān

前缀: 见=[用]意识所及,得视。

字身: 雚=[体]鸟。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]见雚,仔细察看,看到的场面。道教修行,|[体]观真的庙。

体:

道观: 道士的庙。

观念: 察看思考。

观点: 察看之立足点。

观众: 察看之众人。

用:

壮观: 壮大的场面。

观察: 看察。|察看。

观照: 察看普照。

观瞻: 察看瞻望。

观测: 察看测度。

观赏: 察看玩赏。

观光: 察看风景文物。

观看: 察看。

观摩: 察看揣摩。

观感: 察看感受。

观望: 察看等待。

观止: 察看之止。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : quanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!