ศัพท์จีนที่น่าสนใจ 10

用户名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
新会员注册 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
加入会员 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
电子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
检查电子信箱是否重复 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
会员密码 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
确认密码 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
资料正确吗? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
登入 [dēngrù] เข้า
会员登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
密码 [mìmă] รหัสผ่าน
忘记密码 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
验登码 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
网吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
网恋 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
网友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
网虫 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
网民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
因特网 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
网络 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
联网 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
网路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
上网 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
通用分组无线业务 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分组无线电讯服务 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
分组 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
无线 [wúxiàn] ไร้สาย
环球定位系统 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系统 : ระบบ GPS (global positioning system)
环球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
系统 [xìtǒng] ระบบ
全球 [quánqiú] ทั่วโลก
本页 [běnyè] homepage, this page
主页 [zhǔyè] home page
域名 [yùmíng] , [台]网域名称 ชื่อโดเมน (domain name)
网站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
连接 [liánjiē] ,链接 [liànjiē] , [台]连结 [liánjié] , [港]联线 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
断链 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
热链接 [rèliànjiē], [港]热连结 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
万维网 [wànwéiwǎng] : World Wide Web (WWW)
因特网浏览器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微软网页浏览器 : Internet Explorer
微软 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
网页 [wǎngyē] หน้าเว็บ
电话 [diànhuà] โทรศัพท์
互联网服务提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特网服务提供商, [港]互 : ISP (Internet service provider)
提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
电邮 (电子邮件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
电子邮件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
网络游戏 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
游戏 [yóuxì] เกม
查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
登录 [dēnglù] Login
注册 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
高亮 [gāoliàng] Highlight
刷新 [shuāxīn] refresh
恢复 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
下一个 next
上一个 last,previous
工具栏 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
菜单栏 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
菜单 [càidān] เมนู, menu
状态栏 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
状态 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
源代码 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
下载 [xiàzài] ดาว์นโหลด
上载 [shàngzǎi], [港]上传 [shàngchuán] upload
鼠标 [shǔbiāo] mouse cursor.
鼠标右键 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
单击 [dānjī] click
双击 [shuāngjī] double click
(网页)点击数 [diǎnjíshǔ], [港]阅读次数 hits
点击 [diǎnjí] คลิก (web link).
提示 [tíshì] point out; prompt.
提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
锁定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
预览 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
缩放 [suōfàng] ขยาย, zoom
较大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
缩小 [suōxiǎo] ย่อลง
网关 [wǎngguān], [台]闸道器 [zhádàoqì], [港]网闸 [wǎngzhá],通讯闸 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์, gateway
局域网 [júyùwǎng], [台]区域网路 [qūyùwǎnglù], [港]地区网络 [dìqūwǎnglù] : โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
地区 [dìqū] พื้นที่
城域网 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
广域网 [guǎngyùwǎng] โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
远程网 [yuǎnchéngwǎng] telenet
远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
以太网 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
调制解调器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
在线 [zai4 xian4], 联机, [港]连线, [台]线上,在线 ออนไลน์ (Online)
下线 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
脱机 [tuōjī],离线 [líxiàn], [港]离机 [líjī] off-line
脱机工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
安全 [ānquán] ปลอดภัย
装置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
信息 [xìnxī] ข่าวสาร
传递 [chuándì] ส่ง
消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
讯息 [xùnxī] ข้อความ
传输 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
超文本置标语言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本标记语言,超文本标 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
超文本 [chāowénběn] hypertext
标语 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
标记 [biāojì] สัญลักษณ์
语言 [yǔyán] ภาษา
爪哇语言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
全局 [quánjú],整体 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],总体 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
整体 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
总体 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
防 火墙 [fánghuǒqiáng],隔离墙 [gélíqiáng], [港]火墙 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
隔离 [gélí] เก็บให้ห่าง
火墙 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
对话框 [duìhuàkuàng],对话窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
对话 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
托盘 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
工具 [gōngjù] เครื่องมือ
收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
收藏夹 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
向导 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
网络社区 สังคมออนไลน์ (online community)
社区 [shèqū] สังคม
机工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
离线浏览 [líxiànliúlǎn] off-line browser
浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
关闭 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
拖动 [tuōdòng] ลาก ,drag
设置 [shèzhì] ติดตั้ง
安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง
卸载 [xièzài],移除 [yíchú],删除 [shānchú] : uninstall
创建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
输入 [shūrù] import; input.
键入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
协议 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
协定 [xiédìng] ข้อตกลง
漫游 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย
行动 [xíngdòng] เคลื่อนที่
设备 [shèbèi] อุปกรณ์
流动 [liúdòng] เคลื่อนที่
镜像 [jìngxiàng], [港]对映 [duìyìng] mirror ให้ดู 镜像站
镜 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照网站 [yìngzhàowǎngzhàn],对映站 [duìyìngzhàn] : Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
映照 [yìngzhào] ส่อง
无线电 [wúxiàndiàn] วิทยุ
服务 [fúwù] ให้บริการ
索引 [suǒyǐn],指标 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
指标 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
标题 [biāotí] หัวข้อ
脚注 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
引导 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
业务 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
光缆 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
电子图书 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
电子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
图书 [túshū] หนังสือ
电子政务 [diànzǐzhèngwù],电子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]电子化政府 : e-government
政务 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
电子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
编辑程序,编辑器, [台]编辑器,编排程序 บรรณาธิการ (editor)
编辑 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
编排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
数码 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
影像 [yǐngxiàng] ภาพ
缓存器 [huǎncúnqì], [台/港]缓冲器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
总线 [zǒngxiàn],汇流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
汇流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
带宽 [dàikuān] ,通讯频带 [tōngxùnpíndài]], [台/港]频宽 [pínkuān] : bandwidth
通讯 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
频带 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
宽带 [kuāndài], [台/港]宽频 [kuānpín] : บรอดแบนต์, broadband
基带 [jīdài], [台/港]基频 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],数元 [shùyuán] : บิต, bit
字节 [zìjié] , [台]位元组 [wèiyuánzǔ],数元组 [shùyuánzǔ] : ไบท์ (byte)
千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
千兆字节 [qiānzhàozìjié], [台]亿位元组, [港]京字节,十亿字节 จิกะไบต์, gigabyte
称为 [chēngwéi] hight; intitule.
小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
印制 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
印制电路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
缩写 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
升级 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
浏览器 [liúlǎnqì] browser
工作组, [台/港] 工作群组 workgroup
工作 [gōngzuò] ทำงาน
供应 [gōngyìng] จัดเสนอให้
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
论坛 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : IP (Internet Protocol)
互联网协议地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
评论 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
报告 [bàogào] รายงาน
错误 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
差错 [chācuò] ผิดผลาด, error
误差 [wùchā] error
反馈 [fǎnkuì] feedback
建议 [jiànyì] คำแนะนำ
用户 [yònghù] ผู้ใช้
用户体验 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
体验 [tǐyàn] ประสบการณ์
改进 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
计划 [jìhuà] plan; project; program; map out.
程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
关于 [guānyú] เกี่ยวกับ
基于 [jīyú] because of; in view of; on account of.
微软公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
跨国 [kuàguó] ข้ามชาติ
免费软件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
共享软件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]试用版软体 : shareware
试用 [shìyòng] ทดลองใช้
黑客 [hēikè], [台]骇客 [hàikè], [港]夺网者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
源码 [yuánmǎ], [台]原始码 [yuánshǐmǎ] : source code
原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
垃圾邮件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾电邮 : อีเมล์สแปม, spam
垃圾 [lājī] ขยะ
邮件 [yóujiàn] เมล์ฺ
语音识别 [yǔyīnshíbié] speech recognition
语音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
识别 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
流媒体 [liúméitǐ], [台]串流媒体 [chuànméitǐ] : streaming media
媒体 [méitǐ] สื่อ, media
局部区域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
区域 [qūyù] พื้นที่
综合业务数字网 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服务数 : ISDN (integrated services digital network)
综合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
网络计算机 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
无线接入网 [wúxiànjiērùwǎng], [台]无线接取网路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] : wireless access network
网络 [wǎngluò] โครงข่าย, network
网络管理员 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
主机托管 [zhǔjītuōguǎn], [港]网站储存服务 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
主机 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
托管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
储存 [chǔcún] เก็บสะสม
网络连接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
数据 [shùjù] data
专线 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
通信设备 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
娱乐 [yúlè] ความบันเทิง
蓝牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
谷歌 [gǔgē] Google
搜索器,搜索引擎, [台]搜寻器,搜寻引擎 : search engine
搜寻 [sōuxún] ค้นหา
服务器 [fúwùqì] server
撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
剪贴板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
剪贴 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
复制 [fùzhì] ทำซ้ำ
粘贴 [zhāntiē] ติด, แปะ
删除 [shānchú] ลบ
去除 [qùchú] กำจัดออกไป
全选 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
另存为 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
当前 [dāngqián] ปัจจุบัน
表单 [biǎodān] แบบฟอร์ม
填写 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
首页 [shǒuyè] home page
网页 [wǎngyē] webpage
当前页 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
页面 [yèmiàn] web page
简易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
联合 [liánhé] ร่วมกัน
机制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
分类 [fēnlèi] แยกประเภท
小组 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
建站 [jiànzhàn] site|wordpress
手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
热 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
词条 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
图片 [túpiàn] รูปภาพ
图形交换格式 [túxíngjiāohuàngéshì] : GIF (graphics interchange format)
图形 [túxíng] กราฟ
交换 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
格式 [géshì] รูปแบบ
联合图象专家组 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,联合图象专家组格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
图像 [túxiàng] รูปภาพ
专家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
标签 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
后台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
链接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
链接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
添加 [tiānjiā] เพิ่ม
添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
导入 [dǎorù] นำ
导出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
回车 [huíchē] return, carriage return
解决 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
任务管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
任务 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
管理 [guǎnlǐ] จัดการ
论坛 [lùntán] forum
操纵 [cāozòng] ควบคุม
阅读 [yuèdú] อ่าน
次数 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
状态 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
最受欢迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
受欢迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
皮肤 [pífū] สกิน ,skin

自相矛盾 [zìxiāngmáodùn] ขัดแย้งกันเอง
盾 [dùn] โล่
矛 [máo] หอก
刺 [cì] แทง
透 [tòu] ทะลุ
从前 [cóngqián] สมัยก่อน
为了 [wèile] เพื่อ
招揽 [zhāolǎn] เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ
顾客 [gùkè] ลูกค้า
高声 [gāoshēng] เสียงดัง
叫卖 [jiàomài] เร่ขายสินค้า
举起 [jǔqǐ] ยกขึ้น,ชัก,ดึง
接着 [jiēzhe] เอามือจับไว้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
特别 [tèbié] พิเศษ
坚固 [jiāngù] แข็งแกร่ง
无论 [wúlùn] ไม่ว่าอะไรก็ตาม
什么 [shénme] อะไร
锋利 [fenglì] แหลมคม
要不 [yàobù] ถ้าไม่
不要 [bùyào] ไม่ต้อง
一边 [yībiān] ด้านหนึ่ง, ขณะเดียวกัน
夸口 [kuākǒu] คุยโวโอ้อวด
无比 [wúbǐ] ไม่มีอะไรเทียบได้
怎么 [zěnme] อย่างไร
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
以后 [yǐhòu] หลังจากนั้น
觉得 [juéde] รู้สึก
可笑 [kěxiào] น่าขำ
其中 [qízhōng] ท่ามกลาง
出来 [chūlai] ปรากฎออกมา
那么 [nàme] ถ้างั้น
请问 [qǐngwèn] ขอถามหน่อย
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
怎么样 [zěnmeyàng] จะเป็นอย่างไร
这个 [zhègè] อันนี้, นี้
楚国 [chǔguó] รัฐฉู่
贵族 [guìzú] ผู้ดีมีตระกูล
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้
祖宗 [zǔzōng] บรรพบุรุษ
门客 [ménkè] ปัญญาชนที่เหล่าขุนนางเลี้ยงไว้เป็นที่ปรึกษา
不知 [bùzhī] ไม่รู้
如何 [rúhé] อย่างไร
处理 [chǔlǐ] จัดการ
觉得 [juéde] รู้สึก, คิด
这么 [zhème] แบบนี้
肯定 [kěndìng] ตกลงกัน
不够 [bùgòu] ไม่เพียงพอ
干脆 [gāncuì] ตรงไปตรงมา
个人 [gèrén] แต่ละคน
痛快 [tòngkuài] มีความสุข
还好 [háihǎo] ไม่เลว
可是 [kěshì] แต่
到底 [dàodǐ] สุดท้าย, ที่สุด
于是 [yúshì] ดังนั้น
商量 [shāngliáng] ปรึกษากัน
主意 [zhǔyì] ความคิดเห็น
就是 [jiùshì] ก็คือ
各自 [gèzì] ต่างคนต่าง
大家 [dàjiā] ทุกคน
同意 [tóngyì] เห็นด้วย
这个 [zhègè] อันนี้
办法 [bànfǎ] วิธีการ
开始 [kāishǐ] เริ่ม
不一 [bùyī] แตกต่างจาก
把酒 [bǎjiǔ] ยกแก้วเหล้าขึ้น
过来 [guòlái] เข้ามา
喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า
瞅见 [chǒujiàn] มองเห็น
其他 [qítā] คนอื่นๆ
十分 [shífēn] มั่นใจเต็มที่, อย่างแน่นอน
得意 [déyì] ภาคภูมิใจ
自言自语 [zìyánzìyǔ] พูดกับตัวเอง
未必 [wèibì] ทำไมไม่
不料 [bùliào] ไม่ได้คาดคิด
酒壶 [jiǔhú] กาเหล้า
旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
过去 [guòqu] เอาไป
原来 [yuánlái] ต้นตอ
那个 [nàge] อันนั้น
完了 [wánliǎo] เสร็จ, จบ
不依 [bùyī] ไม่ยอม
最先 [zuìxiān] ก่อนใคร
现在 [xiànzài] ตอนนี้, ขณะนี้
完工 [wángōng] งานเสร็จ
当然 [dāngrán] อย่างแน่นอน
争辩 [zhēngbiàn] ถกเถียง
时间 [shíjiān] เวลา
不过 [bùguò] เพียงแต่
而已 [éryǐ] เท่านั้นเอง
本来 [běnlái] ต้นแบบ
没有 [méiyǒu] ไม่มี
反正 [fǎnzheng] อย่างไรก็ตาม
不成 [bùchéng] ไม่สำเร็จ
毫不 [háobù] ไม่เลย
客气 [kèqi] สุภาพ, ถ่อมตน
眼巴巴 [yǎnbābā] ตาปริบๆ
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
别人 [biérén] คนอื่น
后悔 [hǒuhuǐ] เสียใจ
不已 [bùyǐ] ไม่หยุด
有些 [yǒuxiē] บางส่วน, บ้าง
自以为是 [zìyǐwéishì] ตัวเองคิดว่าใช่
喜欢 [xǐhuān] ชอบ
节外生枝 [jiéwàishēngzhī] มีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมา
卖弄 [màinong] แสดงฝีมือโอ้อวด
结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
往往 [wǎngwǎng] มักจะ

春秋 [chūnqiū] ยุคชุนชิว
时候 [shíhòu] ช่วงเวลา
听信 [tīngxìn] เชื่อว่า
谗言 [chányán] คำพูดที่ใส่ร้าย
太子 [tàizǐ] เจ้าชาย
捉拿 [zhuōná] จับ, จับกุม
弟弟 [dìdi] น้องชาย
耳闻 [ěrwén] ได้ยินว่า
外流 [wàiliú] ไหลออกนอก
经过 [jīngguò] ผ่าน
来到 [láidào] มาถึง
认为 [rènwéi] เข้าใจว่า
日后 [rìhòu] ในอนาคต
作为 [zuòwéi] การกระทำ
如上 [rúshàng] ดังกล่าวมา
一天 [yītiān] ทั้งวัน
设宴 [shèyàn] จัดงานเลี้ยงรืืนเริง
招待 [zhāodài] ต้อนรับ
气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
十分 [shífēn] เต็มไปด้วย
融洽 [róngqià] ซึ่งกลมเกลียวกัน
忽然 [hūrán] ทันใดนั้น
国君 [guójūn] กษัตยิ์
报答 [bàodá] ตอบแทน
思索 [sīsuǒ] คิดหาคำตอบ
珍宝 [zhēnbǎo] เพชรนิลจินดา
丝绸 [sīchóu] ผ้าไหม
大王 [dàwáng] ราชา
有的是 [yǒudéshì] มีจำนวนมาก
羽毛 [yǔmáo] ขนนก
象牙 [xiàngyá] งาช้าง
盛产 [shèngchǎn] ผลิตมากมาย
珍奇 [zhēnqí] แปลกและล้ำค่า
物品 [wùpǐn] สิ่งของ
过谦 [guòqiān] ถ่อมตัวเกินไป
虽然 [suīrán] แม้ว่า
有所 [yǒusuǒ] ค่อนข้าง
表示 [biǎoshì] แสดงให้เห็น
回答 [huídá] ตอบ
果真 [guǒzhēn] จริงๆ
回国 [huíguó] กลับประเทศ
当政 [dāngzhèng] อยู่ในอำนาจ
友好 [yǒuhǎo] เพื่อนสนิท
假如 [jiǎrú] สมมติว่า
之间 [zhījiān] ตรงกลาง
发生 [fāshēng] เกิดขึ้น
战争 [zhànzhēng] สงคราม
命令 [mìnglìng] คำสั่ง
军队 [jūnduì] กองกำลังทหาร, กองทัพ
退避三舍 [tuìbìsānshě] ถอย 90 ลี้ (เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา)
等于 [děngyú] เท่ากับ
如果 [rúguǒ] ถ้าหากว่า
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
得到 [dédào] ได้รับ
原谅 [yuánliàng] ให้อภัย
交战 [jiāozhàn] ทำสงครามกัน
真的 [zhēnde] จริงๆ, แท้จริง
历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
有名 [yǒumíng] มีชื่อเสียง
治理 [zhìlǐ] ปกครอง, บริหาร
日益 [rìyì] ดียิ่งขึ้นทุกๆวัน
强大 [qiángdà] ยิ่งใหญ่, เกรียงไกร
公元前 [gōngyuánqián] ก่อนคริสต์ศักราช
作战 [zuòzhàn] ทำสงครามกัน
相遇 [xiāngyù] พบ, เผชิญหน้า
为了 [wèile] เพื่อ
实现 [shíxiàn] เป็นจริง
诺言 [nuòyán] สัญญา
下令 [xiàlìng] ออกคำสั่ง
后退 [hòutuì] ถอดกลับ
驻扎 [zhùzhá] ตั้งมั่น
对方 [duìfāng] ฝ่ายตรงข้าม
害怕 [hàipà] กลัว
马上 [mǎshàng] ทันที
追击 [zhuījī] รุกไล่โจมตี
利用 [lìyòng] ประยุกต์ใช้
骄傲 [jiāo’ào] ความภาคภูมิใจ, หยิ่งผยอง
轻敌 [qīngdí] ประมาทข้าศึก
弱点 [ruòdiǎn] จุดอ่อน
集中 [jízhōng] รวมศูนย์
兵力 [bīnglì] กำลังทหาร
取得 [qǔdé] ได้รับ
胜利 [shènglì] ชัยชนะ
故事 [gùshi] เรื่องราว
出自 [chūzì] มาจาก
成语 [chéngyǔ] สุภาษิต
主动 [zhǔdòng] การเริ่มดำเนินการ
让步 [ràngbù] ยอมอ่อนข้อให้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *