การอ่านขั้นพื้นฐานระดับ 1

การอ่านภาษาจีน>การอ่านขั้นพื้นฐานระดับ 1 การอ่านขั้นพื้นฐานระดับ 1 Unit 1_ Greetings and Social Manners 打招呼和交往礼节 ( Lesson 1 ~ 10 ) Unit 2_ Family_ 家庭_ ( Lesson 11 ~ 20 ) Unit 3_ Time_时间_ ( Lesson 21 ~ 30 ) Unit 4_ School Life_ 学校和学校生活_ (...