การอ่านภาษาจีน

การอ่านทั่วไป

1.การอ่านขั้นพื้นฐาน 初级汉语阅读课

2.การอ่านขั้นกลาง 中级汉语阅读课

3.การอ่านขั้นสูง 高级汉语阅读课

การอ่านขั้นพื้นฐาน

การอ่านภาษาจีน สำหรับการแพทย์แผนจีน

การอ่านภาษาจีนระดับกลาง ทั่วไป

การอ่านภาษาจีนระดับกลาง เทคโนโลยี

การอ่านภาษาจีนระดับกลาง ประเทศจีน

 

การอ่านภาษาจีนระดับสูง ทั่วไป

การอ่านภาษาจีนระดับสูง ด้านการค้าระหว่างประเทศ

การอ่านภาษาจีนระดับสูง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การอ่านภาษาจีนระดับสูง ด้านประวัติศาสตร์

การอ่านภาษาจีนระดับสูง ด้านวัฒนธรรมจีน

การอ่านภาษาจีนระดับสูง ด้านสังคมจีนปัจจุบัน