โครงสร้างข้อสอบ

เนื้อหาข้อสอบ PAT 7.4 ภาษาจีน มีดังนี้

ข้อสอบประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ

 1. คำศัพท์และสำนวน (คำศัพท์ระหว่าง HSK 3 - 4)
 2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
  • ลำดับคำ - การขยายคำนามและภาคแสดง
  • ส่วนประกอบของประโยค
  • ประโยคความซ้อน (เน้นเรื่อง คู่คำเชื่อม)
 3. สัทอักษร กฎเกณฑ์การเขียนพินอิน
  • คำพ้องรูป
  • การอ่านพินอินจากอักษรที่กำหนด
 4. ความรู้ทั่วไป
  • ประเทศจีนปัจจุบัน / การปกครอง / ผู้นำทางการเมือง
  • วัฒนธรรมโบราณของจีน
   1. สิ่งประดิษฐ์
   2. วรรณกรรม
   3. นิทานพื้นบ้าน
   4. หญิงงาม
   5. ศิลปะจีน
   6. อาหารการกิน
  • ประวัติศาสตร์
  • ประเพณี
  • ภูมิศาสตร์จีน
  • ประชากรศาสตร์จีน ชนกลุ่มน้อย
 5. อักษรจีน
 6. การเขียน
  • เครื่องหมายวรรคตอน
 7. การอ่าน
  • คำเหมือน - คำตรงข้าม
  • การตีความตามบริบท
 8. สนทนา
  • การเรียงประโยค

โดยจะทดสอบทักษะด้านต่างๆดังนี้

 1. ความสามาถในการสื่อสาร
  • การใช้คำ
   • คำเหมือน - คำตรงข้าม
   • วลี - แสลง
 2. ความสามารถในการเขียน
  • ทักษะด้านไวยากรณ์
 3. ความสามารถในการอ่าน
  • การตีความเนื้อหา

เนื้อหา

 1. การออกเสียง
 2. ตัวอักษรจีน
 3. คำศัพท์
 4. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 5. การพูด
 6. การเขียน
 7. การอ่าน
 8. ความรู้ทั่วไป

เฉลยสอบเสมือน ชุดที่ 1

ข้อสอบ PAT 7.4 ชุดที่ 2

เฉลยสอบเสมือน ชุดที่ 2