ลำดับขีดอักษร:降【jiàng】

หมวดอักษร: 阝

ความหมายปัจจุบัน :

降 [jiàng]* ตกลง, ลดลง –> 降临 [jiànglín] มาถึง บังเกิดขึ้น, 降价 [jiàngjià] ลดราคา เช่น 降一点价可以吗? ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ , 降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน(เครื่องบิน), 投降 [tóuxiáng] ยอมแพ้

พัฒนาการตัวอักษร :jiàng
下落,落下:下降。降旨。降临。降旗。空降。
减低,贬抑:降低。降价。降职。降解(ji?)。降心相从(抵制自己心志以服从别人)。
落升提
笔画数:8;
部首:阝;
笔顺编号:52354152
笔顺:折竖撇折捺横折竖

jiàng
【动】
(会意)
同本义,与“陟”相对〖lower〗
降,下也。——《说文》
是降丘宅土。——《书·禹贡》
复降在原。——《诗·大雅·公刘》
维岳降神。——《诗·大雅·崧高》
降西阶一等。——《仪礼·士冠礼》
子余使公子降拜曰。——《国语·晋语》
又如:降阶(走下台阶);降格(从上而至。即降临。格,至);降辇(帝王下车);降拜(下堂拜宾);降真(降临的神灵);降饯(高贵人物屈尊赴宴);降驾(帝王临幸);降坛诗(扶乩时鬼神降临祭坛所题的诗)
贬抑;降低〖belittle;devalue;cutdown〗
若有故为,当加降黜。——《资治通鉴》
稍降辞色。——《资治通鉴·唐纪》
又如:降调(降职调动);降处外任(将京官降职外放为地方官);降尊(降低尊贵的身分);降除(降职);降发(降职发落);降贬(降官贬职);降革(降级免职)
下落,落下。从高往低掉〖fall;drop;descend〗
降,落也。——《尔雅》
羽鸟曰降。——《礼记·曲礼》
大寒降。——《国语·鲁语》
若时雨之降,莫不说喜。——《荀子·议兵》
降大任于是人。——《孟子·告子下》
休祲降于天。
天降大雨。——《广东军务记》
又如:降液(对天降雨露的敬称);升降;降落;递降;骤降;降雨;沉降;空降
诞生;降生〖beborn〗
汤降不迟。——《诗·商颂·长发》
釐降二女于妫汭。——《书·尧典》
惟庚寅吾以降。——《楚辞·离骚》
不拘一格降人材。——龚自珍《己亥杂诗》
又如:降精(生下良马);降诞(降生,诞生)
赐给;给予〖grant〗
无坠天之降宝命。——《书·金滕》
又如:降锡(赐给);降德(赐予恩惠);降祥(降下吉祥);降福;降诏
下嫁〖marry〗。如:降嫔(皇家女下嫁);降婚(下嫁)
另见xiáng
降雹
jiàngbáo
〖hail〗下雹、霰
降低
jiàngdī
〖reduce〗下降;减少
降低职务
降调
jiàngdiào
〖flat〗∶定调时降低半音阶
降调五度音程
〖fall〗∶音量减弱;音高下降
他的声音降调了
降恩
jiàng’ēn
〖visitation〗天恩或神谴的特别天命
我那每夜降恩的女守护神不为恳求所动
降格
jiànggé
〖lowerone’sstandardorstatus〗降低标准、身份、等级等
降格以求
降号
jiànghào
〖flat〗五线乐谱的线或线间上的b符号,用以表示其音高比没有这符号的线或线间低半度
降级
jiàngjí
〖reducetoalowerrank〗∶降低级别
〖sendtoalowergrade〗∶从较高的年级下降到较低的年级
降价
jiàngjià
〖lowerprices〗降低价格
降价处理滞销货物
降解
jiàngjiě
〖degradation〗使化学混合物变化得不太复杂的过程
降临
jiànglín
〖fall〗到来;来临
夜幕降临
降落
jiàngluò
〖fall〗∶从天而降;落下
在寒冷的夜幕降落时,他沿着大路走来
〖downcast〗∶低落
士气降落
降落伞
jiàngluòsǎn
〖parachute〗一种折叠伞形的装备,用轻质纤维制造,使携带此伞的物体对空气产生阻力而速度减慢,专门用于从飞机上跳出安全降落,空投装备、物质或使飞机着陆后得到减速
降幂
jiàngmì
〖indescendingorder〗多项式各项的先后按照某一个字母的指数逐渐减少的顺序排列,叫做这一字母的降幂如a3-2ba2+ab3为a的降幂
降旗
jiàngqí
〖loweraflag〗把旗子降下
降气
jiàngqì
〖lendingdownabnomallyascendingqi〗理气法之一。又称下气。是治疗气上逆的方法。适用于喘咳、呃逆等症。常用药物如苏子、旋覆花、半夏、丁香、代赭石等。降逆下气亦属于本法范围
降生
jiàngshēng
〖beborn〗出生,出世
降温
jiàngwēn
〖cool〗降低温度
先将牛奶降温再贮存
降下
jiàngxià
〖settle〗∶降低到较低水平
降下甲板
〖fall〗∶落下
雨降下了
降香
jiàngxiāng
〖dalbergiawood〗∶小乔木或灌木,叶子略呈倒卵形,花黄白色,果实为核果。木材有浓烈的香气,入中药,有止血、镇痛等作用
〖timberofdalbergiawood〗∶降香树的木材。也叫“降真香”
降雪
jiàngxuě
〖snowfall〗指在一次风暴中或在一给定时期中的降雪量
降压
jiàngyā
〖stepdown〗用变压器降低(电流的)电压
降雨
jiàngyǔ
〖rain〗∶使雨落下
使云降雨
〖rainfall〗∶雨水的降落
降雨量
jiàngyǔliàng
〖rainfall〗给定时间内的降水量

xiáng
【动】
投降〖capitaluate;surrender;subdue〗
曷为不言降。——《公羊传》。注:“降者自优之文。”
每得降卒。——《资治通鉴·唐纪》
琮已降。——《资治通鉴》
诈云欲降
指言盖降
又如:降附(投降归附);降骨(投降者的骨骸)
降服,使驯服〖yield;tame〗
六卿三族,降听政也。——《左传·哀公二十六年》。注:“和同也。”
其能降以相从也。——《左传·隐公十一年》。注:“降,降心也。”
降虏兼千帐,居人有万家。——唐·杜甫《秦州杂诗二十首》
〖太公〗又与了我五钱银子做盘缠,教我再去请好法师降他。——《西游记》
又如:降发(降伏;制伏);降视(降伏);降龙(以佛法降伏神龙)

xiáng
【形】
欢悦,快乐〖happy〗
亦既覯止,我心则降。——《诗·召南·草虫》
同“详”。详细〖detailed〗
则俺那官人要个明降。——元·孟汉卿《魔合罗》
另见jiàng
降伏
xiángfú
〖subdue;tame;vanguish〗用强力使驯服
降龙伏虎
xiánglóng-fúhǔ
〖subduethedragonandtamethetiger——overcomepowerfuladversaries〗比喻战胜重大困难或强大势力。亦形容力量强大,能战胜一切困难
我是大唐来的,我手下有降龙伏虎的徒弟,你若撞着他,性命难存也!——《西游记》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– NLHEQ 钩(弓)緃(中)斜(竹)水手

– NLOKQ 钩(弓)緃(中)人叉(大)手

注音 จู้อิน:

– ㄒㄧㄤˊ

– ㄐㄧㄤˋ

拼音 พินอิน:

– xiáng

– jiàng

前缀: 阜=[体]土山。

字身: 夊=[用]行而下。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]由上而下行,落也;又屈服也。

体:

升降: 对比词=向上、向下运动。

霜降: 节气名,天降霜,于国历十月二十三或二十四。

用:

下降: 向下落去。

降服: 屈服。

降下: 落下。

降低: 落低。

降伏: 屈服。

降落: 落下。

因:

降生: 落下而诞生。

降福: 指天上落下福分。

降心: 屈服其心。

降临: 落下而来临。

降级: 退落一级。

降旨: 指帝王在上落下圣旨。

降虏: 屈服俘虏。

降旗: 落下旗帜。

果:

天降: 从天上落下。

投降: 丢下武器而屈服。

诈降: 欺称屈服。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kruuys

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghrung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gong

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gong

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kang3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : gaq

越南音 เสียงเวียดนาม : hangf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!