ลำดับขีดอักษร:闭【bì】

หมวดอักษร: 门

ความหมายปัจจุบัน :

闭 (閉) [bì] ปิด –> 闭幕 [bìmù] ปิดม่าน(ปิดฉาก), 闭幕式 [bìmùshì] พิธีปิด, 开幕式 [kāimùshì] พิธีเปิด, 倒闭 [dǎobì] ปิดกิจการ เจ๊ง, 关闭 [guānbì] ปิด เช่น 关闭电脑 ปิดคอมพิวเตอร์ , 闭气 [bìqì] กลั้นลมหายใจ, 闭塞 [bìsè] อุดตัน/ติดขัด เช่น 交通闭塞 การจราจรติดขัด, 闭上 [bìshàng] ปิด(สิ่งสองสิ่งเคลื่อนที่เข้าหากัน) เช่น 闭上眼睛 ปิดตา, 封闭 [fēngbì] ปิดผนึกมิดชิด เช่น 封闭国家 ปิดประเทศ, 闭嘴 [bìzuǐ ] ปิดปาก/หุบปาก,

พัฒนาการตัวอักษร :(閉)

关,合:封闭。闭门。闭合。闭关锁国。闭门思过。闭月羞花。
结束,停止:闭会。闭幕。闭市。
堵塞,不通:闭气。闭塞(s?)。
姓。
关合开睁
笔画数:6;
部首:门;
笔顺编号:425123
笔顺:捺竖折横竖撇【动】
(会意。从门,从才。“才”是用来闭门的东西。本义:关门,把门合闭起来)
同本义〖shutthedoor〗
闭,阖门也。——《说文》
门常闭。——《墨子号令》
先王以至,日闭关。——《易·象传》
坚闭门而不出。——《庄子·天运》
门已闭矣。——《左传·哀公十五年》
古语所谓闭门造车,出门合辙,盖言其法之同也。——《礼记·中庸》
又如:闭扫(即闭门欲扫。指闭门谢客);闭影(关门不与外界往来)
泛指闭合,合拢〖close;shut〗
愿陈子闭口,毋复言。——《史记·张仪列传》
又如:闭目;闭嘴;闭合电路;闭口结舌;闭卷(答题时不能查阅有关资料的考试方法)
壅塞不通〖stopup;obstruct〗
闭而不通。——《国语·晋语》
又如:闭绝(堵塞;杜绝);闭心(闭绝欲望)
禁绝〖prohibit〗
礼者,所以闭淫也。——《史记·乐书》
又如:闭淫(禁绝邪淫);闭钳(禁制);闭籴(禁止输出,封闭其买入米谷的通道)
停止;结束〖stop;end〗。如:闭歇(停业);闭经;闭会【名】
门闩的孔〖holeinbolt〗
不谨其闭,不固其门,虎乃将存。——《韩非子·主道》
又如:键闭
古时称立秋、立冬为“闭”,意即开始闭藏的气节〖theBeginningofAutumnorWinter〗
凡分、至、启、闭,必书云物。——《左传》
闭谷
bìgǔ
〖shut-in〗很宽的山谷中一段很窄的峡谷形状的部分
闭关
bìguān
〖closethefrontiers;isolationist〗∶封闭关口,比喻不与外界交往
闭关锁国
〖liveinseclusion〗∶佛教中指僧人独居,一个人专心修炼佛法,与外界隔绝,满一定期限后再外出
闭关锁国
bìguān-suǒguó
〖closethecommunicationsattheborders;lockone’sdoorsagainsttheworld〗封闭关口,自我保守,自我保守,不跟外国来往
封建的闭关锁国的日本变为帝国主义的日本
闭关政策
bìguānzhèngcè
〖close-doorpolicy;policyofexclusion〗闭关锁国的政策
闭关自守
bìguān-zìshǒu
〖closethecountrytointernationalintercourse〗封闭关口,不跟外国往来。也比喻与外界隔绝,不接受外界事物的影响
此真霸王之资也。闭关自守,又何忧乎?——《新编五代史平话》
闭合
bìhé
〖close〗使首尾相合形成环路
闭合曲线
闭合电路
闭会
bìhuì
〖close(end)ameeting〗结束会议
闭经
bìjīng
〖amenorrhvea〗因生理或异常情况而未来月经或停来月经的状态。女性已过青春期而未来月经者,称为原发性闭经;原有月经,以后停来者,称为继发性闭经
闭口
bìkǒu
〖besilent〗闭住嘴不说话,不表态
满屋子人都闭口无言
闭口无言
bìkǒu-wúyán
〖beleftwithoutawordtosay〗沉默,不说话;也指无话可说
闭路电视
bìlùdiànshì
〖closed-circuitTV〗通过电缆或光缆传送图像信号的电视系统
闭门羹
bìméngēng
〖closethedooronsb.;denysb.entrance;denialofentrance〗主人拒绝客人进门叫做让客人吃闭门羹
闭门却扫
bìmén-quèsǎo
〖liveincompleteseclusion;sportone’s(the)oak〗关上大门,扫除车迹。指不与外界往来。也作“闭关却扫”
罢归田里,闭关却扫,塞门不仕。——梁·江淹《恨赋》
闭门思过
bìmén-sīguò
〖toreflectonone’smisdeedsinprivate;shutoneselfupandponderoverone’smistakesinseclution〗独自在思考过程中记起、认识到或考虑到自己的错误行为、不端的行为、不道德的行为或罪行
闭门造车
bìmén-zàochē
〖makeacartbehindcloseddoors;divorceoneselffromrealityandactblindlly〗原指按同一规格,关起门来造车。用起来也很合辙。后反其意而用之,比喻自作主张,不合实际
脱离实际,闭门造车,是创作不出好作品的
闭目塞听
bìmù-sètīng
〖beoutoftouchwithreality;shutone’seyesandstop(stuff)one’sears〗闭上眼睛,堵住耳朵,不看不听。形容对外界事物一无所知
闭幕
bìmù
〖closetheconference;concludethemeeting〗∶会议、展览会等结束
会议将于明天闭幕
〖dropthecurtain〗∶落下帷幕
〖thecurtainfalls〗∶演出结束
在观众的热烈掌声中闭幕
闭幕词
bìmùcí
〖closingaddress〗集会、会议结束时,发表的演讲
闭幕式
bìmùshì
〖closingceremony〗会议、展览会结束时举行的正式仪式
闭塞
bìsè
〖stopup;closeup〗∶堵塞不通
闭塞眼睛捉麻雀
管道闭塞
〖block〗∶以闭塞信号系统管理〖火车〗
闭塞
bìsè
〖hardtogetto;out-of-the-way〗∶交通不便;偏僻
以前这一带交通闭塞
〖unenlightened〗∶消息不灵通
消息闭塞
闭市
bìshì
〖close〗关闭市场,停止营业
现在还没有闭市,买支笔来得及
闭锁
bìsuǒ
〖lock〗∶锁在一起或扣牢在一起
〖atresia〗〖医〗∶机体天然通道的阙如或闭合
小肠闭锁
尿道闭锁
闭眼
bìyǎn
〖closetheeyes〗∶合上双眼
〖die〗∶死
闭音节
bìyīnjié
〖checkedsyllable;closedsyllable〗以辅音结尾的音节
闭元音
bìyuányīn
〖closevowel〗∶发音时开口度很小的元音,即高元音
〖closedvowel〗∶闭音节中的元音
闭月羞花
bìyuè-xiūhuā
〖verybeautiful;herbeautywouldshutoutthemoonandputtheflowerstoshame〗使月亮藏到云里,花儿感到害羞。形容女子相貌俏丽无比。也作“羞花闭月”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– ANDH 日钩(弓)木斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– bì

前缀: 门=[体]房屋的出入口。

字身: 才=[体]草木之初,时之起始。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]门之初始,关而未开,象征不通达状。

体:

用:

闭月: 月不能闭,故指极度的例外。

闭守: 关门而自守。

闭塞: 关上而堵塞。

闭厄: 关上灾厄,指遭到困厄。

闭气: 关上不使空气出入。

因:

闭门: 关上门。

闭关: 关上关口。

闭户: 关上门户。

闭嘴: 关上嘴,指禁止说话。同闭口。

闭幕: 关上纬幕。

闭经: 女姓月经停止。

果:

关闭: 先关而后闭,连续动作。

封闭: 先封而后闭,系统功能停止。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : bees

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!