คำศัพท์หมวด : ห

A B C D E - F G H J K L M N - O P Q R S T W X - Y Z ก ข ค ฆ - ง จ ฉ ช ซ ฌ-ญ-ฐ-ฒ-ณ ด ต ถ - ท ธ นบ - ป ผ - ฝ พ - ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ - อ - ฮ หก : 六 หกกลับ : 往回翻,倒转,变卦,翻倒 หกคะเมน : 翻跟头,摔跤 หกล้ม : 跌倒,摔倒 หงก ๆ :...