#แต่งประโยคภาษาจีน #แต่งประโยค #ตัวอย่างการใช้คำภาษาจีน #汉语造句 #ChineseSentence
#zaojv.com #chinesedictionary