ลำดับขีดอักษร:高【gāo】

หมวดอักษร: 高

ความหมายปัจจุบัน :

高 [gāo] สูง –> 高度 [gāodù] ความสูง, 高高的 [gāogāode] สูง, 高速 [gāosù] ความเร็วสูง, 最高 [zuìgāo] สูงที่สุด, 高手 [gāoshǒu] มือชั้นเซียน, 高峰 [gāofēng] จุดสูงสุด/ยอดสูงสุด, 高丽 [gāolì] ประเทศเกาหลี, 高兴 [gāoxìng] ดีใจ เช่น 他好像不太高兴。 ดูเหมือนเขาไม่สบายใจ , 高下 [gāoxià] สูงต่ำ(เหนือกว่าหรือด้อยกว่า) เช่น 敢与恶鬼争高下 ,不向霸王让寸分。(毛泽东) กล้าช่วงชิงสูงต่ำกับปีศาจร้าย ไม่อ่อนข้อแม้น้อยนิดกับอันธพาล, 高手 [gāoshǒu] ยอดฝีมือ, 高血压 [gāoxuèyā] ความดันโลหิตสูง เช่น 我血压高。 ฉันความดันโลหิตสูง, 高级 [gāojí] ชั้นสูง/ระดับสูง, 高中 [gāozhōng] มัธยมศึกษาตอนปลาย, 高考 [gāokǎo] การสอบระดับอุดมศึกษา/สอบเข้ามหา’ลัย, 高大 [gāodà] สูงใหญ่, 高峰会 [gāofēnghuì] การประชุมสุดยอด, 高龄 [gāolíng] อายุสูง, 高明 [gāomíng] ยอดเยี่ยม/เลิศล้ำ

พัฒนาการตัวอักษร :gāo
由下到上距离大的,与“低”相对:高峰。高空。高踞。高原。高耸。高山流水(喻知己、知音或乐曲高妙)。高屋建瓴(形容居高临下的形势)。高瞻远瞩。
高度:他身高一米八。
等级在上的:高级。高考。
在一般标准或平均程度之上:高质量。高消费。高价。高档。高手。高能物理。
声音响亮:引吭高歌。
敬辞,称别人的事物:高见。高就。高论。高寿。高堂。高徒。
热烈、盛大:高昂。兴高采烈。
显贵,道德水平高:崇高。清高。高风亮节。高尚。高雅。高洁。
宗族中最在上之称:高祖。
酸根或化合物中比标准酸根多含一个氧原子的:高锰酸钾。
姓。
下低矬矮
笔画数:10;
部首:高;
笔顺编号:4125125251
笔顺:捺横竖折横竖折竖折横

gāo
【形】
(象形。甲骨文字形,象楼台重叠之形。汉字部首之一。从“高”的字多与高大或建筑有关。本义:离地面远;从下向上距离大)
同本义〖high;tall〗
高,崇也,像台观高之形。——《说文》
巽为高。——《易·说卦》传
穷高极远,而测深厚。——《礼记·乐记》
不登高山,不知天之高也。——《荀子·劝学》
无楚、韩之患,则大王高枕而卧,国必无忧矣。——《战国策·魏策》
高树多悲风,海水扬其波。——曹植《野田黄雀行》
城非不高也,池非不深也。——《孟子·公孙丑下》
最高日观峰,在长城南十五里。——清·姚鼐《登泰山记》
又如:高平(指土地高而平);高丘(高的土山);高坛(高耸的祭坛);高燥(指土地较高而又干燥)
等级在上,超越流俗或标准〖abovetheaverage;ofahighdegree;superior;advanced〗
轻辞天子,非高也,势薄也。——《韩非子·五蠹》
于是高材疾足者先得焉。——《史记·淮阴侯列传》
则今之高爵显位,一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近。——明·张溥《五人墓碑记》
居庙堂之高,则忧其民。——宋·范仲淹《岳阳楼记》
又如:高世(高出世人);高仙(崇高的仙人);高作(高着;绝招);高轨(高尚的规范、崇高的典范);高品(品德高尚的人,技艺高超的人)
敬称,称别人的事物〖your〗
高台未倾,爱妾尚在,悠悠尔心,亦何可言。——南朝梁·丘迟《与陈伯之书》
高情远致,弟子早已伏膺。——《晋书·孙楚传》
素不相识,动问官人高姓大名?——《水浒传》
又如:高邻(对邻居的敬称);高作(大作。对他人诗文的敬称);高喻(敬称他人的教谕);高诲(尊称别人的教诲)
空泛,不切实际〖empty;unrealist〗
孔公诸清谈高论,嘘枯吹生,并无军旅之才,执锐之干。——《后汉书·郑太传》
又如:高言(夸大不实的言论);高虚(官位高而不负实际责任);高沧(不实的言谈。即空谈)
年长,年老〖old;aged〗
且陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家。——《汉书·苏武传》
又如:高寿;高龄
高大;远大;盛大〖massy;tall;tallandbig〗
观其坐高堂,骑大马,醉醲而饫肥鲜者。——明·刘基《卖柑者言》
又如:高殿(高大的殿堂);高台(高大的楼台或台榭);高榭(高大的台榭);高坟(高大的坟墓);高廪(高大的米仓);高馆(高大的馆阁)
声调激越〖elated;loud〗
有吏夜扣门,高声催纳粟。——唐·白居易《纳粟》
又如:高咏(吟咏时声音激越);高鸣(高声鸣叫)
通“膏”
肥沃,膏腴〖fertile;rich〗
〖张禹〗为人谨厚,然内殖货财,多买田至四百顷,皆泾渭溉灌,极高腴上贾。——《汉纪·孝成纪三》
甘美〖besweetandrefreshing〗
高粱之变,足生大丁,受如持虚。——《素问·生气通天论》

gāo
【名】
由下至上的距离〖height〗
山不在高,有仙则名。——唐·刘禹锡《陋室铭》
太行、王屋二山,方七百里,高万仞。——《列子·汤问》
又如:标高;加高;增高
高处〖anelevatedplace〗
吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。——《荀子·劝学》
通“膏”。膏肓,古代医学指心下〖thevitals〗
爰从寝疾,遽致高肓。——吴《寻阳公主墓誌》
通“郊”。泛指城外,野外〖opencountry;inthefield〗
仲春之月:玄鸟至。至之日,以太牢祠于高禖,天子亲往。——《礼记·月令》


gāo
【动】
加高,提高〖raise;highten〗
高其闬闳,厚其墙垣。——《左传·襄公三十一年》
牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。——唐·白居易《卖炭翁》
欲居之以为利,而高其直,亦吾售者。——《聊斋志异·促织》
又如:高发(官位高升);高捷(科举考试高中);高枕(加高枕头)
尊崇,敬重〖respect〗
世上所高,莫若皇帝。——《庄子·盗跖》
愈穷愈荣,虽死,天下愈高之。——《吕氏春秋》
贵财贱义,高富下贫。——《汉书·地理志》
远离,隐居〖farawayfrom;liveinseclusion〗
赋诗归来,高蹈独善。——南朝宋·颜延年《陶征士诔》
又如:高步(脱离世俗,迈向高远的理想);高逝(远离世俗,不求名利;远去);高声栖(远居山林,不问俗事);高遁(避世而隐居山林)
高矮
gāo’ǎi
〖height〗高低的程度
这两棵树高矮差不多
高岸
gāoàn
〖impressively;inloftymanner〗风貌俨然
神武性深密高岸,终日俨然,人不能测。——《北史·齐本纪》
高昂
gāo’áng
〖holdhighone’shead〗头高高地昂起
马头高昂
高昂
gāo’áng
〖exalted;elated;high〗声音或情绪向上高起
歌声愈来愈高昂
情绪高昂
高昂
gāo’áng
〖high-priced;exorbitent;expensive〗价格高
天然宝石稀有珍贵,价格高昂
高傲
gāo’ào
〖proud;behighandmighty;arrogant〗∶自以为了不起,看不起人;极其骄傲
各种专业特长,都可以成为高傲自大轻视旁人的资本。——《放下包袱,开动机器》
〖superior〗∶装出一副优越的样子
置身于她可以感到高傲和有趣的各种场合
高八度
gāobādù
〖ottavaalta〗原为声乐术语,指最高音调。也形容人说话的嗓音高
高不成低不就
gāobùchéngdībùjiù
〖cannothaveone’sheart’sdesirebutwon’tstooptoless;betoochoocytosucceed〗在选择工作或婚姻对象时,条件高的,自己得不到;条件低的,又不愿迁就,结果总是不成功
像她这样的老姑娘,自己的条件并不好,对别人的要求又太高,高不成低不就,很难解决问题
高不可攀
gāobùkěpān
〖betoohightoreach〗指对方身分高贵,难以与之交往
读书做人,都到那高不可攀的地位。——《花月痕》
在学习雷锋时,有人说雷锋虽好,却高不可攀。——《路标》
高才
gāocái
〖excellentability〗∶才能高超
〖skilledtalent〗∶才能不同凡响的人
这工作我实在不能胜任,另请高才吧
高才生
gāocáishēng
〖brilliantstudent〗才能、成绩高于一般平均水平的学生。也作“高材生”
他是某著名教授的高才生
高参
gāocān
〖seniorstaffofficer〗级别或才能高的参谋人员
身边有几个高参出谋划策
高层
gāocéng
〖high-rise〗∶处于或出现在地球表面较高处
高层大气层
〖highposition〗∶官职或地位处于最高层次
历朝历代的皇亲国戚都是高官厚禄,居于社会的最高层
高层建筑
gāocéngjiànzhù
〖high-rise〗高层办公大楼或高层公寓大楼;摩天楼
高产
gāochǎn
〖highyield〗单位面积产量比平均产量高
高敞
gāochǎng
〖bebigandspacious〗高大,空间开阔(高敞的人民大会堂)
高唱
gāochàng
〖singloundly〗∶高声歌唱
他们高唱着国际歌
〖talkgliblyabout;callloudlyfor〗∶大声叫喊
他们一面高唱“和平”,一面疯狂备战
高唱入云
gāochàng-rùyún
〖singsoloudtoreachthesky;chantpraise〗形容歌声激越嘹亮,直入云霄
高帝戚夫人善鼓瑟击筑。……歌《出塞》、《入塞》、《望归》之曲,侍妇数百皆习之,后宫齐首高唱,声入云霄。——《西京杂记》
后也用来形容文辞声调的激越高昂
高超
gāochāo
〖superb;excellent〗∶好得超过一般,技术上没有缺陷或粗糙之处(如在建造、译解或表演方面)
技术高超
高超的见解
〖masterly〗∶掌握自如
高超的技艺赢得一阵阵掌声
高潮
gāocháo
〖sweelingtide;highwater〗∶涨潮时达到的最高水位
〖wave〗∶叙事文学中矛盾冲突发展到最紧张、最尖锐的阶段
〖climax;upsurge〗∶比喻事物高度发展的阶段
掀起社会主义建设高潮
人们选择和布置这么一个场面来作为迎春的高潮,真是匠心独运!——《花城》
高城深池
gāochéng-shēnchí
〖highwallsanddeepmoat-adefendedcity〗高高的城墙,很深的护城河。喻坚固的防御
贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著,不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。——汉·晁错《论贵粟疏》
高程
gāochéng
〖altitude〗一个物体在给定的基准面(如地基,地面或海面)以上的垂直高度很高
高处
gāochù
〖elevation〗∶隆起的地方或位置;山丘
〖up〗∶相对较高的位置
带来一张在三万五千英尺高处拍摄的能反映真相、轮廓鲜明的照片
高矗
gāochù
〖towering〗高高地耸立着
高矗的摩天大楼
高大
gāodà
〖betallandbig〗∶又高又大
高大的枞树
他身材高大
〖behighandnoble;lofty〗∶崇高;高尚
高大形象
高档
gāodàng
〖high〗传动齿轮使推进轴与引擎轴转速之比最高和转矩最低时的档次。此时机动运输工具运行的速度最高
高档
gāodàng
〖topgrade;superiorquality〗质量好,价钱贵
高档商品
高蹈
gāodǎo
〖traveltoafarplace〗∶远游
鲁人之皋,数年不觉,使我高蹈。——《左传·哀公二十一年》
〖beahermit〗∶过隐居的生活
嘉遯龙盘,玩世高蹈。——晋·张协《七命》
高等
gāoděng
〖higher;high;advanced〗
比较高深
高等数学
有复杂组织;系统发育上大大分化或发展——指高级的动植物类型
高等海藻
〖upper〗∶高级的
高等学校
高等教育
gāoděngjiàoyù
〖highereducation〗一种比中学更高一级的教育;学院或大学所提供的教育
高等学校
gāoděngxuéxiào
〖collegesanduniversities〗大学、专门学院和专科学校的统称。简称“高校”
高低
gāodī
〖height〗∶高度,高低的程度
估计一下立柜的高低
〖relativesuperiorityorinferiority〗∶高下
两人水平差不多,很难争出高低
〖senseofpropriety;discretion〗∶说话、做事的分寸(指说话或做事)
不知高低
〖accident〗∶意外情况
拳上无眼,倘若还有些高低,可如之奈何?——元·佚名《独角牛》
〖victoryordefeat〗∶胜负
比个高低
高低
gāodī
〖onanyaccount〗∶无论如何
嘴都说破了,老王高低不答应
通讯员却高低不肯,挟了被子就走。——《百合花》
〖atlonglast〗∶终究,到底
高低找到了这本书
这本书高低叫他弄丢了
高低潮
gāodīcháo
〖higherlowwater〗一个潮汐日内两个低潮中之较高者
高低杠
gāodīgàng
〖high-lowparellel,unevenbars〗
女子体操器械的一种,用两根木杠一高一低平行地装置在铁制或木制的架上构成
女子竞技体操项目之一,运动员在高低杠上做各种动作
高地
gāodì
〖upland;highland;elevation〗∶离海较远的比地平面高的地区
〖altitudes〗
军事上指地面上突起的部分
高出平地的一块地方
山区高地
高调
gāodiào
〖highsoundingwords;talltalk;hombast〗声调或口吻太高。比喻说话不着边际、脱离实际,吹牛皮
他这个就爱唱高调
高度
gāodù
〖height;altitude〗∶从基部至某一任选高处的距离
测量了这座建筑物的高度
〖altitude〗∶整个事物垂直的距离或范围
在高度方面要超过邻近的小山
〖withthehighestdegree〗∶程度很高的
高度警惕
高度的学习热情
高额
gāo’é
〖highquota〗数额大
高额利润
高尔夫球
gāo’ěrfūqiú
〖golf〗∶一种球戏;在球场上把球依次打进顺序排列的9个或18个穴,球棒击球的次数越少越好,并需躲开天然的或特意设置的障碍
〖golfball〗∶高尔夫球游戏用的球,用橡皮筋缠成小圆球做核心,包上坚实的外皮
高尔基
Gāo’ěrjī
〖MaksimGorky〗(1868—1936)前苏联作家,社会主义现实主义文学的奠基人。原名阿列克塞·马克西莫维奇·彼什科夫。生于下诺夫戈罗德(今高尔基城)一个木工家庭。仅读过二年书。曾流浪俄国各地,阅历丰富。1899年开始发表作品,早期的主要作品有《福玛·高尔捷耶夫》、《三人》、《小市民》、《底层》、《野蛮人》、《奥古洛夫镇》、《鹰之歌》、《海燕》等。后期的主要作品有《母亲》、《童年》、《在人间》、《我的大学》、《阿尔达莫诺夫家的事业》、《英雄们的故事》等。1934年当选为苏联作家协会主席。1936年6月18日因病逝世
高发
gāofā
〖scorehighintheimperialexam〗∶旧指科举考试合格,被录用
〖popular〗∶发病率高
食道癌高发地区
高飞远走
gāofēi-yuǎnzǒu
〖beofftodistantplaces〗形容离开某地,走得远远的
凡人之生,群居杂处,故有经纪礼义以相交接。汝独不欲修之,宁能高飞远走,不在人间邪?——《后汉书·卓茂传》
事临急,高飞远走亦难逃。——《古今杂剧·渔樵闲话》
高分子
gāofēnzǐ
〖highpolymer;macromolecule〗由大量一种或几种较简单结构单元组成的大型分子,其中每一结构单元都包含几个连结在一起的原子
高分子化合物
高风峻节
gāofēng-jùnjié
〖integrated;highanduprightcharacter〗纯洁清高的风格,坚定不移的节操。形容人格高洁
余谓渊明高风峻节,固己无愧于四皓,然犹仰慕之,尤见其好贤尚友之情也。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话后集》
也作“高风亮节”
高峰
gāofēng
〖peak;summit;height〗最高点或最高部分。比喻事物发展的最高点
珠穆朗玛峰是世界第一高峰
攀登科学高峰
高干
gāogàn
〖seniorcadre〗∶高级干部的简缩
高干住宅区
〖hightree〗∶高大的枝干
高高手儿
gāogāoshǒur
〖nottobetoostrict〗高抬贵手(多用于求人宽恕或施与恩惠)
高高兴兴
gāogāo-xìngxìng
〖cheerful〗意味着由来自乐观的性情或由一些特殊的快乐原因产生的生气勃勃、由衷、和乐观的高兴情绪
像人们预料到的那么高高兴兴,因为他摔断了的腿正在长好
高高在上
gāogāo-zhàishàng
〖befarremovedfromthemassesandreality〗形容领导者脱离群众,不深入实际
有些同志高高在上,脱离群众,屡犯错误,背上了这类包袱是一个重要的原因。——《放下包袱,开动机器》
高歌
gāogē
〖liftone’svoiceandsing〗放声歌唱;高唱
高歌猛进
高歌猛进
gāogē-měngjìn
〖strideforwardsingingmilitantsongs;advancetriumphantly〗高唱欢歌,阔步迈进。形容饱满的情绪,高昂的斗志
我们应该面向世界,面向未来,高歌猛进
中国人民为了实现四个现代化,正高歌猛进,努力奋斗
高阁
gāogé
〖highbuilding〗∶高度较大的阁楼
〖shelf〗∶用以贮藏存放书、物的高架子(束之高阁)
高跟鞋
gāogēnxié
〖high-heeledshoes〗鞋后跟很高,达3厘米以上的女式鞋
商店里摆满了高跟鞋
高官
gāoguān
〖seniorofficial〗∶官位高的人
〖vizierate〗∶大臣的职务
高官厚禄
gāoguān-hòulù
〖highpostwithsalariestomatch;highpositionandlargesalary〗很高的官职,丰厚的薪禄
而令凶徒奸党,迭相树置,高官厚禄,任情自取,非但臣等痛恨终身,亦为圣朝怀惭负愧。——《魏书·韩麒麟传》
从前,大批有产阶级的代表,在国家机构中猎取高官厚禄,享有各种特权,营私舞弊,欺压人民
高官显爵
gāoguān-xiǎnjué
〖dignity〗官职很大,爵位很显赫
一心向往着高官显爵
高贵
gāoguì
〖noble;high〗∶高尚可贵,以庄严或壮丽为特征的
学习他舍己为人的高贵品质
〖thehighlyprivileged;elitist〗∶社会地位优越,风度或出身显贵
皇帝带着他的一群最高贵的骑士们亲自来了。——《皇帝的新装》
高寒
gāohán
〖highandcold〗地势高而寒冷
高寒山区
;比喻人的品格清高绝俗
省斋先生太高寒,肯将好语博好官?——宋·杨万里《长句寄周舍人子充》
高呼
gāohū
〖shoutatthetopofone’svoice〗大声呼喊
振臂高呼
高级
gāojí
〖high-ranking;senior;high-placed〗∶地位或级别比较高的
高级委员会
〖high-grade;high-quality〗∶质量、水平高
高级墨水
高级旅馆
高级小学
gāojíxiǎoxué
〖higherseniorprimaryschool〗中国实施过的后一阶段的初等教育的学校。简称“高小”
高级职务
gāojízhíwù
〖place〗一个负责的职务
为滥用养老金和高级职务而实施的政策
高级职员
gāojízhíyuán
〖topside〗高薪、高位的职工
高级中学
gāojízhōngxué
〖seniorhighschool〗我国实施六年中等教育中后三年的学校
高技术
gāojìshù
〖hightechnique〗严格说来,应称高技术产业。即指从投入的资金、劳动力和技术的比重看,技术所占比重大的产业,亦有称“技术密集型产业”
高加索
Gāojiāsuǒ
〖Caucasus〗黑海、亚速海同里海之间的地区。面积44万平方公里
高加索山脉
GāojiāsuǒShānmài
〖CaucasusMountains〗在高加索地区,自西北向东南横贯黑海和里海之间地山系。最高峰厄尔布鲁士山,海拔5462米
高甲戏
gāojiǎxì
〖gaojaopera〗流行于福建省泉州、厦门、漳州和台湾省等地区的戏曲剧种。以丑角行当见长,富于夸张色彩的动作。音乐以南曲为主,也吸收了一些其他剧种的曲牌。剧目多为武打戏,演员持戈披甲。也叫“戈甲戏”
高价
gāojià
〖tallprice〗∶比正常价格或市场价格为高的价格
住房能用高价得到
〖highprice〗∶指器物的珍贵,常用以比喻人的身分高
阶级名位亦宜超然。若复随辇而进,非所以章瑰伟之高价,昭知人之绝明也。——《后汉书·边让传》

蔡邕荐让书
方舟寻高价,珍宝丽以通。——三国魏·曹植《盘石篇》
高架桥
gāojiàqiáo
〖viaduct〗跨线桥,一种桥梁,尤指搁在一系列狭窄钢筋混凝土或圬工拱上,具有高支撑的塔或支柱,跨过山谷、河流、道路或其他低处障碍物的桥梁
高见
gāojiàn
〖yourfarsightedopinion〗敬辞,见解独到精譬,不落俗套
先生高见
高脚杯
gāojiǎobēi
〖standingcup〗一种有长脚的酒杯
高教
gāo-jiào
〖highereducation〗高等教育的简称
以我国的高教师资力量而论,扩大招生是大有潜力的
高洁
gāojié
〖benobleandunsullied〗高尚纯洁
实际行动证明她很高洁
高就
gāojiù
〖betteremployment〗放弃原来的工作,去担任地位较高的工作
另谋高就
高举
gāojǔ
〖raisehigh〗∶高高地拿着扬起
高举大旗前进
〖high-flying〗∶高飞,远去
凫雁皆唼夫梁藻兮,凤愈飘翔而高举。——《楚辞·宋玉·九辩》
也喻指隐居
愿言蹑轻风,高举寻吾契。——晋·陶渊明《桃花源诗》
高举远蹈
gāojǔ-yuǎndǎo
〖secludeandavoidworldlycare〗远离官场,隐居起来
唯其高举远蹈,不受世纷,而至于躬耕乞食,其忠义亦足见矣。——宋·胡仔《苕溪渔隐丛话前集·五柳先生上》
高峻
gāojùn
〖highandsteep〗∶山势、地势等高拔陡峭
我又曾见过杭州虎跑寺近旁高峻而深密的“绿壁”,丛叠着无穷的碧草与绿叶的,那又似乎太浓了。——朱自清《绿》
〖tallandstraight〗〖树木〗又高又直
一株株高峻挺拔的白杨树染上了美丽的晚霞。——《取经》
高亢
gāokàng
〖resounding;reverating〗∶〖声音〗高而宏亮
“信天游”唱起来高亢、悠远。——《歌声》
这口号声越来越洪大,越壮烈,越激昂,好象整个宇宙充满了高亢的呼声。——《坚强的战士》
〖high〗∶〖地势〗高
高考
gāokǎo
〖theentranceexaminationforcollege〗指高等学校的招生考试
同人生的任何关口一样,高考也是一次严峻的考验
高空
gāokōng
〖upperair;highaltitude〗对流层下部以上的大气区域,虽然没有明确的下限,但一般指等压面在850毫巴以上的气层
高空病
gāokōngbìng
〖altitudesickness;aeroembolism〗由于在高空中空气稀薄导致血液及组织缺氧所产生的反应(如头痛、倦怠、心悸、鼻出血、恶心)
高空作业
gāokōngzuòyè
〖workhighabovetheground〗在离地面较高的建筑物上工作(如在架子上或爬上高杆工作等)。
高旷
gāokuàng
〖tallandspacious〗∶高远空旷
〖freeandnatural〗∶深远,超逸
高栏
gāolán
〖Crib〗供养公牛和其它家畜用的分隔栏
高朗
gāolǎng
〖sanguine〗∶气质、风格等高洁爽朗(高朗的气度)
〖loudandclear〗∶〖声音〗清晰响亮
高朗的笑声
〖brightandclear〗∶天空看起来,既高远又晴朗(天气高朗)
高丽
Gāolì
〖Koryo〗朝鲜历史上的王朝(公元918—1392)。我国习惯上多沿用来指称朝鲜或关于朝鲜的事物
过了高丽界,海水竟似湖光,蓝极绿极,凝成一片。——冰心《寄小读者》
高丽参
gāolìshēn
〖Koreaginseng〗朝鲜出产的人参
高粱
gāoliang
〖kaoliang;Chinacorn;chinesesorghum〗一种粮食作物,茎细,含干髓,圆锥花序直立、散开,种子小、白色或棕色。主要栽培于中国(尤其在东北),谷粒用作粮食,茎秆作饲料、燃料之用
高邻
gāolín
〖distinguishedneighbor〗敬辞。称呼邻居
高邻,你晓得我今日没有来,要卖这鸡去救命,为甚么拿这话来混我?——《儒林外史》
高龄
gāolíng
〖advancedage;venerableage〗∶敬辞,称老年人的年龄
九十高龄
〖olderage〗∶相对较高的年龄
高龄产妇
高楼
gāolóu
〖towerblock;tallbuilding〗高层的住宅大楼或办公大楼
高楼大厦
gāolóu-dàshà
〖highbuildingsandlargemansions;high-rise〗又高又宽大的楼房屋宇;泛指高层建筑
亲戚同高楼大厦,朋友共肥马轻车。——《九世同居》
高炉
gāolú
〖blastfurnace〗借高压空气流强迫燃烧的炉子,特指那种在高温下用适当的燃料和熔剂还原矿石进行冶炼的炉子
高论
gāolùn
〖enlighteningremarks〗敬辞,见解独到不同凡响的议论
释之既朝毕,因前言便宜事。文帝曰:“卑之,毋甚高论,令今可施行也。——《史记·张释之列传》
高迈
gāomài
〖beadvancedinyears〗风格、气度高雅、脱俗、不拘泥
少有盛名,而高迈不羁,虽闲居终日,容止不怠。——《晋书·王献之传》
高慢
gāomàn
〖arrogant;proud〗自高而傲慢
白莽并没有这么高慢。——《为了忘却的记念》
高帽子
gāomàozi
〖tallpaperhat〗∶用纸做的高顶帽子
他们用绳子绑了劣绅,给他戴上高帽子,牵着游乡。——《湖南农民运动考察报告》
〖flattery〗∶比喻恭维的话
他爱戴高帽子
高门
gāomén
〖richfamily〗门户高大、宽敞。旧指地位高,有钱有势的人家(高门不一定出高才)
高锰酸钾
gāoměngsuānjiǎ
〖purplesalt;potassiumpermanganate〗一种钾盐KMnO4,为暗紫色棱晶,有蓝色金属光泽,溶解于水中呈紫红色。通常由二氧化锰与氢氧化钾反应,将生成的锰酸钾氧化制得,主要用作氧化剂、漂白剂和消毒剂
高棉族
Gāomiánzú
〖Khmer,Kmer〗亚洲柬埔寨的土著民族,以他们的建筑成就闻名于世
高妙
gāomiào
〖masterly;ingenious〗形容事物佳美绝妙;高明巧妙
它织网的技能之高妙,使人诧异。——《蜘蛛》
高名
gāomíng
〖fame〗很高的名望
少有高名
高明
gāomíng
〖clever;bright;brilliant〗见解独到不同凡人,或技艺高超
在整个八路军医务系统中,他的医术是很高明的。——《纪念白求恩》
高明
gāomíng
〖wiseorskillfulperson〗具有独到见解,高超技艺的人
另请高明
高难
gāonán
〖verydifficult〗难度大
经过五个月的艰苦排练,这个合唱团终于攻下了这部高难度的名作
高能
gāonéng
〖highenergy〗速度和动能达到与经典运动定律有相对论性偏离的——尤用于由加速器加速的基本粒子
高能物理学
高年
gāonián
〖theaged〗∶上了年纪的人
古之立教,乡里以齿,朝廷以爵,…然则于乡里先耆文,奉高年,古之道也。——《汉书·武帝纪》
〖old〗∶年老岁数大(高年道士)
〖old〗∶经过许多年(高年陈酿)
高年级生
gāoniánjíshēng
〖upperclassman〗在大学或中学的三、四年级学生
高攀
gāopān
〖makefriendsorclaimtiesofkinshipwithsb.ofahighersocialposition〗跟地位、名誉较自己高的人结交或攀亲
你们钟府上是做官的仕宦之家,我们做买卖的,恐怕高攀不上吧?——李六如《六十年的变迁》
高朋满座
gāopéng-mǎnzuò
〖withapartyofdistinguishedfriends〗座上宾朋,显贵高位者甚多。形容交际广泛,宾客盈门
千里逢迎,高朋满座。——唐·王勃《滕王阁序》
高频
gāopín
〖highfrequency〗∶相对说来比较高的频率,特指无线电频谱中段的无线电频率
〖treble〗∶录音与播音中音频范围较高的部分,包含1000赫以上的各种频率
高迁
gāoqiān
〖advanceingrade〗敬辞。称人地位高升
府吏谓新妇:“贺卿得高迁!”——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
高腔
gāoqiāng
〖ChinesedramaGaoqiang〗戏曲声腔之一,由弋阳腔与各地民间曲调结合而成,音调高亢,唱法、伴奏乐器和弋阳腔相同,有湘剧高腔、川剧高腔等
高强
gāoqiáng
〖excelin;bemasterof〗武艺、技能等超众不寻常(拳术高强)
高跷
gāoqiāo
〖stilts〗民间舞蹈,表演者踩着有踏脚装置的木棍,边走边表演。也指表演高跷用的木棍
踩高跷
高情
gāoqíng
〖greatkindness〗
盛情
高情雅意
崇高的情意;深厚的情谊
高情厚谊
gāoqíng-hòuyì
〖yourhighlyesteemedkindnessandinvaluablefriendship〗高盛的情意,深厚的友谊
久闻潞州单二哥高情厚谊,恨不能相见,今日这桩事,却为人谋而不忠。——《隋唐演义》
高情远致,高情远意
gāoqíng-yuǎnzhì,gāoqíng-yuǎnyì
〖high-minded,loftyspirit,andpureaction〗高雅的情趣,远大的志向
高情远致,弟子蚤已服膺;一吟一咏,许将北面。——刘义庆《世说新语》
高擎
gāoqíng
〖high-lift〗高高举起
高秋
gāoqiū
〖coolautumn〗秋高气爽的时节
高秋夜方静,神居肃且深。——南朝齐·谢脁《谢宣城集·奉和隋王殿下》
高热
gāorè
〖intenseheat〗特别高的体温,或者是伴随某种疾病发生,或者是单纯的高热(如中暑)
高人
gāorén
〖verycapableortalentedperson〗
高士
高人何点,蹑屩(草鞋)于钟阿;征士刘虯,献书于卫兵。——南朝梁·任昉《齐竟陵文宣王行状》
学术、技能高超的人
高人一等
gāorényīděng
〖beaheadtallerthanothers〗某种心理上的优越感;作为杰出人物或杰出人物之一的意识
尝到了高人一等的味道
高人逸士
gāorén-yìshì
〖amanofsuperiorattainmentsandacultivatedpersonlivinginretirement〗人品清高脱俗,不贪慕虚名利禄的人
梁君去年尝游庐阜,其谈山水之胜,诵高人逸士之文…——宋·陆九渊《黄氏墓志铭》
亦作“高人胜士”
高嗓门
gāosǎngmén
〖outyell〗说话声音大的嗓门
高僧
gāosēng
〖accomplishedmonkornun〗道行修炼达到较高水平的僧侣
高山病
gāoshānbìng
〖mountainsickness〗登山运动员、其他攀登或生活在海拔4千米以上地区的人们所经历的高山地区疾病,主要由呼吸的空气中氧不足所引起
高山反应
gāoshānfǎnyìng
〖reactiontohighaltitudes〗在海拔较高的地方,由于空气稀薄,使人呼吸不畅从而引起种种生理上的反应。一般健康人在海拨4千米以上有头痛、头晕、恶心、呼吸困难、心跳加快等症状。也叫“山晕”
高山景行
gāoshān-jǐngxíng
〖respectaworthypersonastolookuptohighmountains〗以高山和大路比喻人的道德之美,有高德之人犹山高、路阔一样受仰慕
高山仰止,景行行止。——《诗·小雅·车辖》。《传》:“景,大也。”《笺》:“景,明也。……古人有高德者则慕仰之,有明行者则而行之。”
高山景行,私所慕仰。——魏文帝《与钟繇书》
高山流水
gāoshān-liúshuǐ
〖liftycharacterastoweringmountainandrushingwater〗比喻知己、知音或乐曲风韵高雅不俗
伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在高山。钟子期曰:“善哉,峨峨兮若泰山。”志在流水,钟子期曰:“善哉,洋洋兮若江河。”——《列子·汤问》
不是秦筝合众听,高山流水少知音。——金·董解元《西厢》
高山族
Gāoshānzú
〖theGaoshannationality〗我国少数民族之一,分布在台湾、福建省
高尚
gāoshàng
〖noble;lofty〗∶道德品质高雅的人
南阳刘子骥,高尚士也。——晋·陶渊明《桃花源记》
是多么高尚的人啊!他心里装着全体人民,唯独没有他自己。——《鞠躬尽瘁》
〖high〗∶有意义、不庸俗
高尚的娱乐
高尚娴雅
gāoshàng-xiányǎ
〖grace〗文雅、优美的动作与才艺
一位早就受过唱歌、跳舞、弹竖琴那种高尚娴雅训练的少女
高烧
gāoshāo
〖highfever〗指体温在39°C以上。也叫“高热”
天啊!他发高烧了
高射炮
gāoshèpào
〖antiaircraftflakgun〗一种射击飞机用的火炮,其方向和高低转换灵活,射程远,并能在高射角条件下射击
高射炮
gāoshèpào
〖unabletomarryormakefriendswithgirlsofhigherqualifications〗谑指男子追求比自己学历高、职位高的女子为女友或结婚对象的行动或企图
张尧弟有点不自量力,白梦雅飞得太高了,他的高射炮哪能打得着呢?
高深
gāoshēn
〖profound;advanced〗水平,程度等不一般,超出平常(多指学问、技术的造诣)
他有高深的学问
高深莫测
gāoshēn-mòcè
〖bequitebeyondone’sdepth;enigmatic〗使人很不容易猜透
他装出一副傲慢的、高深莫测的姿态借以逃脱怀疑
高升
gāoshēng
〖getapromotion〗∶职务的提高
〖promote〗∶使职务提升
〖getangry〗[方言]∶起火
高声
gāoshēng
〖aloud〗声音高;用听得清楚的正常说话的声音
高声
gāoshēng
〖bark〗叫嚷或咆哮;厉声地说
高声斥责他的船员
他的精力都花费在高声打电话上
一个女人在旅店门口高声叫骂
高士
gāoshì
〖excellentperson〗志趣、品行高尚的人;超脱世俗的人,多指隐士
吾闻鲁连先生,齐国之高士也。——《战国策·赵策》
高视阔步
gāoshì-kuòbù
〖strutabout;asholdasbrass;gallopandtriumph〗眼睛望得高,步子跨得大,形容自豪或高傲的样子
那些在群众中高视阔步、独来独往,自以为了不起的人,常常是群众讥笑和蔑视的对象
高手
gāoshǒu
〖expert;pastmaster〗在某方面技能突出的人
晋黄门郎张协诗…风流调达,实旷代之高手。——南朝梁·钟嵘《诗品上》
高寿
gāoshòu
〖longlife;longevity〗∶长寿,年纪很大
然自古人君起自外藩,入继大统,而能尽宫庭之孝,未有若帝;其间父子怡愉,同享高寿,亦无有及之者。——《宋史·孝宗纪赞》
〖MayIaskyourvenerableage〗∶敬辞,用于问老人的年纪
老大爷高寿啦?
高爽
gāoshuǎng
〖clearandrefreshed〗∶天气明朗,空气流通,使人感到爽快
我去的那日,天也作美,明净高爽,好得不能再好了。——《香山红叶》
〖arrogantandforthright〗∶高傲豪爽
陆机兄弟志气高爽。——《晋书·张华传》
高水平
gāoshuǐpíng
〖highlevel;hightone〗具有道德高尚或才智高深的风格或性质
伦敦《泰晤士报》和其它高水平的刊物
高水平的表演
高耸
gāosǒng
〖standtallanderect;tower〗高高地直立
一个高耸壮观的塔尖
在远处高耸的山峰
桅杆高耸
高速
gāosù
〖atgreathighspeed;atagreatrate〗速度高,快速
高速进位
高速胶片
高速公路
高速公路
gāosùgōnglù
〖motorway;freeway;expressway〗供汽车高速行驶的公路。一般能适应120公里以上的时速。禁止行人或非机动车在路上行驶
这些城间的路都是高速公路
高抬贵手
gāotái-guìshǒu
〖askforhigherpayforgoodsorservicerendered〗求人宽恕放他一把或相助一臂之力
不想误触犯了官人,望乞恕罪,高抬贵手!——《鲁提辖拳打镇关西》
高谈阔论
gāotán-kuòlùn
〖talkinahigh-flownway;harangue〗无拘无束地高声大言发表宏论;亦指空谈而名不副实
高谈阔论晓今古,一个是一方长老,一个是一代名儒,俗谈没半句。——金·董解元《西厢》
这里,作者作了深入具体的刻画,没有以简单的“同意”或“不同意”来描绘水生嫂当时的思想感情,也没有让她高谈阔论说一通空洞之词或不切实际地喊一通口号
高汤
gāotāng
〖thinsoup;soup-stock〗∶用肉或鸡鸭等煮出的营养价值较高的清汤
高汤可补营养不足
〖thinsoup〗∶一般清汤
每顿饭后宜喝高汤
高堂
gāotáng
〖hallwithhighceiling〗∶高大的厅堂
开户内光,坐高堂之上。——《论衡·别通》
观其坐高堂。——明·刘基《卖柑者言》
〖one’sparents〗∶指父母
委别高堂爱,窥觎明主恩。——唐·陈子昂《宿空舲峡青树村浦》
抢剑辞高堂。——李白《送秀才从军》
高挑儿
gāotiǎor
〖thinandtall〗身材高体形瘦的人(他是个高挑儿)
高统靴
gāotǒngxuē
〖high-cut〗∶一种高至小腿的系带的靴子
〖seaboot〗∶一种特高统防水靴,尤指为水手及渔民穿用靴子
高头
gāotou
[方言]
〖higherauthority〗∶上级
高头的意思你敢违抗?
〖on〗∶上面
那座山高头有一座庙
高徒
gāotú
〖fovouritestudent〗水平高的徒弟,也用来尊称别人的学生
严师出高徒
高位
gāowèi
〖high-rankingposition〗∶显贵的职位
官居高位
〖prideofplace〗∶〖肢体〗靠上的部位
高位截瘫
高温
gāowēn
〖hightemperature〗较高的温度,在不同的情况下所指的具体数值不同
高卧
gāowò
〖sleepcomfortably〗∶高枕而卧
解衣铺被,准备高卧
〖liveinseclusion〗∶比喻隐居;亦指隐居不仕的人
卿屡违朝旨,高卧东山,诸人每相与言,安石(谢安的字)不肯出,将如苍生何。——《世说新语·排调》
高屋建瓴
gāowū-jiànlíng
〖operatefromastrategicallyadvantageouspositionaspouringwateroffasteeproof〗在高屋顶上把水瓶里的水倒下。比喻居高临下,势不可挡
加兵诸侯,如高屋之建瓴,水神皋天邑,以先得者为上计。——宋·周邦彦《汴都赋》
毛泽东洞察全局,高屋建瓴,在指导革命战争中表明了非凡的英明和伟大的气魄
高下
gāoxià
〖relativesuperiorityorinferiority;goodandbad〗指高低、优劣(用于比较双方的水平)
两个人的技术不分高下
高小
gāoxiǎo
〖higherseniorprimaryschool〗高级小学的简称
高小毕业
高校
gāoxiào
〖collegesanduniversities〗高等学校的简称
高效能
gāoxiàonéng
〖utility〗有效用;合用;有利(于目标)性
这条道路证明是高效能的
高薪
gāoxīn
〖well-paid;highrenumeratedsalary〗工资、报酬等非常高
现今一些人的收入令高薪阶层咋舌
高兴
gāoxìng
〖glad;happy〗∶愉快而兴奋
见到你我很高兴
〖bewillingto;takepleasurein〗∶喜欢做某事
你不高兴去就甭去了
〖takegreatinterestinsth.〗∶高雅的兴致
青云动高兴,幽事亦可悦。——唐·杜甫《北征》
高悬
gāoxuán
〖uphang〗高高挂起
高血糖
gāoxuètáng
〖hyperglycemia〗血糖过高
高血压
gāoxuèyā
〖highbloodpressure;hypertension〗动脉血压的异常升高
高压
gāoyā
〖highpressure;coercion〗∶用强权压制和迫害
高压政策
〖high-voltage〗∶从法定标准来说,是指任何高于650伏的电压,这是美国的标准。按中国的法定规范,是指1000伏以上的电力输变电电压或250伏以上的配用电电压
高压电
gāoyādiàn
〖highvoltage〗工业上指电压在3000—11000伏的电源。通常指电压在250伏以上的电源
高压线
gāoyāxiàn
〖hightensionline〗用来输送高压电流的导线
高雅
gāoyǎ
〖elegant〗高尚雅致。表现受过良好教养的高尚举止或情趣
房间里的一切陈设都很高雅
她比所有的女宾都漂亮、高雅、迷人。——《项链》
高研
gāo-yán
〖seniorresearchfellow〗高级科学研究人员的简称
高扬
gāoyáng
〖raise…high〗高高升起或飞扬
旗帜高扬
灰尘高扬
情绪高扬
高阳酒徒
gāoyáng-jiǔtú
〖heavydrinkerwithaunconstrainedcharacter〗沛公(刘邦)引兵过陈留,高阳儒生郦食其求见。使者入通,沛公曰:“为我谢之,言我方以天下为事,未暇见儒人也。”使者出以告。郦生瞋目案剑叱使者曰:“走!復入言沛公,吾高阳酒徒也,非儒人也。”遂延入。终受重用(见《史记·郦食其列传》)。后指任性放荡的嗜酒者
君不见高阳酒徒起草中,长揖山东隆准公。——唐·李白《梁甫吟》
高谊
gāoyì
〖friendship〗∶敬称别人对自己或他人的崇高的情谊
高谊薄云
〖justact〗∶崇高的信念或行为。也作“高义”
高义
gāoyì
〖flawlesstaste〗指高尚的品德或崇高的正义感
臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也。——《史记·廉颇蔺相如列传》
高音喇叭
gāoyīnlǎba
〖high-frequencyspeaker;tweeter〗指辐射高频声的扬声器
高音喇叭响个不停,吵死人了
高原
gāoyuán
〖plateau;highland;tableland〗海拔较高、地形起伏较小的大块平地
黄土高原
高云
gāoyún
〖altostratus〗高度超过五、六千米的云。能透出云后蓝天和太阳的光辉
高燥
gāozào
〖highinaltitudeanddry〗地势高、气候或环境干燥
高瞻远瞩
gāozhān-yuǎnzhǔ
〖lookfaraheadandaimhigh;befarsighted〗瞻:远望。瞩:注视。看得高远。形容目光远大
对于那些不能高瞻远瞩、展望将来、壮大新生事物声势的艺术作品,免不了要陷于平凡以至庸俗的境地
高涨
gāozhǎng
〖runhigh;ontheascendant〗事物的水平、规模上升得很快
情绪高涨
民族解放运动日益高涨
高着儿
gāozhāor
〖clevermove;brilliantidea〗原意指棋步精妙,现指好办法,好主意
你有什么高着儿?请说出来
高真空
gāozhēnkōng
〖highvacuum〗指压力在1×10-3到1×15-6毫米汞柱范围内的真空
高枕
gāozhěn
〖highpillow〗垫高枕头安心睡觉,形容无所忧虑
今君有一窟,未得高枕而卧也。又:三窟已就,君姑高枕为乐矣。——《战国策·齐策》
高枕无忧
gāozhěn-wúyōu
〖sitbackandrelax;sleepinpeacewithoutanyanxiety〗平安无事,无所顾虑,也形容缺乏警觉性
卓大喜曰:“吾有奉先,高枕无忧矣。”——《三国演义》
高枝儿
gāozhīr
〖highpositionorseniorofficial〗〖口〗∶比喻有较高的权位或职位高的人
攀高枝儿
高知
gāo-zhī
〖seniorintellectual〗高级知识分子的简称
高致
gāozhì
〖flawlesstaste〗崇高的人品或情趣
周瑜雅量高致,非言词所能动也。——《三国演义》
高中
gāozhōng
〖seniorhighschool〗大学与初中之间的一个学习阶段
高中
gāozhòng
〖successinimperialexam〗敬称科举考试考中
恭贺高中
高姿态
gāozītài
〖magnanimousattitude;loftystance〗宽容不与人计较的态度
高足
gāozú
〖yourbrilliantdisciple〗赞扬别人的弟子本领高强,用作敬辞
高足弟子传授而已。——《世说新语·文学》
高阳许静民,镇军参军,善隶草,羲之高足。——唐·张彦远《法书要录·亘采古来能书人名》
高祖
gāozǔ
〖great-great-grandfather〗曾祖的父亲
请问,你的高祖是谁?
高祖母
gāozǔmǔ
〖great-great-grandmother〗曾祖的母亲
绝大多数人都没见过自己的高祖母
高座
gāozuò
〖tribune〗古罗马长方会堂端头的一个高台,特别作为执政官的正式席位,通常位于一个半圆形凹室中

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YRBR 卜口月口

注音 จู้อิน:

– ㄍㄠ

拼音 พินอิน:

– gāo

前缀: 亠口=[用]象上尖下广之建筑。

字身: 冋=[体]下层建筑。

字源: 指事,会意-甲骨文

字意: [用]垂直向上之体,系统、质量、价值、时间的极限。

体:

高朋: 上朋。

高才: 上才。

高枕: 无忧之枕。

高堂: 上堂,指堂上有父母在。

高徒: 上等徒弟。

高祖: 上祖,祖父之祖父。

高度: 垂直之量度。

高空: 上空。

高士: 上士,指品德出众之人。

高官: 上官,指职位。

高原: 垂直量大的原野。

高下: 对比词,垂直向的大小。

高人: 上人,能力品德出众之人。

高僧: 上僧,道行出众之僧。

高手: 上手,能力出众之人。

高山: 垂直量大的山。

用:

清高: 清白之极。

高明: 明之极。

高见: 上见。

高攀: 向上攀。

高深: 上且深,指程度。

高潮: 潮之极。

高涨: 向上涨。

高尚: 尚之极,指品德。

高声: 声之极。

高寿: 寿之极。

高超: 超之极,指技术能力。

高节: 志节之极。

高举: 向上举。

高利: 利益之极。

高耸: 上耸之极。

高兴: 兴趣之极。

高爽: 爽快之极。

高贵: 贵重之极。

高雅: 雅致之极。

高丽: 美丽之极。

高强: 强之极。

高傲: 傲之极。

高价: 价值大之值。

高年: 时间大之年。

高唱: 大声唱。

高呼: 量大之呼喊。

高峻: 峻之极。

高妙: 妙之极。

高级: 品级之极。

高就: 向上就职,

高亢: 亢之极。

因:

果:

组合字: 暠镐槁滈熇塙篙搞嗃蒿嵩髇皜稿犒碻鰝翯缟謞

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaaw

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kau

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : go

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gao1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gao1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ko1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : caoz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!