wúyán dúshàng xīlóu ,
无言独上西楼,
yuè rú gōu ,
月如钩,
jìmò wútóng shēnyuàn suǒ qīngqiū 。
寂寞梧桐深院锁清秋。
jiǎn bùduàn lǐ hái luàn ,
剪不断理还乱,
shì líchóu ,
是离愁,
biéyǒu yīfānzīwèi zai xīntóu 。
别有一番滋味在心头。

wúyán dúshàng xīlóu ,
无言独上西楼,
yuè rú gōu ,
月如钩,
jìmò wútóng shēnyuàn suǒ qīngqiū 。
寂寞梧桐深院锁清秋。
jiǎn bùduàn lǐ hái luàn ,
剪不断理还乱,
shì líchóu ,
是离愁,
biéyǒu yīfānzīwèi zai xīntóu 。
别有一番滋味在心头。

jiǎn bùduàn lǐ hái luàn ,
剪不断理还乱,
shì líchóu ,
是离愁,
biéyǒu yīfānzīwèi zai xīntóu 。
别有一番滋味在心头。

wúyán dúshàng xīlóu ,
无言独上西楼,
yuè rú gōu ,
月如钩,
jìmò wútóng shēnyuàn suǒ qīngqiū 。
寂寞梧桐深院锁清秋。
jiǎn bùduàn lǐ hái luàn ,
剪不断理还乱,
shì líchóu ,
是离愁,
biéyǒu yīfānzīwèi zai xīntóu 。
别有一番滋味在心头。