ลำดับขีดอักษร:鞭【biān】

หมวดอักษร: 革

ความหมายปัจจุบัน :

鞭 [biān] แส้, เฆี่ยน –> 鞭炮 [biānpào] ประทัด, 皮鞭 [píbiān] แส้หนัง, 鞭打 [biāndǎ] เฆี่ยน, 鞭策 [biāncè] กระตุ้น

พัฒนาการตัวอักษร :biān
驱使牲畜的用具,柔软像绳子:鞭杆。鞭长莫及。
用鞭子抽打:鞭打。鞭扑。鞭责。鞭策。
形状细长类似鞭子的东西:教鞭。
一种古代兵器,铁制有节,无锋刃:钢鞭。竹节鞭。
编连成串的爆竹:鞭炮。小鞭。
笔画数:18;
部首:革;
笔顺编号:122125112321251134
笔顺:横竖竖横竖折横横竖撇竖横竖折横横撇捺

biān
【名】
(形声。从革,便声。本义:皮制的马鞭)
同本义〖leather-thongedwhip〗泛指鞭子
鞭,驱也。——《说文》
其左执鞭弭。——《国语·晋语》
虽鞭之长,不及马腹。——《左传·宣公十五年》
北市买长鞭。——《乐府诗集·木兰诗》
骏马不劳鞭。——唐·李白《赠友人》
又如:鞭影(马鞭的影子。后以比喻警戒策勉);鞭镫(马鞭与马镫);鞭弭(马鞭和弓)
竹根〖rootofbamboo〗
新鞭暗入庭,初长两三茎。——张蠙《新竹》
又如:鞭笋(植物名。指竹子的根茎生长于地下);鞭茁(初生的鞭笋)
形状细长类似鞭子的东西〖pointer〗。如:教鞭
古代一种兵器〖akindofweapon〗。如:三棱鞭;钢鞭;九节鞭

biān
【动】
打马。泛指鞭打〖whip〗
使造父操右革而鞭笞之。——《韩非子·外储说右下》
又如:鞭牛(鞭打春牛以示迎春);鞭石(用鞭击石);鞭草(以鞭击草);鞭楚(用黄荆木条鞭打人)
古刑名。鞭笞罪人的刑罚〖lash〗
乃掘楚平王墓,出其尸,鞭之三百,然后曰。——《史记·伍子胥列传》
又如:鞭尸(以鞭抽打尸体。指严厉责罚已死的罪人);鞭墓(即鞭尸);鞭刑(古时用鞭子抽打犯人的刑法)
鞭策
biāncè
〖spuron;urgeforward;challenge〗马鞭子,也指用鞭子赶马
前有衔辔(驾驭牲口用的嚼子和缰绳)之制(控制),后有鞭策之威。——《荀子·性恶》
比喻督促
愿更加鞭策,以成远大。——明·归有光《示庙中诸生》
鞭长莫及
biāncháng-mòjí
〖althoughthewhipislong,itdoesnotreachthehorse’sbelly——cannotdoitmuchasonewouldlikedo〗本意为马鞭虽长,但打不到马肚子上。喻虽有力,力量亦达不到
虽鞭之长,不及马腹。——《左传·宣公十五年》
后用以喻力不能及。亦作“鞭不及腹”
鞭笞
biānchī
〖floglash;castigate;thrash〗用鞭子抽打
执敲扑而鞭笞天下。——汉·贾谊《过秦论》
鞭春
biānchūn
〖theBeginningofSpring〗〖口〗∶鞭打春牛以示迎春(旧时府、县官在立春前一天迎接用泥土做的春牛,放在衙门前,立春日用红绿鞭抽打,因此俗称立春为打春)。也称“打春”
鞭打
biāndǎ
〖thrash;floglash;whip〗用鞭子抽打
鞭打快牛
biāndǎ-kuàiniú
〖whipthefastandhardworking-unfairpunishment〗越是走得快的牛,越是用鞭子打它,让它走得更快。比喻赏罚不明,奖懒罚勤
鞭痕
biānhén
〖whipscar;weal;lashmark〗鞭子抽打留下的痕迹
鞭炮
biānpào
〖firecracker〗∶爆竹
〖astringofsmallfirecrackers〗∶指成串的小爆竹
鞭辟入里
biānpì-rùlǐ
〖trenchant;penetrating;incisive〗原指学习要切实。现常用来形容言论或文章说理透彻、深刻。也说“鞭辟近里”(里头)
鞭挞
biāntà
〖whip;floglash;castigate〗鞭打;驱使
受到他那种特有的决心的鞭挞
鞭责
biānzé
〖lashandcallsb.toaccount〗用鞭子抽打并责备询问
鞭子
biānzi
〖whip;lash〗通常由一个柄和鞭绳构成灵活运动的软杆,一种用来抽打的工具

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– TJOMK 并(廿)交(十)人横(一)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧㄢ

拼音 พินอิน:

– biān

前缀: 革=[体]除去毛的兽皮。

字身: 便=[体]人有所变更,顺,利,就。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]革便,便于赶牲口的用具。

体:

鞭子: 指定词,头端长而软之用具。

用:

因:

鞭策: 以鞭策动之。

鞭笞: 以鞭笞打之。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : pen

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pjen

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : biän1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pian1

日音 เสียงญี่ปุ่น : hen

韩音 เสียงเกาหลี : pyen

越南音 เสียงเวียดนาม : tieenz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!