ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วรรณกรรม

การวิเคราะห์วรรณกรรม 1. ความหมายของการวิเคราะห์วรรณกรรม การวิเคราะห์ หมายถึง การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า...