ลำดับขีดอักษร:酒【jiǔ】

หมวดอักษร: 酉

ความหมายปัจจุบัน :

酒 [jiǔ] เหล้า –> 酒店 [jiǔdiàn] โรงแรม, 酒吧 [jiǔbā] บาร์, 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 白葡萄酒 [báipútaojiǔ] ไวน์ขาว, 红葡萄酒 [hóngpútaojiǔ] ไวน์แดง, 香槟酒 [xiāngbīnjiǔ] แชมเปญจ์, 白酒 [báijiǔ] เหล้าขาว, 喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า, 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 酒后不开车 [ jiǔhòu bùkāichē] ดื่มไม่ขับ, 喝酒不开车 [hējiǔ bùkāichē] ดื่มไม่ขับ,请勿酒后驾车 [qǐngwù jiǔhòujiàchē] ห้ามขับรถหลังดื่มสุรา

พัฒนาการตัวอักษร :jiǔ
用高粱、米、麦或葡萄等发酵制成的含乙醇的饮料:白酒。啤酒。料酒。鸡尾酒。茅台酒。酒浆。
笔画数:10;
部首:酉;
笔顺编号:4411253511
笔顺:捺捺横横竖折撇折横横

jiǔ
【名】
(会意。从水,从酉(yǒu)。“酉”本义就是酒。“酉”亦兼表字音。本义:用高粱、大麦、米、葡萄或其他水果发酵制成的饮料)
同本义〖liquor;wine;spirits;alcoholicdrink〗
酒,就也。所以就人性之善恶。——《说文》
酒曰清酌。——《礼记·曲礼》
酒食者,所以令欢也。——《礼记·乐记》
酒者所以养老也,所以养病也。——《礼记·射义》
酒,百乐之长。又,酒者,天下之美禄。——《汉书·食货志》
不为酒困。——《论语·子罕》
又如:酒肆(酒店);酒水(酒;筵席);酒生(酒保,酒店伙计);酒务(酒店)
酒席,酒筵〖feast〗。如:酒坐(酒席);酒场(酒会)

jiǔ
【动】
饮酒〖drink〗。如:酒面(席前,斟满一杯酒暂时不饮,先行酒令,叫“酒面”);酒底(席间,每行完一次酒令,饮一杯酒,叫“酒底”)
以酒荐祖庙〖offerasacrifice〗
卜辞所载之酒字为祭名。考古者酒熟而荐祖庙,然后天子与群臣饮之于朝。——罗振玉《殷虚文字类编》
酒吧
jiǔbā
〖bar〗指西餐馆或某些饭店里卖酒的地方
酒保
jiǔbǎo
〖bartender〗酒店的侍者
酒菜
jiǔcài
〖foodanddrink〗∶酒和菜肴
〖foodtogowithwineorliquor〗∶下酒的菜
酒池肉林
jiǔchí-ròulín
〖rich;sumptuous〗相传殷纣王以酒为池,以肉为林,长夜歌舞作乐,原形容奢侈淫逸至极。也可以形容酒肉之多
酒刺
jiǔcì
〖acne〗粉刺、痤疮(cuóchuāng)的俗称
酒德
jiǔdé
〖drinkingmanner〗∶饮酒时应具备的品德
喝酒应注意酒德
〖wine-drinkingasatestofone’scharacterandpersonality〗∶酒醉后仍不乱的品性
酒店
jiǔdiàn
〖publichouse〗∶喝酒的地方
〖hotel〗[方言]∶较大而设备好的旅馆
酒饭
jiǔfàn
〖foodanddrink〗酒和饭食
酒缸
jiǔgāng
〖winejar〗∶盛酒的缸
〖publichouse〗[方言]∶指酒店
酒馆
jiǔguǎn
〖publichouse〗卖酒的铺子
酒鬼
jiǔguǐ
〖juicehead〗∶指好酒贪杯的人(含厌恶意)
〖drunkard〗∶喝醉的人,醉汉
〖lush〗∶习惯性醉酒的人
赶酒鬼回家,成为警察的本分
酒柜
jiǔguì
〖liquorcabinet〗存放酒精饮料及混合饮料的柜子、壁橱或类似的贮物地
酒酣耳热
jiǔhān-ěrrè
〖tipsy〗形容酒兴正盛时神采飞扬的样子
酒酣耳热,引吭高歌
酒会
jiǔhuì
〖cocktailparty〗形式较简单、用酒和点心待客的宴会,不用排席次,客人到场、退场都较自由
酒家
jiǔjiā
〖restaurant〗∶旧称酒肆或酒店,现在用作饭馆名称
〖bartender〗∶酒保
酒浆
jiǔjiāng
〖wine〗酒
酒窖
jiǔjiào
〖winecellar〗∶贮藏酒的房间
〖bodega〗∶藏酒仓库,特指地面上的
酒精
jiǔjīng
〖spirit〗乙醇;酒类所含的能使人沉醉的物质,医药上用来消毒
酒精灯
jiǔjīngdēng
〖spiritlamp〗用挥发性液体燃料(如酒精)的一种灯
酒具
jiǔjù
〖drinkingvessel〗饮酒的器具,如酒壶、酒杯等
酒力
jiǔlì
〖capacityforliquor〗∶酒量
他没有酒量,喝一点儿就醉
〖drinkingstimulation〗∶饮酒后,酒对人的刺激作用
几杯酒下肚,不一会儿酒力发作,躁热起来
酒帘
jiǔlián
〖wineshopsign〗酒望子
酒量
jiǔliàng
〖capacityforliquor〗能喝酒的限度;饮酒的量度
酒龄
jiǔlíng
〖winestoragetime〗酒酿成后贮藏的年数
酒令,酒令儿
jiǔlìng,jiǔlìngr
〖drinkers’wagergame〗饮酒时助兴取乐的游戏
行酒令
酒囊饭袋
jiǔnáng-fàndài
〖agood-for-nothingperson〗无能无智、唯以饮食酒饭最有能耐之徒
酒娘,酒酿
jiǔniáng,jiǔniàng
〖fermentedglutinous〗在蒸熟的糯米中加入酒曲,然后放在封闭的罐中发酵而成的食品。也叫“江米酒”
酒器
jiǔqì
〖drinkingvessel〗指用来盛酒用的器具
酒钱
jiǔqián
〖tip〗旧时给服务员或临时服务者的小费
酒曲
jiǔqū
〖distiller’syeast〗酿酒用的曲
酒肉朋友
jiǔròupéngyǒu
〖friendsonlyforwininganddiningtogether〗指可一起饮食作乐,但往往没有理想、道义,不能共患难,并且常常有些不可靠的和名声不好的伙伴
酒色
jiǔsè
〖wineandwomen〗∶美酒和女色
贪于酒色
〖wine’scolor〗∶酒的颜色
〖drunkenness〗∶醉酒的神情;醉态
酒色之徒
jiǔsèzhītú
〖voluptuary〗奢侈淫逸的人,一心追求奢侈享受和肉欲满足的人
他是一个酒色之徒
酒窝
jiǔwō
〖dimple〗笑时两颊现出的小圆窝。也叫“酒坑儿”、“酒靥”
酒席
jiǔxí
〖feast〗酒筵;宴席
酒醒
jiǔxǐng
〖soberup〗醉后清醒过来
酒兴
jiǔxìng
〖drinkingzest〗喝酒的兴致
酒兴正酣
酒筵
jiǔyán
〖feast〗酒席
接风酒筵
酒宴
jiǔyàn
〖toot〗以饮酒为主要招待内容的宴会。即“酒席”,也叫“酒筵”
所有的人都参加了欢乐的酒宴
酒肴
jiǔyáo
〖foodanddrink〗∶酒和菜肴
〖dishestogowithwine〗∶下酒的菜
酒药
jiǔyào
〖yeastforbrewingricewineorfermentingglutinousrice〗用于酿造黄酒和江米酒的曲
酒意
jiǔyì
〖atipsyfeeling〗将醉的感觉和神情
酒意朦胧
酒糟
jiǔzāo
〖distillers’grains〗∶自谷物中蒸出酒精或酒精饮料后的残渣,用作家畜饲料
〖distillers’solubles〗∶酿酒的余渣经过粗滤除去固体谷物后剩下的被溶解的残留物和细颗粒
酒枣,酒枣儿
jiǔzǎo,jiǔzǎor
〖tipsydate〗醉枣
酒盅,酒盅儿
jiǔzhōng,jiǔzhōngr
〖smallhandlesswinecup〗小酒杯;也作“酒钟”
酒资
jiǔzī
〖tip〗酒钱

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– EMCW 水横(一)金方(田)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄡˇ

拼音 พินอิน:

– jiǔ

前缀: 水=[体]液体。

字身: 酉=[体]八月,黍成酒熟。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]古人以淀粉发酵制成的饮料,酉月成液,饮之能乱性。

体:

酒量: 饮酒之量。

酒钱: 饮酒之钱。

酒精: 酒之精华。

酒糟: 装酒之槽。

酒坊: 卖酒之处。

酒徒: 饮酒之人。

酒德: 饮酒之德,指不乱性。

酒户: 卖酒人家。

酒席: 有酒之席。

酒店: 卖酒之店。

酒囊: 装酒之囊,指人无用。

酒窝: 有酒之窝,指人脸上醉人的笑窝。

酒友: 饮酒之友。

酒力: 饮酒之力,即酒量。

酒色: 酒与女色。

酒肉: 酒与食肉,指吃喝玩乐。

酒食: 饮酒进食。

酒令: 饮酒行令,指一种游戏。

酒保: 酒店侍者。

酒仙: 饮酒之仙,指酒量大。

酒吧: 译名,即酒店。

酒肆: 饮酒之肆。

酒菜: 饮酒之菜。

酒话: 饮酒时说的话,指不可信。

用:

酒酣: 饮酒至酣。

酒晕: 饮酒而晕。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xslux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsieu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziou3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziu2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiu2

日音 เสียงญี่ปุ่น : siu

韩音 เสียงเกาหลี : ju

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!