คำกริยาภาษาจีน 汉语动词

爱 ài ความรัก
摆 bǎi วาง
抱 bào อุ้ม
包 Bāo ห่อ
保卫 bǎowèi ปกป้อง
擦 cā ลบ เช็ด
唱 chàng ร้องเพลง
吃 chī กิน
舂 chōng ตำ
出 chū ออก
穿 chuān สวม,ใส่
穿 Chuān สวม / ใส่
吹 chuī เป่า
出来 chūlái ออกมา
出去 chūqù ออกไป
催眠 / 哄 Cuī mián/Hǒng กล่อมนอน
存在 cúnzài มีอยู่
担心 dānxīn กังวล
倒 Dào เท / ริน
打破 Dǎ pò ทำแตก
打算 dǎsuàn คิดว่า วางแผนว่า
等 děng รอ
等于 děngyú เท่ากับ
盯 dīng จ้อง
丢 Diū ทิ้ง
读 dú อ่าน
剁 duò สับ
躲 duǒ ซ่อน
发生 fāshēng เกิดการ
发展 fāzhǎn พัฒนา
分 fēn แบ่ง
缝 fèng เย็บ
敢 gǎn กล้า
给 gěi ให้
过 guò ผ่าน
过来 guòlái เดินเข้ามา
过去 guòqu เดินเข้าไป
鼓掌 / 拍手 Gǔ zhǎng / Pāi shǒu ปรบมือ
害怕 hàipà กลัว
喝 hē ดื่ม
恨 hèn เกลียด
画 huà วาด
回 huí กลับ
会 huì สามารถ
回来 huílai กลับมา
回去 huíqu กลับไป
剪 jiǎn ตัด
煎 jiān ทอด
教 jiào สอน
教 Jiāo สอน
浇 Jiāo รด
进 jìn เข้า
进来 jìnlái เข้ามา
进去 jìnqù เข้าไป
进行 jìnxíng จัดการ
禁止 jìnzhǐ ห้าม
卷 juǎn ม้วน
觉的 jué de รู้สึกว่า
举手 Jǔ shǒu ยกมือ
开 kāi เปิด
开车 kāichē ขับรถ
开车 Kāi chē ขับรถ
开来 kāilái เปิดให้
开始 kāishǐ เริ่ม
看 Kàn ดู
肯 kěn เต็มใจ
可以 kěyǐ สามารถ
拉 Lā ดึง
来 lái มา
骂 mà ตำ
骂 Mà ด่า
抹 Mā เช็ด
埋 mái ฝัง
抹 mǒ เช็ค
摸 mō สัมผัส
拿 ná หยิบ
乃 nǎi ดังนั้น
能 néng สามารถ
能够 nénggòu สามารถ
宁可 nìngkě ยอม
爬 Pá คลาน
排 pái เรียง
拍手 pāishǒu ปรบมือ
跑 pǎo วิ่ง
抛 pāo ขว้าง,โยน
抛 Pāo ขว้าง / โยน
配 pèi จับคู่
批评 pīpíng วิจารณ์
骑 qí ขี่
起 qǐ ลุกขึ้น
敲 qiāo เคาะ
切 qiè หั่น
切 Qiē หั่น
起来 qǐlai …ขึ้นมา
亲吻 Qīn wěn จูบ / จุมพิต
漆/刷 Qī / Shuā ทาสี
去 qù ไป
揉 róu ขยี้
扫 sǎo กวาด
晒 Shài ตาก
上 shàng ขึ้น
上来 shànglái ขึ้นมา
上去 shàngqu ขึ้นไป
烧 Shāo เผา
生长 shēngzhǎng เติบโต
拾 Shí เก็บ
是 shì เป็น คือ
收集 Shōu jí รวบรวม /สะสม
刷 Shuā แปรง
摔倒 / 跌倒 Shuāi dǎo / Dié dǎo หกล้ม
睡 shuì นอน
说 shuō พูด
说/讲 Shuō / Jiǎng พูด
撕 sī ฉีก
思考 sīkǎo คิด
死亡 sǐwáng ตาย
抬 Tái ยก
逃 táo วิ่งหนี
讨厌 tǎoyàn เกลียด
提 Tí หิ้ว / ถือ
踢 tī เตะ
跳 tiào กระโดด
跳舞 tiàowǔ เต้นรำ
跳舞 Tiào wǔ เต้นรำ
贴 tiē ติด
停 tíng หยุด
听 tīng ฟัง
停止 tíngzhǐ หยุด
推 Tuī ผลัก
脱 tuō ถอด
挖 wā ขุด
玩 wán เล่น
为 wei เป็น กลายเป็น
喂 wèi ป้อน
闻 wén ดม
洗 Xǐ ล้าง / ซัก
下 xià ลง
下来 xiàlai ลงมา
想 xiǎng คิด
想念 xiǎngniàn คิดถึง
笑 xiào หัวเราะ
削 Xiāo ปอก
消灭 xiāomiè ล้างบาง
下去 xiàqù ลงไป
写 xiě เขียน
喜欢 xǐhuan ชอบ
希望 xīwàng หวัง
宣传 xuānchuán เผยแพร่
削 xuē ปอก
学习 xuéxí เรียนรู้
演变 yǎnbiàn วิวัฒนาการ
研究 yánjiū วิจัย
要 yào ต้องการ
咬 yǎo กัด
舀 Yǎo ตัก
吆喝 yāohe ตะโกน
应当 yīngdāng ควร
应该 yīnggāi ควร
有 yǒu มี
愿 yuàn ยอม
愿意 yuànyì ยอม
在 zài อยู่
摘 Zhāi เด็ด
站 zhàn ยืน
找 zhǎo หา
折 / 叠 Zhé / Dié พับ
指 Zhǐ ชี้
织 zhī ถัก
值得 zhíde คุ้มค่า
煮 zhǔ ต้ม
追 zhuī ไล่ตาม
捉 zhuō จับ
走 zǒu ไป
坐 zuò นั่ง
做 Zuò ทำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!