คำศัพท์หมวด : ส

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ สกปรก : 脏,肮脏,卑鄙 สกรรมกริยา : 及物动词 สกรีน : 网屏 สกรู : 螺丝,螺旋状物 สกรูไร :...

คำศัพท์หมวด : ษ

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ ษมา : 克制,自制,忍受,道歉,认罪,谢罪,赔礼 ษมาโทษ : 请求原谅,请求宽恕,请求谅解 ...

คำศัพท์หมวด : ศ

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ ศก : 头发;时代,纪元,年 ศกนี้ : 今年 ศต : 数词,百;大量,许多 ศตวรรษ : 百年,世纪 ศพ : 尸体,遗体 ...