ลำดับขีดอักษร:车【chē】

หมวดอักษร: 车

ความหมายปัจจุบัน :

车 (車) [chē] รถ –> เช่น 我要订一辆车。 ฉันต้องการจองรถหนึ่งคัน, 车站 [chēzhàn] ป้ายรถเมล์, 车票 [chēpiào] ตั๋วรถ, 汽车 [qìchē] รถยนต์, 摩托车 [mótuōchē] รถจักรยานยนต์, 车型 [chēxíng] แบบรถ, รุ่นรถ, 三轮车 [sānlúnchē] รถสามล้อ, 单车[dānchē] รถจักรยาน, 卡车 [kǎchē] รถบรรทุก, 面包车 [miànbāochē] รถตู้, 迷你汽车 [mínǐqìchē] รถมินิ/ซิตี้คาร์(mini car), 汽车展览 [qìchēzhǎnlǎn] งานมอเตอร์โชว์, 换车 [huànchē] รอรถ, 等车 [děngchē] รอรถ, 车祸 [chēhuò] อุบัติเหตุทางรถยนต์ , …路车 [lùchē] รถสาย… เช่น 8路车 รถสาย8, …ศัพท์ภาษาจีน: 车 เกี่ยวกับรถ

พัฒนาการตัวอักษร :(車)
chē
陆地上有轮子的交通工具:火车。车驾(帝王的马车)。车裂(中国古代一种残酷的死刑,俗称“五马分尸”)。前车之鉴。
用轮轴来转动的器具:纺车。水车。
用水车打水:车水。
指旋床或其他机器:车床。
用旋床加工工件:车零件。
方言,转动身体:车身。车过头来。
姓。
笔画数:4;
部首:车;
笔顺编号:1512
笔顺:横折横竖


chē
【名】
(象形。甲骨文有多种写法。象车形。本义:车子,陆地上有轮子的运输工具)
同本义〖vehicle〗
車,舆论之总名。夏后时奚仲所造。象形。——《说文》。按,横视之肖,或云车少昊时驾牛,奚仲始驾马。
为车。大车、柏车、羊车,皆两辕,驾牛;田车、兵车、乘车,皆一辀,驾马。大车,平地任载车,柏车、山车,羊车、善车也;田车、兵车,乘车,通谓之小车。——《考工记·舆人》
车从马。——《左传·闵公元年》
车斑内外。——《国语·晋语》。注:“车雷也。”
车同轨,书同文字。——《史记·秦始皇本纪》
晓驾炭车辗冰辙。——唐·白居易《卖炭翁》
又如:开车;安步当车;杯水车薪;闭门造车;螳臂当车;车两(古谓车一乘为一两);车盖(古代车上的伞形车篷。亦指具有此种车篷的车辆);车辐(连接车轮的边缘和车轮中心的直木条);车马辐辏(形容车马拥挤的情况)
特指战车,兵车〖chariot〗
比至陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。——《史记·陈涉世家》
车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。——唐·杜甫《兵车行》
利用轮轴旋转的工具〖wheeledinstrument〗。如:水车;纺车
牙床〖gum〗。如:车辅相依(牙床和颊骨互相依存,比喻事物互相依存)chē
【动】
乘车〖ride〗
济济群英,车的车,步的步,陆续来了。——清·心青《女界文明灯弹词》
用车床切削或使之成形〖lathe〗。如:车零件;车出一副桌子的腿
用水车升高水位〖usewaterwheeltoliftwater〗。如:车水(用水车排灌)
转动(多指身体)〖turnoneself〗。如:他又车过来对我说,他的背痛


chē
【量】
计算一车所载的容量单位。如:两车干柴
另见jū
车把
chēbǎ
〖handbar;shaft〗车的组件之一,用手握住,借以掌握行车方向,拉车前进
车把式
chēbǎshi
〖experiencedcartdriver;carter〗驾驶运货马车的人
车场
chēchǎng
〖yard〗停靠车辆的场地
车床
chēchuáng
〖lathe〗主要用于内圆、外圆和螺纹等成型面加工的金属切削机器
车次
chēcì
〖trainnumber〗∶列车的编号
〖motorcoachnumberorderofdeparture〗∶长途汽车的行车次第
车刀
chēdāo
〖lathetool;turningtool〗车床上用来切削金属的各种车削刀具
车到山前必有路
chēdàoshānqiánbìyǒulù
〖thecarwillfinditswayroundthehillwhenitgetsthere—thingswilleventuallysortthemselvesout〗比喻到时候总有办法可想
车到山前必有路!难道我们就绝了路子,没法救军长了吗?
车道
chēdào
〖lane〗公路或街道上划分出的行车道
车灯
chēdēng
〖headlightofanautomobile;bicyclelamp〗∶装配在车辆上的照明及指示信号的灯
〖aformoffolksonganddance〗∶流行于西南诸省的一种民间歌舞
车队
chēduì
〖convey〗∶在统一控制下进行活动的汽车队
在同一地区经营的三个独立的出租车队
〖motorcade〗∶一队汽车
总理的车队过去了
车夫
chēfū
〖cart-driver;carter〗指以驱车或拉车为职业的人
三轮车夫
车盖
chēgài
〖circularcoveringontheancientvehicle〗古代车上遮雨蔽日的篷子,形圆如伞,下有柄
日初出大如车盖。——《列子·汤问》
车工
chēgōng
〖latheoperator〗∶操作车床生产工件的工人
〖lathework〗∶在车床上进行加工的一种工作,如车削、镗及切削螺纹
车钩
chēgōu
〖coupler;coupling〗连接两个铁路车厢的一种装置
车轱辘
chēgūlu
〖wheelofavehicle〗〖口〗∶车轮
车轱辘话
chēgūluhuà
〖repetitioustalk〗[方言]∶指来回重复、絮絮叨叨的话
车祸
chēhuò
〖trafficaccident〗车辆行驶中发生的交通事故
车骑
chēqí
〖rangedchariotandwar-horse〗∶成队的车马
臣布客在市屠中,愿枉车骑过之。——《史记·魏公子列传》
〖CheQi,thegeneralofficial’stitleinancientChina〗∶古代将军的名号,汉代有车骑将军
车间
chējiān
〖shop;room〗企业完成某工序或单独生产某种产品的单位
机工车间
铸工车间
车口,车口儿
chēkǒu,chēkǒur
〖cornerforparkingrickshasand/orpedicabs〗[方言]∶出租车固定停放处
车库
chēkù
〖garage〗专用来存放汽车等的房屋
车辆
chēliàng
〖vehicle;cart;carriage;waggon〗泛指所有的车
当最后的车辆启动时,头车早已走了一段路
车辆厂
chēliàngchǎng
〖carshop〗为组装、保养及修理铁路装备的车间
车裂
chēliè
〖turnsb.asunderinancientChinabyfivecarts〗用五辆车把人体撕裂致死,是古时的一种酷刑
车流
chēliú
〖freightflow〗像水流一样连续不断行驶的车辆
当时正值上班交通高峰,道口两侧的人流、车流汇成一片
车轮
chēlún
〖wheelofavehicle〗用金属、木料或其他坚固材料做的圆形构架,其中心有一轮毂,接在或挂在轴上,可以绕轴旋转
车轮战
chēlúnzhàn
〖taketurnsinfightingoneopponenttotirehimout〗用比对方多的人轮流跟对方打,使对方因疲乏而失败
车马费
chēmǎfèi
〖travelallowance;honorariumfortransportationandentertainment〗路费
车门
chēmén
〖doorsofavehicle〗∶车上供上、下车的门
〖sidedoor〗∶专供车马进出的旁门
车皮
chēpí
〖railwaywagon〗火车机车以外的每一节车厢(多指货车)
车票
chēpiào
〖ticketforavehicle〗乘坐公共交通工具的票
车前
chēqián
〖Asiaticplantain〗一种多年生草本植物,叶丛生于基部,叶片卵椭圆形,花白色,穗状花序,花轴由叶丛抽出;蒴果椭圆形,种子黑褐色
车钱
chēqian
〖carfare〗车马费;交通费
车身
chēshēn
〖turnaway〗[方言]∶扭过身
在那儿,你一车身就看到了
车身
chēshēn
〖automobilebody〗车的中间部分;车厢
车水马龙
chēshuǐ-mǎlóng
〖heavytraffic;endlessstreamofhorsesandcarriages〗车如流水,马如游龙,形容车辆来往不绝,热闹非凡
车速
chēsù
〖speedofavehicle〗∶车辆行进的速度
〖speedofalathe〗∶车床运转的速度
车胎
chētāi
〖tyre〗见“轮胎”
车条
chētiáo
〖spoke〗〖口〗∶自行车、人力车上辐形排列的钢丝
车厢
chēxiāng
〖carriage;compartment〗指车体,车的负载空间,用于载人或物
车削
chēxiāo
〖turn;turning〗物件在车床上车制
象牙在车床上很容易车削
车辕
chēyuán
〖shaftofacart〗某些非机动车车身上伸出的两根直木,用来驾在牲口上以便拉车,或用来作人拉车的把手
车载斗量
chēzài-dǒuliáng
〖commonandnumerous〗可用车或斗来装载度量。形容为数之多
聪明特达者,八十人,如臣辈车载斗量,不可胜数。——《三国志》
车站
chēzhàn
〖stop;station〗公共交通工具(如火车、公共汽车)为了装卸客、货停留的固定地点
车照
chēzhào
〖licenceforavehicle〗有资格的行政机关依照法规给予车辆司机行车的凭证
车辙
chēzhé
〖rut〗车轮辗出的痕迹道口两侧的人流、车流汇成一片
车轴
chēzhóu
〖axletree;limber;axle〗穿入两个车轱辘固定在车上承受车身重量的圆棒
车子
chēzi
〖vehicle〗∶古称驾车的人,现通称车辆为车子
〖bicycle〗[方言]∶自行车【名】
国际象棋中的一种棋子,它可以顺着平行于棋盘边的路随便走多少方格,假如没有其它棋子阻挡的话〖rook〗
中国象棋棋子的一种〖chariot〗。如:舍车保帅
另见chē

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JWJ 交(十)方(田)交(十)

注音 จู้อิน:

– (语音)ㄔㄜ

– (读音)ㄐㄩ

拼音 พินอิน:

– (语音)chē

– (读音)jū

前缀:

字身:

字源: 象形,会意-甲骨文

字意: [体]象有轮子的交通工具。

体:

汽车: 靠蒸汽行动之车。

火车: 靠火力行动之车。

风车: 靠风力行动之车。

牛车: 靠牛力行动之车。

马车: 靠马力行动之车。

车胎: 车之内胎。

车掌: 车之掌门者。

车床: 车间之机床。

车厢: 车内之厢。

车资: 用车之资金。

车票: 坐车之票卷。

车夫: 开车之人。

车站: 车停之站。

用:

因:

果:

组合字: 军库厍捙莗连䡰轝軬轚载辈砗阵辇輂

越南音 เสียงเวียดนาม : xaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!